Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Bistandsmiljøet må gjøre langt mer for å bekjempe ukultur og utilbørlig adferd i egne rekker, mener UDs ministre.

Bistandsbransjen

- Arbeidet mot seksuell trakassering må skjerpes

21.02.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup ber samtlige organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuell trakassering, vold og overgrep internt i bransjen. UD og Norad har sendt brev til samtlige tilskuddsmottakere med sine krav og beskjeder.

Å ivareta norske interesser i samarbeidet med EU er et felles ansvar.

- Grunnlag for bredt og aktivt europaarbeid

07.02.2018: - I regjeringsplattformen slår vi fast at EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU er rammen for Norges forhold til Europa. Jeløya-plattformen legger grunnlag for et bredt og aktivt europaarbeid. Vi bygger videre på grepene vi innførte for aktiv europapolitikk i forrige regjerings-periode, sa utenriksministeren da hun innledet for Stortingets europautvalg.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.