Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsminister Erna Solberg og Donald Tusk, presidenten for Det europeiske råd.

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Europakommisjonen_Norsk

Enighet om avtale i forbindelse med brexit

20.12.2018: Norge og Storbritannia er enige om å videreføre rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i Norge. Etter brexit vil nordmenn som bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, få beholde de rettighetene de har i dag.

Erna Solberg og Donald Tusk.

Fisk: Enighet om kvote-avtale med EU for 2019

14.12.2018: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 har to hovedbudskap: At samarbeidet skal bidra til å virkeliggjøre visjonene regjeringen har for vår del av verden - et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa og et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer - og at regjeringen skal føre en effektiv europapolitikk.

Torsk er omfattet av kvoteavtalen.

EU-landene mener forholdet til Norge er utmerket

12.12.2018: EUs medlemsland har vedtatt konklusjoner om forholdet til vesteuropeiske land som ikke er EU-medlemmer. Landene utarbeider hvert annet år konklusjoner om forholdet til andre vesteuropeiske land. Årets konklusjoner ble vedtatt 11. desember.

Alle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens strategi for EU-samarbeidet 2018-2021

EU er vår viktigste handelspartner. Den gjensidige økonomiske avhengigheten mellom Norge og EU er stor, inkludert innenfor sentrale sektorer som energi og sjømat. Vårt europeiske interesse- og verdifellesskap danner grunnlaget for samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland på den internasjonale arenaen, ikke minst i vårt felles nærområde.

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2018

Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom de avtalene vi har med EU.

Til toppen