Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsminister Erna Solberg og Donald Tusk, presidenten for Det europeiske råd.

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

25. mai trer EUs personvernforordning i kraft, og EU-landene får nye personvernregler.

Dette vil EUs nye person-opplysningslov bety for deg

27.03.2018: 25. mai trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft, og EU-landene får nye personvernregler. Regjeringen har lagt fram et forslag til ny personopplysningslov, slik at de samme reglene skal tre i kraft også i Norge i løpet av kort tid. Det nye regelverket skal styrke personvernet vårt. Men hva betyr det at personvernet ditt blir styrket?

Ine Eriksen Søreide

Innlegg i Stortingets europautvalg 23. mars

19.03.2018: På møtet i Stortingets europautvalg 19. mars tok utenriksministeren spesielt opp Norges innsats på Vest-Balkan, forhandlingene om innretningen på de nye EØS-midlene som nå er inne i sluttfasen, brexit og handelspolitikk i forbindelse med at USAs president har varslet ekstra tollsatser på stål og aluminium.

Statssekretæren i møte med regionkontorer

Fikk innspill til arbeidet med regjeringens EU-strategi

29.01.2018: Regjeringen har startet arbeidet med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU for perioden frem til 2021, og statssekretær Audun Halvorsen har møtt norske regionkontorer, KS, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøet i Brussel for å få innspill til dette arbeidet.

Alle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens strategi for EU-samarbeidet 2018-2021

EU er vår viktigste handelspartner. Den gjensidige økonomiske avhengigheten mellom Norge og EU er stor, inkludert innenfor sentrale sektorer som energi og sjømat. Vårt europeiske interesse- og verdifellesskap danner grunnlaget for samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland på den internasjonale arenaen, ikke minst i vårt felles nærområde.

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2018

Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom de avtalene vi har med EU.