Aspiranter til utenrikstjenesten

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utlandet.

Til årets aspirantopptak var det 393 søkere (39.4 prosent menn og 60,6 prosent kvinner). Rekrutteringsprosessen er nå i gang og forventes å være sluttført innen utgangen av april. Neste opptak forventes publisert medio desember i år.

1. Forord  

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta norske interesser i utlandet. Norge er et land med en betydelig internasjonal rolle, langt større enn vårt innbyggertall tilsier. Skal vi opprettholde denne rollen, trenger vi de dyktigste medarbeiderne og den beste kompetansen.

Norsk utenrikspolitikk favner vidt. Vi har interesser i de fleste deler av verden og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter. Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser og finne felles interesser med andre land. Vi skal også jobbe mot felles løsninger på internasjonale spørsmål. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor viktig for Norge.

Utenriksdepartementet har ansvaret for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk, herunder bistandspolitiske og multilaterale handelspolitiske spørsmål.

Utenrikstjenesten har om lag 2500 ansatte, hvorav drøyt 800 arbeider i Utenriksdepartementet, som er det største av samtlige departementer. Mer enn 600 er utsendte tjenestekvinner og -menn ved utenriksstasjonene, hvor vi i tillegg har over 1000 lokalt ansatte. Stasjonene er vårt viktigste redskap i arbeidet med å fremme norske interesser i utlandet. De er vårt bindeledd til myndighetene, institusjoner, det sivile samfunnet og media i vedkommende land og en viktig del av Norges ansikt utad.

Hvert år rekrutterer vi om lag 15 aspiranter til utenrikstjenesten. Utenriksdepartementet søker personer med utdanning på masternivå, meget gode språkkunnskaper og gjerne et par års arbeidserfaring. Vi vektlegger interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.

Blir du tatt opp som aspirant til utenrikstjenesten, vil du få en spennende og krevende jobb. Det stilles høye krav både faglig og personlig - med stadig nye utfordringer. Du vil være flyttepliktig, som betyr at du må veksle mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjonene. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer, men samtidig unike muligheter og verdifulle erfaringer.

Velger du å søke Utenriksdepartementets aspirantkurs, ønskes du lykke til.   

2. Utenrikstjenesten  

Den norske utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, dvs. ambassader, delegasjoner og konsulater.  

Utenrikstjenesten skal ivareta og fremme Norges interesser overfor utlandet. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver innen felter som politikk, økonomi, utenrikshandel, utviklingspolitikk, bistandsforvaltning, menneskerettigheter, miljøspørsmål, folkerett, skipsfart og luftfart, informasjonsvirksomhet, kulturelt samkvem med utlandet, bistand til norske borgere m.m. Utenrikstjenesten arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv.  

Utenrikstjenesten er en flyttepliktig fagetat. De som blir tatt opp som aspiranter vil måtte regne med veksling mellom ute- og hjemmetjeneste. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer. Tjenestegjøring ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner.  

Mer informasjon om norsk utenrikstjeneste   

3. Aspirantopplæringen  

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.  

Dagens ordning er som følger:

 • Tre ukers introduksjonskurs  
 • Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling   
 • Seks måneder kurs   
 • Fem måneder praksisperiode i fagavdeling   
 • Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i nåværende opplæringsmodell.

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.

Praksisperiodene er delt opp i to bolker, slik at aspiranten skal få erfaring fra ulike saksfelt i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter kan også tjenestegjøre ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).

Aspirantkurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriksdepartementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.

Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 99 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes preferanser samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de vil bli innplassert ved i oppstarten av tredje semester (august), dvs. om lag ett år før første utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon blir aspirantene faste ansatte tjenestemenn forutsatt at Utenriksdepartementet vurderer arbeidsutførelse og personlig egnethet som tilfredsstillende. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i ytterligere to år.

Deretter forventes det at man søker seg direkte videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Utenriksdepartementet i Oslo. De som blir tatt opp som aspirant må derfor påregne totalt seks år i utlandet i løpet av de første åtte årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og kan i større grad selv påvirke når man ønsker å arbeide i departementet/ved en utenriksstasjon. Det understrekes likevel at man er ansatt i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en lovfestet rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.  

Se videopresentasjon om aspirantprogrammet og opptaksprosessen.

4. Tjenestegjøring og karriere  

Flyttepliktige tjenestemenn tjenestegjør vekselvis i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene. Opprykk innen saksbehandlergruppen skjer i hovedsak på grunnlag av ansiennitet og kvalifikasjoner etter hvert som ledighet inntrer.  

Videre opprykk til embetsmannsgruppen skjer på grunnlag av kvalifikasjoner. Ikke alle kan regne med å nå opp i embetsmannsgruppen.  

