Gruppeopptak til utenrikstjenesten – admiranter og aspiranter

UD rekrutterer admiranter og aspiranter til et trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis.

Rekrutteringsprosessen blir gjennomført i perioden fra april til juni i år. Søknadsfrist for årets gruppeopptak var 8. april. Det var 405 søkere til aspirantopptaket, og 122 søkere til admirantopptaket.

Oppstartsdato for admiranter og aspiranter som tas opp vil være 1. januar 2025.

Forord

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser internasjonalt og gi bistand til norske borgere og næringsliv i utlandet. Norge er et land med en betydelig internasjonal rolle og vi trenger de dyktigste medarbeiderne og den beste kompetansen for å opprettholde og videreutvikle denne rollen.

Utenriksdepartementet har ansvaret for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk, herunder også bistandspolitiske spørsmål. Norsk utenrikspolitikk favner vidt. Vi har interesser i de fleste deler av verden og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er viktig for Norge.

Utenrikstjenesten har om lag 2580 ansatte, hvorav drøyt 800 arbeider i Utenriksdepartementet. Mer enn 600 er utsendte tjenestekvinner og -menn ved våre 95 utenriksstasjoner, hvor vi i tillegg har over 1100 lokalt ansatte. Stasjonene er vårt viktigste redskap i arbeidet med å fremme norske interesser i utlandet. De er vårt bindeledd til myndighetene, institusjoner, det sivile samfunnet og media i vedkommende land - og en viktig del av Norges ansikt utad.

Hvert år rekrutteres admiranter og aspiranter til utenrikstjenesten og også i år søker vi personer med relevant utdanning og gjerne arbeidserfaring, samt gode språkkunnskaper. Admiranter utfører typisk administrative og konsulære oppgaver, mens aspiranter blant annet jobber med utenrikspolitiske- og økonomiske spørsmål. Vi vektlegger interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.

Blir du tatt opp som admirant eller aspirant til utenrikstjenesten, vil du få en spennende og krevende jobb. Det stilles høye krav både faglig og personlig, med stadig nye utfordringer. Utenrikstjenesten er en flyttepliktig fagetat og flytteplikten betyr at du må veksle mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjonene. Tjenestegjøring ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner. Veksling mellom stillinger hjemme og ute kan medføre faglige og familiemessige utfordringer, men samtidig gi unike muligheter og verdifulle erfaringer. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver innen felter som politikk, økonomi, utenrikshandel, utviklingspolitikk, bistandsforvaltning, menneskerettigheter, miljøspørsmål, folkerett, skipsfart og luftfart, konsulære saker, informasjonsvirksomhet, kulturelt samkvem med utlandet m.m. Utenrikstjenesten arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv.   

Admirant- og aspirantopplæringen i utenrikstjenesten

Admirant- og aspirantopplæringen vil foregå over en periode på halvannet år, og vil bestå av et introduksjons- og innfasingsprogram, etterfulgt av en praksisperiode i en eller flere seksjoner, og også en kursperiode for kompetanseutvikling av varighet fra tre til seks måneder. Opplæring i språk og andre emner kan foregå gjennom hele opplæringsperioden. 

Ordningen er som følger:

 • Tre ukers introduksjons- og innfasingsprogram   
 • Tolv måneder praksisperiode i fagavdeling 
 • Tre til seks måneder kurs

Det tas forbehold om eventuelle endringer i opplæringsmodellen.

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye admirantene og aspirantene en innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver, i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Praksisperioden på 12 måneder vil enten være sammenhengende eller deles opp i to eller flere bolker, slik at kandidatene kan få erfaring fra ulike saksfelt i departementet.

Både admirantkurset og aspirantkurset gir en innføring i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Admirantkurset gir også innføring i eiendoms- og økonomiforvaltning, regnskap, personalforvaltning, arkivfag, forvaltningsoppgaver og assistanse til norsk borgere i utlandet, samt sikkerhets- og beredskapsarbeid lokalt, mm. Aspirantkurset legger særlig vekt på å gi en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv, samt opplæring i en rekke fagtemaer, som byråkrat- og diplomatrollen, forhandlingsteknikk, folkerett, FN-politikk og multilateralisme, menneskerettigheter, demokrati og likestilling, miljø, energi, klima, m.v.

