Globale helse- og vaksineinitiativ (budsjettpost 169.70 og 71)

Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Målet med ordningene er å støtte opp under regjeringens arbeid med global helse. Ordningene har et særlig fokus på å nå tusenårsmål 4, 5 og 6, nemlig reduksjon av barne- og mødredødelighet, inkludert tilgang til prevensjon for alle som ønsker det, og bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose.

Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Målet med ordningene er å støtte opp under regjeringens arbeid med global helse. Ordningene har et særlig fokus på å nå tusenårsmål 4, 5 og 6, nemlig reduksjon av barne- og mødredødelighet, inkludert tilgang til prevensjon for alle som ønsker det, og bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose. Støtten gis til stiftelser, fond og FN-organisasjoner som arbeider spesifikt med disse spørsmålene. I tillegg støttes forskning, innovasjon og produktutvikling på området. De største mottakerne er FN, Den globale vaksinealliansen, Gavi, Det globale fond til bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose og Den internasjonale ordningen for innkjøp av legemidler, Unitaid. Tilskudd fra bistandsbudsjettet skal komme innbyggerne i utviklingsland til gode. Midlene kan kanaliseres gjennom institusjoner og organisasjoner i offentlig og privat sektor eller det sivile samfunn. Ordningsregelverkene er under revisjon.

Til toppen