Skjemaer og veiledning

Ved søknad om prosjekt-/programstøtte skal Utenriksdepartementets søknadsskjema "S01 Søknad om prosjekt-/programstøtte" (engelsk versjon S01 EN) normalt benyttes.

Ved søknad om støtte til tiltak av begrenset omfang (støtte til opplæring, reisestøtte, konferansedeltakelse, mindre produksjoner, o.l.) skal søknadsskjema S02 Søknadsskjema for tiltak av begrenset omfang (engelsk versjon S01 EN) normalt benyttes.

Retningslinjer (kunngjøring) for den enkelte tilskuddsordning inneholder informasjon om mål, målgruppe, tildelingskriterier, frister og krav til søker/søknaden. Veiledning til søknadsskjema S01 inneholder nyttig informasjon til utfylling av søknaden, blant annet om gjennomføringsplan, målhierarki og spesifisering av budsjett.

Vennligst kontakt Utenriksdepartementet v/ Seksjon for tilskuddsforvaltning dersom du ønsker skjemaene i pdf-format.

Rapportskjemaer

Krav til rapportering skal framgå av avtalen om tilskudd mellom Utenriksdepartementet og tilskuddsmottaker.

Følgende rapportskjemaer kan benyttes: