Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Mineryddere i felt. Foto: Norsk folkehjelp

Norsk presidentskap for Minekonvensjonen

22.11.2018: 30. november overtar Norge presidentskapet for den internasjonale Minekonvensjonen. Arbeidet mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivilbefolkningen er et ledd i en bredere global, humanitær innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonven-sjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

Utviklingsministeren signerer avtalen om et nytt havfond. Foto: Kristin Enstad, UD

Norge støtter nytt havfond mot marin forsøpling

26.11.2018: I samarbeid med Verdensbanken og flere andre giverland, skal Norge være med å bekjempe marin forsøpling gjennom det nye havfondet Problue. Fondet har i løpet av bare sju måneder engasjert åtte giverland. Dette viser en stor internasjonal vilje til å bidra i et globalt krafttak. Giverne har så langt forpliktet seg til å støtte fondet med over 900 millioner kroner.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen