Aspiranter til utenrikstjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utlandet.

Aspirantopptaket 2017 hadde søknadsfrist 16. januar. Det meldte seg 419 søkere (220 kvinner og 199 menn), hvorav inntil 15 vil bli tatt opp. Til aspirantopptaket 2016 meldte det seg 400 søkere (221 kvinner og 179 menn), hvorav 12 ble tatt opp.

1. Forord  

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta norske interesser i utlandet. Norge er et land med en betydelig internasjonal rolle, langt større enn vårt innbyggertall tilsier. Skal vi opprettholde denne rollen, trenger vi de dyktigste medarbeiderne og den beste kompetansen.  

Norsk utenrikspolitikk favner vidt. Vi har interesser i de fleste deler av verden og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter. Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser og finne felles interesser med andre land. Vi skal også jobbe mot felles løsninger på internasjonale spørsmål. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor viktig for Norge.  

Utenriksdepartementet har ansvaret for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk, herunder bistandspolitiske og multilaterale handelspolitiske spørsmål.  

Utenrikstjenesten har totalt nærmere 2500 ansatte, hvorav drøyt 800 arbeider i Utenriksdepartementet, som er det største av samtlige departementer. Mer enn 600 er utsendte tjenestekvinner og -menn ved utenriksstasjonene, hvor vi i tillegg har om lag 1000 lokalt ansatte. Stasjonene er vårt viktigste redskap i arbeidet med å fremme norske interesser i utlandet. De er vårt bindeledd til myndighetene, institusjoner, det sivile samfunnet og media i vedkommende land og en viktig del av Norges ansikt utad.  

Hvert år rekrutterer vi 10-15 aspiranter til utenrikstjenesten. Utenriksdepartementet ønsker personer med høyere utdanning, gode språkkunnskaper og gjerne et par års arbeidserfaring. Vi vektlegger interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.  

Blir du tatt opp som aspirant til utenrikstjenesten, vil du få en spennende og krevende jobb. Det stilles høye krav både faglig og personlig, med stadig nye utfordringer. Du vil være flyttepliktig, som betyr at du må veksle mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjonene. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer, men samtidig unike muligheter og verdifulle erfaringer.  

Velger du å søke Utenriksdepartementets aspirantkurs, ønskes du lykke til.   

2. Utenrikstjenesten  

Den norske utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, dvs. ambassader, delegasjoner og konsulater.  

Utenrikstjenesten skal ivareta og fremme Norges interesser overfor utlandet. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver innen felter som politikk, økonomi, utenrikshandel, utviklingspolitikk, bistandsforvaltning, menneskerettigheter, miljøspørsmål, folkerett, skipsfart og luftfart, informasjonsvirksomhet, kulturelt samkvem med utlandet, bistand til norske borgere m.m. Utenrikstjenesten arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv.  

Utenrikstjenesten er en flyttepliktig fagetat. De som blir tatt opp som aspiranter vil måtte regne med veksling mellom ute- og hjemmetjeneste. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer. Tjenestegjøring ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner.  

Mer informasjon om norsk utenrikstjeneste   

3. Aspirantopplæringen  

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.  

Dagens ordning er som følger:

 • Drøyt tre ukers introduksjonskurs  
 • Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling   
 • Seks måneder kurs   
 • Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling   
 • Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon  

Det tas forbehold om eventuelle endringer i nåværende opplæringsmodell.

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.  

Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).  

Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.  

Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 99 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.

4. Tjenestegjøring og karriere  

Flyttepliktige tjenestemenn tjenestegjør vekselvis i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene. Opprykk innen saksbehandlergruppen skjer i hovedsak på grunnlag av ansiennitet og kvalifikasjoner etter hvert som ledighet inntrer.  

Videre opprykk til embetsmannsgruppen skjer på grunnlag av kvalifikasjoner. Ikke alle kan regne med å nå opp i embetsmannsgruppen.  

