Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Mineryddere i felt. Foto: Norsk folkehjelp

Norsk presidentskap for Minekonvensjonen

22.11.2018: 30. november overtar Norge presidentskapet for den internasjonale Minekonvensjonen. Arbeidet mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivilbefolkningen er et ledd i en bredere global, humanitær innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonven-sjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

Utviklingsministeren signerer avtalen om et nytt havfond. Foto: Kristin Enstad, UD

Norge støtter nytt havfond mot marin forsøpling

26.11.2018: I samarbeid med Verdensbanken og flere andre giverland, skal Norge være med å bekjempe marin forsøpling gjennom det nye havfondet Problue. Fondet har i løpet av bare sju måneder engasjert åtte giverland. Dette viser en stor internasjonal vilje til å bidra i et globalt krafttak. Giverne har så langt forpliktet seg til å støtte fondet med over 900 millioner kroner.

Dokumenter

Regjeringen med ny strategi for samarbeidet med India

14. desember lanserte utenriksministeren regjeringens nye strategi for samarbeidet med India. Som verdens største demokrati og en fremvoksende økonomi i rivende utvikling er India i økende grad en global premissleverandør, og en stadig viktigere partner for Norge.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen