Ansvarsområder og oppgaver i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Departementets oppgaver

Norges interesser fremmes best ved å samarbeide med andre  land. Utenrikstjenesten må derfor også håndtere interessemotsetninger med andre land på en måte som er til det beste for Norge uten at konflikter oppstår.

UD arbeider også for å fremme fred og sikkerhet, en internasjonal rettsorden, en økonomisk rettferdig verdensorden og bærekraftig utvikling. En løsning av slike spørsmål er også i norsk interesse, samtidig som arbeidet er et uttrykk for internasjonal solidaritet.

Norge må til enhver tid «tale med én stemme» i samsvar med hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. UD har derfor en viktig samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer. Som fagdepartement er UD saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for utviklingssaker.

Utenrikstjenesten har i tillegg et ansvar for å yte nordmenn hjelp, råd og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, samt å bistå norske borgere i utlandet ved straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall.

UDs organisasjon

Utenriksdepartementet og de 96 utenriksstasjonene, som inkluderer ambassader (78), faste delegasjoner i multilaterale organisasjoner (9), generalkonsulater (8) og ett representasjonskontor utgjør til sammen utenrikstjenesten. Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne kunnskapsbedrift som i dag utgjør over 2000 personer, hvorav i overkant av 830 er ansatte i departementet. Ved utenriksstasjonene tjenestegjør om lag 600 utsendte fra Norge sammen med om lag 1100 lokalt ansatte. I tillegg er over 100 spesialutsendinger fra forskjellige departementer og institusjoner i Norge også knyttet til utenriksstasjonene.

Personellmessig er UD det største departementet i den norske statsadministrasjonen.

På embetsplan ledes departementet av en utenriksråd og to assisterende utenriksråder.