Kursene er lokalisert i Utenriksdepartementet, men noe reisevirksomhet må  påregnes. Admiranter og aspiranter vil også i noen grad selv være med på å utforme kursets innhold. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kursperioden, så vel som i praksisperiodene.

Admiranter og aspiranter som tas opp i gruppeopptak gis midlertidig praksisstilling i samsvar med statsansatteloven § 9 første ledd bokstav c. Oppstartsdato for gruppeopptakene er primo januar 2025.

Etter avsluttet opplæringsløp i departementet forventes at admirantene og aspirantene innplasseres ved en av Norges utenriksstasjoner. Tjenestegjøringen har normert tjenestetid tre år – med prøvetid de første seks månedene. Deretter forventes en direkte påfølgende tjenestegjøring ved en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode, før retur til Utenriksdepartementet i Oslo. Den første utestasjoneringen vil mest sannsynlig bli ved en utenriksstasjon med krevende bo- og levekår («hardship»). Det stilles krav om fysisk, medisinsk og psykisk skikkethet for å kunne reise, bo og arbeide under ulike forhold som flyttepliktig ansatt i utenrikstjenesten.

Den som blir tatt opp som admirant eller aspirant må altså påregne totalt seks år i utlandet etter opplæringstiden i departementet. Deretter veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan i større grad selv påvirke når man ønsker å arbeide i departementet eller ved en utenriksstasjon. Det understrekes likevel at man er ansatt i en flyttepliktig etat, som betyr at departementet har en lovfestet rett til å beordre ansatte til tjenestegjøring. 

Tjenestegjøring og karriere  

Flyttepliktige ansatte tjenestegjør altså vekselvis i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene.

Utestasjoneringen byr generelt på utfordrende og interessante faglige oppgaver. Også for eventuelt medfølgende familie vil perioden under utestasjoneringen normalt være en interessant og givende tid. Samtidig er det viktig at man har klart for seg de familiemessige utfordringene ved en karriere med jevnlige utestasjoneringer og forflytninger, det være seg ektefelles/samboers/partners egen karriereutvikling, deres livssituasjon og opplevelse av flytting og barns situasjon m.v.   

Slik søker du  

Du søker gjennom vårt elektroniske system – Jobbnorge.no. Der vil du først bli bedt om å krysse av svar på en rekke spørsmål knyttet til din bakgrunn og kompetanse. Videre må du registrere opplysninger som utgjør din CV og skrive en søknadstekst etter UDs mal. Dersom du går videre i prosessen, må du kunne dokumentere alle opplysninger du har gitt, gjennom vitnemål, attester, språktester mv. samt oppgi referanser.

Norsk statsborgerskap

Søkere må være norske statsborgere ved opptak. Dersom du er i en prosess for å få dette i søknadsperioden, må nærmere informasjon om dette fremgå av selve søknadsteksten.  

Sikkerhetsklarering

Ansettelse i utenrikstjenesten forutsetter sikkerhetsklarering på det nivå som kreves for stillingen. Gyldig sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og NATO SECRET må foreligge på tiltredelsestidspunktet. Sikkerhetsklareringsprosessen starter først i forbindelse med tilbud om stilling. Les mer om sikkerhetsklarering her.  

Utdanning og praksis

Til admirantopptaket søker vi kandidater med administrativ og økonomisk kompetanse på minimum bachelornivå. Til aspirantopptaket søker vi kandidater med ulik utdanningsbakgrunn, fortrinnsvis på masternivå. Jurister og økonomer oppfordres spesielt til å søke. Kandidater til begge opptak må også gjerne ha noe arbeidserfaring.

