Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsråd Vidar Helgesen

Norge i Europa

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU presenterer hovedprioriteringer i europapolitikken i perioden 2014 - 2017, og hvordan regjeringen vil jobbe for å få gjennomslag for våre interesser.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Prioriterer EØS-midler for flyktninger i Europa

Regjeringen er rede til å gi et stort bidrag til et felles europeisk løft for mottak av flyktninger og asylsøkere i årene fremover. – Vi vil tilby de landene som mottar EØS-midler å finansiere asyl- og migrasjonstiltak dersom disse landene er villige til å bidra til mottak av flyktninger og asylsøkere, sier Helgesen.

Rapport om oppfølging av pasientrettighetsdirektivet

Europakommisjonens generaldirektorat for helse og matsikkerhet, DG Sante, offentliggjorde fredag 4. september den første omfattende rapporten om hvordan pasientrettighetsdirektivet virker i medlemslandene.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

EØS-midlene: Årsrapport 2014-15

Norge bidrar til fremtidig vekst og utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Forsknings- og innovasjonssamarbeid utgjør en viktig del av de over 4000 prosjektene som finansieres, viser årsrapporten for EØS-midlene.

Flere aktuelle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen legger vekt på tydelige prioriteringer i europapolitikken. I arbeidsprogrammet fokuseres det på konkrete områder av felles interesse for Norge og EU.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sa statsråd Vidar Helgesen da han lanserte regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017.