Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Tema og innsikt

Utsnitt av plakaten for bokmessen i Frankfurt 16. til 20. oktober 2019 - der Norge er årets gjesteland.

Norge gjesteland på bokmessen i Frankfurt

Norge er i høst gjesteland på verdens viktigste bokmesse i Frankfurt. Målet er å fremme norsk kultur i Tyskland og internasjonalt, fremme norsk næringsliv og videreutvikle det gode tysk-norske samarbeidet. Fra juli og ut året vil det pågå et omfattende og variert kulturprogram, hovedsakelig i Frankfurt, men også i andre tyske byer.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske forberedelser til brexit - en oversikt

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på skolebesøk i Tigray, Etiopia. Foto: Kari Eken Wollebæk, UD

Regjeringen prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang. Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk, og regjeringens mål er at Norge skal delta i et internasjonalt løft for å sikre kvalitetsutdanning for alle i tråd med bærekraftsagendaen.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Bedre helse, bedre liv - strategien mot ikke-smittsomme sykdommer ble lansert 22. november.

Lanserer strategi mot ikke-smittsomme sykdommer

22.11.2019: Regjeringen lanserer strategien «Bedre helse, bedre liv» for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer som en del av utviklingssamarbeidet for perioden 2020-2024. Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Strategien ble lansert av utviklingsministeren og helseministeren.

25.-29. november 2019 blir det en internasjonal minekonferanse i Oslo - som avslutning på Norges formannskap i Minekonvensjonen.

Internasjonal konferanse om Minekonvensjonen i Oslo

06.11.2019: 25. november åpner utenriksministeren den internasjonale tilsynskonferansen for Minekonvensjonen. Konferansen arrangeres av Utenriks-departementet og finner sted i Oslo 25.-29. november. Blant deltakerne er ministre, sivilsamfunnsorganisasjoner og mennesker som er blitt rammet av miner, samt høynivårepresentanter fra FNs høykommissær for flyktninger, FNs barnefond og Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Til toppen