Tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

En stor andel av tilskuddene fordeles til utviklingsbistand, men det gis også støtte til tiltak innenfor sentrale utenrikspolitiske områder som sikkerhet, nordområdene, EU/EØS, kultursamarbeid og norgesfremme. Du finner informasjon om alle aktive avtaler for tilskuddsmidler i UDs tilskuddsportal.

UDs tilskuddsordninger forvaltes av UD, Norad, Norec, m.fl.

Informasjon om utlyste tilskuddsmidler, med oversikt over søknadsfrister, mål, målgrupper, tildelingskriterier og navn på ansvarlig enhet, finnes her.

Informasjon om øvrige tilskuddsordninger finner du her.

Utenriksdepartementet og Norad benytter seg av en felles digital portal for innsending av søknader om tilskudd. 

Alle søknader under disse ordningene må sendes inn via portalen. Ved valg av ordning, skal søker følge portalens anvisninger om utfylling av søknad.

Alle tiltak med utviklingsformål som støttes av UD må ivareta følgende tverrgående hensyn:

Tilskuddsportalen: