Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Tema og innsikt

Regjeringen vil i sitt internasjonale arbeid være en pådriver mot skadelige skikker som ikke minst rammer unge jenter.  Foto: Unicef

Norge vil være en pådriver mot skadelige skikker

Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. Denne strategien viser hvordan regjeringen i sitt internasjonale arbeid vil være en pådriver i dette arbeidet. - Vi kan ikke akseptere at nesten 33.000 jenter giftes bort hver dag, at jenter utsettes for kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av jenter, skriver utviklingsministeren i forordet til strategien.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske forberedelser til brexit - en oversikt

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på skolebesøk i Tigray, Etiopia. Foto: Kari Eken Wollebæk, UD

Global utdanning en hovedprioritet i bistanden

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang. Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk, og regjeringens mål er at Norge skal delta i et internasjonalt løft for å sikre kvalitetsutdanning for alle i tråd med bærekraftsagendaen.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder sin redegjørelse om Midtøsten for Stortinget. Foto: Fra stortinget.no

Utenriksministerens rede-gjørelse om Midtøsten

15.01.2020: - Utviklinga vi har sett i Irak og i forholdet mellom USA og Iran de siste ukene er svært alvorlig og bekymringsfull. Den har betydning for sikkerhets-situasjonen i regionen, for atomavtalen med Iran, for den fortsatte kampen mot Isil og for rammene for det internasjonale styrkenærværet i Irak, inklusive det norske, sa utenriksministeren da han hun redegjorde for Stortinget om den spente og alvorlige situasjonen i Midtøsten.

25.-29. november 2019 blir det en internasjonal minekonferanse i Oslo - som avslutning på Norges formannskap i Minekonvensjonen.

Ny global handlingsplan for økt innsats mot landminer

29.11.2019: Under norsk lederskap er det vedtatt en ny og ambisiøs handlingsplan for å øke den internasjonale innsatsen mot landminer. - Handlingsplanen er et viktig steg på veien mot å nå målet om en minefri verden innen 2025, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Norge var nylig vertskap for tilsyns-konferansen for Minekonvensjonen. Fortsatt lever 60 millioner mennesker i områder der miner utgjør en trussel for liv og helse.

Til toppen