Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Tema og innsikt

Bilde fra rapporten.

Ekspertråd for en bærekraftig havøkonomi

Hvordan kan vi løse havets miljøutfordringer og samtidig skape en bærekraftig havøkonomi som gir oss mat og jobber? Dette var tema for konferansen Science for Ocean Actions i Bergen i november i fjor, arrangert av Havforskningsinstituttet. Nå er rapporten fra konferansen klar.

Statsekretær Audun Halvorsen. Foto: nupi.no

Sikkerhetspolitikk og stormaktsinteresser i Arktis

Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde er i nord. Arktis er imidlertid i endring. Hvordan kan Norge og andre nordiske land best bidra til å sikre fred og sikkerhet i Arktis? Stats-sekretær Audun Halvorsen innledet om temaet på et seminar som er en del av det UD-støttede prosjektet Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på skolebesøk i Tigray, Etiopia. Foto: Kari Eken Wollebæk, UD

Regjeringen prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang. Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk, og regjeringens mål er at Norge skal delta i et internasjonalt løft for å sikre kvalitetsutdanning for alle i tråd med bærekraftsagendaen.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 5. mars.

Redegjørelse: Hva er norsk utenrikspolitikk?

05.03.2019: - Hva er norsk utenrikspolitikk? Akkurat nå, en tidlig formiddag, en tirsdag i mars 2019? spurte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin redegjørelse for Stortinget - og ga selv svaret: Summen av tusenvis, små og store, oppgaver viser hvilke verdier Norge står for. Disse handlingene viser hva Norge mener, hva vi vil, og hvilken vei vi mener verden bør gå.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Spørsmål og svar om Storbritannia, EU og brexit

11.04.2019: Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere denne utmeldingen. Men hva skjer om det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU i forbindelse med brexit? Her belyses en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå. Lista er ikke ut-tømmende, og dersom du har spørsmål som ikke er omtalt, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

Til toppen