Øvrige tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Tilskudd kunngjøres slik at man når hele målgruppen av potensielle søkere. I de fleste tilfeller kunngjøres tilskuddsordninger allment, det vil si på regjeringens nettsider eller også gjennom annen egnet kunngjøring. For noen tilskuddsordninger er målgruppen imidlertid mer begrenset slik at ordningen også kan kunngjøres på en egnet måte. Noen tilskudd kunngjøres ikke, enten fordi tilskuddsmottaker er navngitt i bevilgningsvedtaket fra Stortinget, eller fordi UD gir tilskuddet som medlem av en internasjonal organisasjon, etter avtale med andre land om samarbeidstiltak eller etter avtale med internasjonale frivillige organisasjoner.
 • Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

  Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

 • Frivillige kjernebidrag til FN-systemet

  Målet med de frivillige kjernebidragene til FN-systemet er å støtte opp under FN-organisasjonenes mandat og strategiske planer, slik disse er omtalte i Prop. 1S for gjeldende år.

 • Tilleggsmidler til FN-systemet

  Overordnet mål med ordningen er å støtte opp om de deler av mottakernes mandat og strategiske planer som gis særlig prioritet fra norsk side.

 • Bilateral bistand (Programkategori 03.10)

  Midlene brukes som tilskudd til tiltak som støtter opp landenes egne planer for utvikling og arbeid for å nå bærekraftsmålene/Agenda 2030. Det gis også støtte til programmer og prosjekter som kan fungere som katalysator for å utløse ytterligere ressurser for utvikling ved støtte opp om politiske reformprosesser og kommersielle investeringer.

 • Tilskudd til eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps

  Tilskuddene omfatter finansiering av nordmenn som tjenestegjør i FN og andre internasjonale organisasjoner.

 • Nødhjelp og humanitær bistand (budsjettpost 163.70)

  Målet for tilskuddsordningen er å bidra til at mennesker i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse. Den skal finansiere humanitær innsats som er basert på de fire prinsippene om humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet. Humanitær bistand skal også være rettighetsbasert.

 • Menneskerettigheter (budsjettpost 163.72)

  Mål for tilskuddsordningen for menneskerettigheter og demokrati er å bidra til å utbre kunnskap om menneskerettighetene. Tilskuddene skal også styrke det internasjonale regelverket og styrke gjennomføringen regelverket og staters overholdelse av dette.

 • Freds-, forsonings- og demokratitiltak (budsjettpost 164.70)

  Målet for tilskuddsordningen for fred, forsoning og demokrati er at ordningen skal bidra til å hindre, dempe og løse væpnet konflikt - for å redde liv og lindre nød. Den skal støtte fredelig samfunnsutvikling og bidra til å styrke global sikkerhet.

 • Internasjonale klima- og miljøtiltak (budsjettpost 166.72 og 118.76)

  Målet med ordningen er å støtte opp under regjeringens globale mål knyttet til klima, miljø og bærekraftig utvikling. Støtten skal bidra til at samarbeidsland utvikler kapasitet og kompetanse til selv å ivareta rettighetene til et rent miljø og til en bærekraftig forvaltning av sine naturressurser, både for befolkningen generelt, og lokal- og urbefolkningen spesielt.

 • Kvinner og likestilling (budsjettpost 168.70)

  Målet med ordningen er å styrke kvinners rettigheter og å fremme likestilling. Støtten skal øke kvinners muligheter til aktiv deltakelse på lik linje med menn i politiske beslutningsprosesser slik at kvinners interesser ivaretas både økonomisk, sosialt og kulturelt i samfunnet.

 • Globale helse- og vaksineinitiativ (budsjettpost 169.70 og 71)

  Målet med ordningene er å støtte opp under regjeringens arbeid med global helse. Ordningene har et særlig fokus på å nå tusenårsmål 4, 5 og 6, nemlig reduksjon av barne- og mødredødelighet, inkludert tilgang til prevensjon for alle som ønsker det, og bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose.

 • Tilskudd til handelsrettet utviklingssamarbeid

  Målet for ordningen er at utviklingslandene integreres fullt ut i det internasjonale handelssystemet og dermed utnytter fordelene av å delta i internasjonal handel.

Til toppen