Utestasjoneringen byr generelt på utfordrende og interessante faglige oppgaver. Også for eventuelt medfølgende familie vil perioden under utestasjoneringen normalt være en interessant og givende tid. På den annen side er det viktig at aspirantene også har klart for seg de familiemessige utfordringer en utestasjonering medfører, det være seg ektefelles/samboers/partners egen karriereutvikling, deres livssituasjon og opplevelse av flytting og barns situasjon m.v.   

5. Slik søker du  

Når nytt opptak er utlyst søker du gjennom vårt elektroniske system – Jobbnorge.no. Her finner du utlysningen for 2017. Der vil du først bli bedt om å krysse av svar på en rekke spørsmål knyttet til din bakgrunn og kompetanse. Videre må du registrere opplysninger som utgjør din CV og skrive en søknadstekst etter UDs mal. Dersom du går videre i prosessen må du kunne dokumentere alle opplysninger du har gitt, gjennom vitnemål, attester, språktester mv. samt oppgi referanser. Følgende må du ha satt deg inn i før du starter søknadsprosessen:  

Norsk statsborgerskap
Søkere til aspirantopptaket må være norske statsborgere. Dersom du er i en prosess for å få dette i søknadsperioden må nærmere informasjon om dette fremgå av selve søknadsteksten.  

Sikkerhetsklarering
Tilsetting i utenrikstjenesten forutsetter sikkerhetsklarering på det nivå som kreves for stillingen. Gyldig sikkerhetsklarering må foreligge på tiltredelsestidspunktet. Det er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som forestår slik klarering. Sikkerhetsklareringsprosessen starter først i forbindelse med tilbud om stilling, og dette gjøres av UD. Les mer om sikkerhetsklarering her.  

Utdanning og praksis
Søkere må ha fullført universitets- og/eller høgskoleeksamen, fortrinnsvis av høyere grad, med meget gode resultater (hovedsakelig A og B). De fleste aktuelle søkere har fullført utdanning på masternivå. Du kan søke i det vårsemesteret du forventer å avslutte studiene. Noe relevant praksis/arbeidserfaring samt faglig relevant utenlandserfaring vektlegges.  

Språkkunnskaper  
Det stilles krav om meget gode engelskkunnskaper. Kunnskaper i andre språk, særlig FN-språkene, vektlegges også. Når du registrerer CV som del av den elektroniske søknaden skal du oppgi de språk du behersker på et visst nivå (muntlig og/eller skriftlig): Grunnleggende (A1, A2), gode kunnskaper (B1, B2) eller flytende/morsmål (C1, C2). Nivåbeskrivelsen skal være i samsvar med Council of Europe, Language Skills: Self Assessment Grid (Europarådets skala fra A1 til C2). For nivåbeskrivelse se også Wikipedia: Det felles europeiske rammeverket for språk.  

Gjennomfør en nøktern egenvurdering av alle språk du behersker før du fyller ut søknaden. Her kan du få nærmere informasjon for å kartlegge ditt språknivå: European Language Portefolio (ELP) - European language levels, Self Assessment Grid - The European Centre for Modern Languages, Self-evaluate your language skills.  

Referanser
Vi ber deg oppgi to-tre personer, fortrinnsvis ledere, som du har hatt et arbeidsmessig forhold til over en viss periode, slik at de kan beskrive dine faglige og personlige egenskaper. Studieveileder kan også være aktuell. Du bør kontakte dine referanser før de oppføres, og helst oppgi både e-postadresse, fast- og mobiltelefon. Referansene kontaktes først etter intervjuene, og ikke uten søkers samtykke.  

Søknadstekst 
Ved registrering av din elektroniske søknad velger du «Søknad”. Her skriver du din søknadstekst etter UDs fastsatte mal. Malen finner du her. Den kan være på inntil 1000 ord, og skal i nevnte rekkefølge inneholde informasjon om:

 • Motivasjon
 • Fødested og fylke
 • Statsborgerskap
 • Kort om oppvekst og familie
 • Utdanning (utdypning av CV)
 • Relevant erfaring
 • Eventuell erfaring med ledelse
 • Interesser (herunder medlemskap/tillitsverv i organisasjoner, foreninger m.v.)
 • Språk (hvilke og nivå A1-C2)
 • Personlige egenskaper
 • Utenlandsopphold (land, periode, studier/jobb)
 • Refleksjoner rundt utenlandstilværelsen og utfordringer
 • Kort oppsummering

Opptaksprosessen 
Rekrutteringsprosessen består av evne- og ferdighetstester samt
skriftlige og muntlige prøver. Prøvene kartlegger blant annet kunnskaper om og interesse for norsk samfunnsliv og internasjonale spørsmål. I tillegg
vektlegges gode analytiske evner og evne til å uttrykke seg godt, både muntlig
og skriftlig. I opptaksprosessen legges det også stor vekt på personlige
egenskaper.
(Eksempler på opptaksprøver fra tidligere år).

Kandidater som tilfredsstiller kravene inviteres til å gjennomføre evne- og ferdighetstester (nettbaserte, varighet totalt ca. 1,5 time). Av disse kandidatene inviteres om lag 80 videre til skriftlig prøve (nettbasert, varighet fem timer). Etter skriftlig prøve inviteres om lag 35 kandidater til sluttrunde, som består av personlighetstest (nettbasert), intervjuer, gruppeøvelse, språktest, retest av evnetest, kunnskapstest og informasjonsmøte. Alle aktiviteter finner sted i Oslo. For kandidater bosatt utenbys/utenlands tilstreber man å legge alle aktiviteter til to-tre påfølgende dager. UD dekker nødvendige reiseutgifter. Rekrutteringsprosessen starter vanligvis i januar og avsluttes på vårparten. Aspirantkull 2017 forventes å ha oppstart primo september.

6. Hvem er aspirantene?

Vil du vite mer om hva en UD-aspirant gjør? Følg UD-aspirantene på Instagram, og få et innblikk i aspiranthverdagen!

Aspiranter til utenrikstjenesten tatt opp i 2016

Aspiranter i UD 2016
Foran fra venstre: Gjertrud Fosdal, Mads Ringås, Anne Karine Jahren. Midterste rekke fra venstre: Ingrid Magnus, Ida Marstein, Trym Oust Sonstad, Lars Petter Berg, Andreas Aure. Bak fra venstre: Hans Erlend Boman, Helene Opsal, Johan Lie Hammerstrøm, Stian Arvid Hegland. Foto: Marta B. Haga, UD

Navn

Opprinnelses-kommune

Utdanning

Andreas Aure

Larvik

Master i økonomi og administrasjon (siv. øk.)

Lars Petter Berg

Røyken

Master i statsvitenskap

Hans Erlend Boman

Drammen

Master i krigsstudier

Gjertrud Fosdal

Leikanger

Master i internasjonale studier

Johan Lie Hammerstrøm

Trondheim

Master i statsvitenskap,
Bachelor i journalistikk

Stian Arvid Hegland

Kragerø

Master i rettsvitenskap, Master i europeisk  og internasjonal rett

Anne Karine Jahren

Rakkestad

Master i internasjonale relasjoner

Ingrid Magnus

Oslo

Master i internasjonal migrasjon og offentlig politikk

Ida Marstein

Oslo

Master i rettsvitenskap

Helene Opsal

Vestvågøy

Master i komparativ politikk

Mads Ringås

Gjesdal

Master i internasjonale   relasjoner/statsvitenskap

Trym Oust Sonstad

Levanger

Master i politisk sosiologi

Aspiranter til utenrikstjenesten tatt opp i 2015

Aspiranter i UD 2015. Bak fra venstre: Tor Håkon Tordhol, Erlend Skutlaberg, Christian Rydning, Truls Julian Jæger-Synnevaag, Simen Johan Willgohs, Eirik Lyberg Bergene, Jørn Wichne Pedersen, Erlend Sannes Hadland, Hans Herman Tjønn. Foran fra venstre: Jannicke Witsø, Tina Holtgaard Oulie, Ane Thea Djuve Galaasen, Camilla Ramos Fjellvang, Maria Hunskaar, Anne Havn. Foto: Marta B. Haga, UD

Navn

Opprinnelses-kommune

Utdanning

Bergene, Eirik Lyberg

Etnedal

Master i Russland-studier

Fjellvang, Camilla Ramos

Vestby

Master i statsvitenskap

Galaasen, Ane Thea Djuve

Florø

Master i sammenliknende politikk

Hadland, Erlend Sannes

Stavanger

Master i økonomi og administrasjon (siv. øk.)

Havn, Anne

Stavanger

Master i rettsvitenskap

Hunskaar, Maria

Oslo

Master i konflikt, sikkerhet og utvikling

Jæger-Synnevaag, Truls Julian

Oslo

Master (dobbel) i internasjonal politikk

Oulie, Tina Holtgaard

Sarpsborg

Master i komparativ politikk og konfliktstudier

Pedersen, Jørn Wichne

Mandal

Master i statsvitenskap

Rydning, Christian

Oslo

Master i rettsvitenskap

Skutlaberg, Erlend

Kristiansand

Master i historie

Tjønn, Hans Herman

Bærum

Master i rettsvitenskap

Tordhol, Tor Håkon

Lesja

Master i asiatiske og afrikanske studier

Willgohs, Simen Johan

Bergen

Master i internasjonale relasjoner

Witsø, Jannicke

Bergen

Master i EU-studier

 Aspiranter til utenrikstjenesten tatt opp i 2014   

Aspiranter i utenrikstjenesten 2014
Fra venstre: Kai Simon Yuen, Karine Erikstein, Morten Aulund, Ina Mossin, Caroline Hargreaves, Katrine Haukenes, Thea Røkke, Sigri Nilsen, Thomas Campbell Kittelsen, Laila Arnesen, Marit Aspaas, Stein-Ivar Eide, Karoline Kjeldsen, Morten Christiansen, Ginni Wiik, Ulrik Tetzschner. (Foto: UD/Marta B. Haga) Foto: Marta B. Haga, UD

 

Navn

Opprinnelses-kommune

Utdanning

Laila Arnesen

Bergen

Siviløkonom

Marit Aspaas

Sandefjord

Master i statsvitenskap og høgskolekandidat i journalistikk

Morten Levorsen Aulund

Asker

Master i internasjonale relasjoner og master i menneskerettigheter

Morten Nergaard Rezende Christiansen

Oslo

Master i internasjonale relasjoner

Stein-Ivar Lothe Eide

Arna

Master i Foreign Service

Karine Erikstein

Oslo

Master i rettsvitenskap og master i Europarett

Katrine Haukenes

Oslo

Master i statsvitenskap

Thomas Campbell Kittelsen

Oslo

Master i folkerett

Karoline Kjeldsen

Trondheim

Master i statsvitenskap

Caroline Konow Hargreaves

Oslo/Viksfjord

Master i internasjonale studier og master i internasjonal utvikling og humanitære kriser

Ina Nygård Mossin

Oslo

Master i internasjonale studier

Sigri Aurora Stokke Nilsen

Alta

Master i bistandsledelse

Thea Røkke

Trondheim

Master i europeiske og amerikanske studier

Ulrik Konrad von Tetzschner

Oslo

Master i rettsvitenskap og master i internasjonal politisk økonomi

Ginni Wiik

Oslo

Master i rettsvitenskap

Kai Simon Yuen

Oslo

Master i internasjonal energi