Utestasjoneringen byr generelt på utfordrende og interessante faglige oppgaver. Også for eventuelt medfølgende familie vil perioden under utestasjoneringen normalt være en interessant og givende tid. På den annen side er det viktig at aspirantene også har klart for seg de familiemessige utfordringer en utestasjonering kan medføre, det være seg ektefelles/samboers/partners egen karriereutvikling, deres livssituasjon og opplevelse av flytting og barns situasjon m.v.   

5. Slik søker du  

Når nytt opptak er utlyst, søker du gjennom vårt elektroniske system – Jobbnorge.no. Der vil du først bli bedt om å krysse av svar på en rekke spørsmål knyttet til din bakgrunn og kompetanse. Videre må du registrere opplysninger som utgjør din CV og skrive en søknadstekst etter UDs mal. Dersom du går videre i prosessen, må du kunne dokumentere alle opplysninger du har gitt, gjennom vitnemål, attester, språktester mv. samt oppgi referanser. Følgende må du ha satt deg inn i før du starter søknadsprosessen:  

Norsk statsborgerskap
Søkere til aspirantopptaket må være norske statsborgere. Dersom du er i en prosess for å få dette i søknadsperioden, må nærmere informasjon om dette fremgå av selve søknadsteksten.  

Sikkerhetsklarering
Ansettelse i utenrikstjenesten forutsetter sikkerhetsklarering på det nivå som kreves for stillingen. Gyldig sikkerhetsklarering må foreligge på tiltredelsestidspunktet. Sikkerhetsklareringsprosessen starter først i forbindelse med tilbud om stilling. Les mer om sikkerhetsklarering her.  

Utdanning og praksis
Søkere må ha fullført universitets- og/eller høgskoleeksamen, fortrinnsvis av høyere grad, med meget gode resultater (hovedsakelig A og B). De fleste aktuelle søkere har fullført utdanning på masternivå. Du kan søke i det vårsemesteret du forventer å avslutte studiene. Noe relevant praksis/arbeidserfaring samt faglig relevant utenlandserfaring vektlegges.  

Språkkunnskaper  
Det stilles krav om meget gode engelskkunnskaper. Kunnskaper i andre språk, særlig FN-språkene, vektlegges også. Når du registrerer CV som del av den elektroniske søknaden, skal du oppgi de språk du behersker på et visst nivå (muntlig og/eller skriftlig): Grunnleggende (A1, A2), gode kunnskaper (B1, B2) eller flytende/morsmål (C1, C2). Nivåbeskrivelsen skal være i samsvar med Council of Europe, Language Skills: Self Assessment Grid (Europarådets skala fra A1 til C2). For nivåbeskrivelse se også Wikipedia: Det felles europeiske rammeverket for språk.  

Gjennomfør en nøktern egenvurdering av alle språk du behersker før du fyller ut søknaden. Her kan du få nærmere informasjon for å kartlegge ditt språknivå: European Language Portefolio (ELP) - European language levels, Self Assessment Grid - The European Centre for Modern Languages, Self-evaluate your language skills.  

Referanser
Som hovedregel vil referanser først bli kontaktet etter intervju, og de behøver følgelig ikke å oppgis i forbindelse med innsendelse av søknad. Mot slutten av rekrutteringsprosessen vil det via jobbportalen bli gitt anledning til å oppdatere informasjon om referansepersoner.

Dersom du imidlertid har vært studentpraktikant og/eller hatt stilling i utenrikstjenesten kan referanser bli kontaktet tidligere i opptaksprosessen. I så fall ber vi om at du i din CV oppgir to-tre personer, fortrinnsvis ledere, som du har hatt et arbeidsmessig forhold til over en viss periode, slik at de kan beskrive dine faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Du bør informere dine referanser om at de er/vil bli oppført.

Søknadstekst 
Ved registrering av din elektroniske søknad velger du «Søknad”. Her skriver du din søknadstekst etter UDs fastsatte mal. Malen finner du her. Den kan være på inntil 1000 ord og skal i nevnte rekkefølge inneholde informasjon om:

 • Motivasjon
 • Fødested og fylke
 • Statsborgerskap
 • Kort om oppvekst og familie
 • Utdanning (utdypning av CV)
 • Relevant erfaring
 • Eventuell erfaring med ledelse
 • Interesser (herunder medlemskap/tillitsverv i organisasjoner, foreninger m.v.)
 • Språk (hvilke og nivå A1-C2)
 • Personlige egenskaper
 • Utenlandsopphold (land, periode, studier/jobb)
 • Refleksjoner rundt utenlandstilværelsen og utfordringer
 • Kort oppsummering

Opptaksprosessen 
Rekrutteringsprosessen består av evne- og ferdighetstester samt skriftlige og muntlige prøver. Prøvene kartlegger blant annet kunnskaper om og interesse for norsk samfunnsliv og internasjonale spørsmål. I tillegg vektlegges gode analytiske evner og evne til å uttrykke seg godt, både muntlig og skriftlig. I opptaksprosessen legges det også stor vekt på personlige egenskaper. 

