Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Viktige saker i forhand-lingene med Storbritannia

Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. Regjeringen har besluttet de viktigste målene for Norge i forhandlingene. – Vi ønsker å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med britene, hvor dagens handel videreføres i så stor grad som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø.

Dokumenter

Melding om digital transfor-masjon og utviklingspolitikk

Formålet med denne meldingen til Stortinget er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklings-politikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder. Meldingen videreutvikler innholdet i digitaliseringsstrategien og bygger på andre relevante meldinger og strategier samt anbefalingene fra FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Medlem i Sikkerhetsrådet: Hva har Norge bidratt til?

12.04.2021: Norge har nå vært medlem av Sikkerhetsrådet i tre måneder og deltar aktivt når rådet forhandler resolusjoner og felles uttalelser. Vi søker å få gjennomslag for de prioriteringene, interessene og verdiene som er viktige for oss og bidrar som brobygger når det er nødvendig å forlike motstridende interesser. Her er noe av det Norge har bidratt til så langt.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide på Stortingets talerstol under redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker. Bilde: Fra stortinget.no

Redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker

08.04.2021: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU setter klare mål om at samarbeidet med EU skal bidra til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa, der landene samarbeider om å møte felles utfordringer. Dette har vært vår rettesnor når regjeringen har søkt - og oppnådd - tettere samarbeid med EU om sikkerhet og forsvar; når vi har tatt en aktiv rolle for å forsvare og fremme rettsstat og demokrati i Europa, sa utenriksministeren i sin redegjørelse for Stortinget.