Språkkunnskaper

Det stilles krav om meget gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Ferdigheter i andre språk på operativt nivå (tilsvarende B2 eller høyere) vil bli vektlagt. Dette gjelder særlig russisk, kinesisk, arabisk og portugisisk. Fransk, spansk og tysk er også viktige arbeidsspråk i utenrikstjenesten. Når du registrerer CV som del av den elektroniske søknaden, skal du oppgi de språk du behersker på et visst nivå (muntlig og/eller skriftlig): Basisbruker (A1, A2), selvstendig bruker (B1, B2) eller avansert bruker (C1, C2). Nivåbeskrivelsen skal være i samsvar med Council of Europe, Language Skills: Self Assessment Grid (Europarådets skala fra A1 til C2). For nivåbeskrivelse se også Wikipedia: Det felles europeiske rammeverket for språk.   

Gjennomfør en nøktern egenvurdering av alle språk du behersker før du fyller ut søknaden. Her kan du få nærmere informasjon for å kartlegge ditt språknivå: European Language Portefolio (ELP) - European language levels, Self Assessment Grid The European Centre for Modern Languages, Self-evaluate your language skills.  

Referanser

Som hovedregel vil referanser først bli kontaktet etter intervju, og de behøver følgelig ikke å oppgis i forbindelse med innsendelse av søknad. Mot slutten av rekrutteringsprosessen vil det via jobbportalen bli gitt anledning til å oppdatere informasjon om referansepersoner.

Dersom du imidlertid har vært studentpraktikant og/eller hatt stilling i utenrikstjenesten kan referanser bli kontaktet tidligere i opptaksprosessen. I så fall ber vi om at du i din CV oppgir to-tre personer, fortrinnsvis ledere, som du har hatt et arbeidsmessig forhold til over en viss periode, slik at de kan beskrive dine faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Du bør informere dine referanser om at de er/vil bli oppført.

Søknadstekst

Ved registrering av din elektroniske søknad velger du «Søknad». Her skriver du din søknadstekst etter UDs fastsatte mal. Malen finner du her. Den kan være på inntil 1000 ord og skal i nevnte rekkefølge inneholde informasjon om:

 • Motivasjon
 • Fødested og fylke
 • Statsborgerskap
 • Kort om oppvekst og familie
 • Utdanning (utdypning av CV)
 • Relevant erfaring
 • Eventuell erfaring med ledelse
 • Interesser (herunder medlemskap/tillitsverv i organisasjoner, foreninger m.v.)
 • Språk (hvilke og nivå A1-C2)
 • Personlige egenskaper
 • Utenlandsopphold (land, periode, studier/jobb)
 • Refleksjoner rundt utenlandstilværelsen og utfordringer
 • Kort oppsummering

Opptaksprosessen 

Rekrutteringsprosessen består av evne- og ferdighetstester samt skriftlige og muntlige prøver. For kandidater til aspirantopptaket kartlegger testene blant annet kunnskaper om og interesse for norsk samfunnsliv og internasjonale spørsmål. I tillegg vektlegges gode analytiske evner og evne til å uttrykke seg godt, både muntlig og skriftlig. I opptaksprosessen legges det også stor vekt på personlige egenskaper.

For eksempler på tidligere skriftlige prøver, se denne siden.

Admirantopptak

Opptaksprosessen vil foregå i tidsrommet fra april og ut juni 2024.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til nettbaserte tester i slutten av uke 15.

Nærmere informasjon om tidsplanen vil følge i løpet av de nærmeste ukene.

Aspirantopptak

Opptaksprosessen vil foregå i tidsrommet fra april og ut juni 2024.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til nettbaserte tester i slutten av uke 15.

Mandag 29. april: Informasjon om man går videre til skriftlig prøve eller ikke.

Mandag 6. mai: Skriftlig prøve (kl. 12:00-17:00 norsk tid). Det er ikke mulig å få endret/utsatt tidspunkt for skriftlig prøve – uavhengig av årsak.

Uke 23: Mandag 3. juni t.o.m. fredag 7. juni: Sluttrunde med retest av evnetest, kunnskapstest, språktest, panelintervju m.m. For kandidater bosatt utenfor sentralt Østlandsområde eller i utlandet vil vi tilstrebe at aktivitetene legges til de tre første dagene i uke 23.