(Eksempler på opptaksprøver fra tidligere år).

Kandidater som tilfredsstiller kravene inviteres medio januar til å gjennomføre evne- og ferdighetstester (nettbaserte, varighet inntil ca. to timer). Av disse kandidatene inviteres om lag 80 videre til skriftlig prøve (nettbasert, varighet fem timer, norsk tid) fredag 11. februar (kun denne dato).

Etter skriftlig prøve inviteres om lag 36 kandidater til sluttrunde, som består av personlighetstest, dybdeintervju, panelintervju, gruppeøvelse, språktest og retest av evnetest. Personlighetstesten (nettbasert) gjennomføres i uke 10 og 11. De øvrige aktivitetene i sluttrunden finner sted i Oslo i uke 12 (21.-24. mars) og 13 (28. mars) - med forbehold om at situasjonen rundt pandemien tillater dette.

For kandidater bosatt utenbys/utenlands tilstreber vi å legge alle aktiviteter til to-tre etterfølgende dager i uke 12. UD dekker nødvendige reiseutgifter. Rekrutteringsprosessen forventes avsluttet i slutten av april. Aspirantkull 2022 forventes å ha oppstart september/oktober.

6. Hvem er aspirantene?

Vil du vite mer om hva en UD-aspirant gjør? Følg UD-aspirantene på Instagram, og få et innblikk i aspiranthverdagen!

Aspiranter tatt opp i 2020

Aspirantkull 2020. Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Fra venstre foran: Emma Helen Rasmussen, Gaute Hellenes Grov, Andrea Silkoset, Rebecca Lie, Siri Birkeland, Hilde Mortensen Sandvær, Johan Thomas Bjerkem, Ellen Balke Hveem, Silje Fines Wannebo. Fra venstre bak: Simon Torp, Henrik Christoffer Wetterstad Raftsjø, Waithira Dingmeijok, Christoffer Kjelsberg, Solfrid Dahl Helgesen, Andreas Thomassen Slørdahl, Aasta Galli. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

Navn

Utdanning

Kommune

Siri Birkeland

Master i internasjonale relasjoner

Harstad

Johan Thomas Bjerkem

Master i europastudier og statsvitenskap

Oslo

Waithira Dingmeijok

Master i økonomi og administrasjon

Oslo

Aasta Galli

Master i krise- og sikkerhetsstyring

Oslo

Gaute Hellenes Grov

Master i rettsvitenskap

Bergen

Solfrid Dahl Helgesen

Master i økonomi og administrasjon

Sandefjord

Ellen Balke Hveem

Master i økonomi og administrasjon

Østre Toten

Christoffer Kjelsberg

Master i rettsvitenskap

Oslo

Rebecca Lie

Master i internasjonal sikkerhet

Asker

Henrik Christoffer Wetterstad Raftsjø

Master i internasjonal konflikt og sikkerhet

Kongsberg

Emma Helen Rasmussen

Master i økonomisk utvikling

Bergen

Hilde Mortensen Sandvær

Master i sammenliknende politikk

Rana

Andrea Silkoset

Master i internasjonal utvikling og humanitære kriser

Bærum

Andreas Thomassen Slørdahl

Master i rettsvitenskap

Trondheim

Simon Torp

Master i rettsvitenskap

Oslo

Eline Christoffersen Våge

Master i rettsvitenskap

Levanger

Silje Fines Wannebo

Master i europeiske språk

Steinkjer

Aspiranter tatt opp i 2019

Aspirantkullet 2019 foran UD på Victoria terrasse. Foto: Marta B. Haga, UD
Fra venstre foran: Victoria Sundvor, Hanne Twedt Berli, Helene Asmussen, Silje M. Andersen, Andreas Myrseth og Ingeborg G. Grongstad. Fra venstre bak: William Jensen, Svenn Husem Wroldsen, Axel Wedén, Edmund Walton, Jonas H. Ervik, Knut Arne Oseid, Valentin Musangwa og Ruben Andre Johansen. Foto: Marta B. Haga, UD

Navn

Utdanning

Kommune

Silje Marie Andersen

Master i internasjonale relasjoner

Færder
(Nøtterøy)

