Ansvarsområder og oppgaver i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksdepartementet, Victoria Terrasse. Foto: Petter Foss, UD

Departementets oppgaver

Norges interesser fremmes best ved å samarbeide med nærstående land. Utenrikstjenesten må derfor også håndtere interessemotsetninger med andre land på en måte som er til det beste for Norge uten at konflikter oppstår.

UD arbeider også for å fremme fred og sikkerhet, en internasjonal rettsorden, en økonomisk rettferdig verdensorden og bærekraftig utvikling. En løsning av slike spørsmål er også i norsk interesse, samtidig som arbeidet er et uttrykk for internasjonal solidaritet.

Norge må til enhver tid ”tale med én stemme” i samsvar med hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. UD har derfor en viktig samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer. Som fagdepartement er UD saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for utviklingssaker.

Utenrikstjenesten har i tillegg et ansvar for å yte nordmenn hjelp, råd og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, samt å bistå norske borgere i utlandet ved straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall.

UDs organisasjon

Utenriksdepartementet og de 99 utenriksstasjonene, som inkluderer ambassader (81), faste delegasjoner i multilaterale organisasjoner (7), generalkonsulater (9) og andre representasjoner (2) utgjør til sammen utenrikstjenesten. Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne kunnskapsbedrift som i dag teller 2435 personer, hvorav 822 er ansatte i departementet. Ved utenriksstasjonene tjenestegjør 621 utsendte fra Norge sammen med 992 lokalt ansatte. Omlag 90 spesialutsendinger fra forskjellige departementer og institusjoner i Norge er også knyttet til utenriksstasjonene.

Personellmessig er UD det største departementet i den norske statsadministrasjonen.

På embetsplan ledes departementet av en utenriksråd.

Til toppen