Europapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde - EUs indre marked.

Høringer om ny indre markedsstrategi

Europakommisjonen innhenter nå informasjon og ber om innspill i form av offentlige høringer knyttet til forslag som springer ut fra den nye strategien for det indre marked.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker under sin redegjørelse for Stortinget. Foto: Fra stortinget.no

Halvårlig redegjørelse om viktige EØS-/EU-saker

- Samhold gjør Europa sterkt. Samarbeid gjør Europa handlekraftig. Derfor er tendensene til splittelser som vi ser mellom europeiske land en stor utfordring, sa statsråd Aspaker blant annet i sin redegjørelse.

Ny utgave av EU/EØS-håndboken juni 2016

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutnings-prosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Flere saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2016

– Høye ambisjoner, tydelige prioriteringer og konkrete strategier for å medvirke i europeisk politikk er det som sikrer størst gjennomslag for norske interesser, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. 28. januar vedtok regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.