Helene Louise Lie Asmussen

Master i statsvitenskap

Asker

Hanne Twedt Berli

Master i internasjonale relasjoner

Vegårshei

Jonas Huus Ervik

Master i statsvitenskap

Bergen

Ingeborg Guldvik Grongstad

Master i etterretning og sikkerhet

Bodø

William A. Westerveld Jensen

Master i internasjonal politisk økonomi

Rygge

Ruben André Johansen

Master i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier

Tromsø

Valentin Musangwa

Master i internasjonal politisk økonomi

Bærum

Andreas Myrseth

Master i statsvitenskap

Hønefoss

Knut Arne Kirkeng Oseid

Master i statsvitenskap

Bærum

Victoria Sundvor

Master i økonomi og administrasjon

Oslo

Einar Edmund Walton

Master i Midtøsten-studier

Volda

Axel Støren Wedén

Master i internasjonale relasjoner

Oslo

Svenn Marius Husem Wroldsen

Master i internasjonal politikk

Oslo

Aspiranter tatt opp i 2018

Aspiranter 2018
Fra venstre: Stefan Almehagen Sandstad, Line Hammeren, Astrid Pettersen, Ole Denstad, Andreas Holm Røsberg, Sofia Tesfaghiorghis, Helene Kvam Sigmond, Louisa Børresen, Eivind Forbord Røvig, Karina Asbjørnsen, Mari Johnsrud Hauge, Liva Stang Rugsveen, Magnus Lorentzen, Silje Christine Andersen, Susanne Karine Gjønnes, Håkon Kristensen Moe. Foto: Marta B. Haga, UD

Navn

Utdanning

Kommune

Silje Christine Andersen

Master i kinesisk samfunn og politikk

Oslo

Karina Asbjørnsen

Master i internasjonal økonomi og utvikling

Bergen

Louisa Børresen

Master i rettsvitenskap

Bærum

Ole Denstad

Master i Midtøsten-studier

Trondheim

Susanne Karine Gjønnes

Master i utviklingsstudier og offentlig politikk

Horten

Line Hammeren

Master i globalisering

Hurdal

Mari Johnsrud Hauge

Master i energi-, naturressurs- og miljøøkonomi

Oslo

Magnus Lorentzen

Master i internasjonale studier

Oslo

Håkon Kristensen Moe

Master i internasjonale relasjoner

Tromsø

Astrid Pettersen

Master i statsvitenskap

Oslo

Liva Stang Rugsveen

Master i freds- og konfliktstudier

Hamar

Andreas Holm Røsberg

Master i statsvitenskap

Oslo

Eivind Forbord Røvig

Master i økonomi og administrasjon

Oslo

Stefan Almehagen Sandstad

Master i samfunnsøkonomi

Skedsmo

Helene Kvam Sigmond

Master i statsvitenskap

Porsgrund

Sofia Micael Tesfaghiorghis

Master i statsvitenskap

Oslo

Aspiranter tatt opp i 2017

Aspiranter i UD 2017
Fra venstre: Fredrik Brogeland Laache, Katrine Dale, Troels Bjerre Leming, Marius Peder Djupedal, Martine Melgård, Hanna Kristianne Varberg Nicholls, Stein Gjendem, Frida Fostvedt, Aslak Heldal, Sigrun Stigen Holter, Johannes Peckolt Fordal, Hedda Himle Skandsen, Martin Andestad, Ingvild Haugland Tokheim, Jenny Sørvold og Katarina Nordanger. Foto: Marta B. Haga, UD

Navn

Utdanning

Kommune

Martin Andestad

Master i økonomi og administrasjon (siv. øk.)

Molde

Katrine Ørnehaug Dale

Master i engelsk, lektorprogrammet i fremmedspråk

Hyllestad

Marius Peder Djupedal

Master i konfliktstudier

Oslo

Johannes Peckolt Fordal

Master i internasjonal sikkerhet

Trondheim

Frida Fostvedt

Master i rettsvitenskap

Asker

Stein Gjendem

Master i statsvitenskap

Ås

Aslak Heldal

Master i statsvitenskap

Bærum

Sigrun Stigen Holter

Master i internasjonale relasjoner

Oslo

Troels Bjerre Leming

Master i rettsvitenskap

Tromsø

Fredrik Brogeland Laache

Master i internasjonale studier

Ullensaker

Ana Martine Melgård

Master i internasjonale relasjoner

Eidsvoll

Hanna Kristianne Varberg Nicholls

Bachelor i internasjonale studier,
Master i rettsvitenskap

Vågan

Katarina Hummervoll Nordanger

Master i krigsstudier

Oslo

Hedda Himle Skandsen

Master i business og utviklingsstudier

Oslo

Jenny Sørvold

Master i freds- og konfliktstudier

Bærum

Ingvild Haugland Tokheim

Master i internasjonale relasjoner

Oslo