Norge og EU

De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Schengen flyplass-kontroll. Foto: European Union

Schengen- og justissamarbeid

Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen.

Norsk politibetjent mottar tjenestemedalje fra sjefen for EUs politistyrke i Afghanistan

Samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen følger EUs felles utenrikspolitikk nøye for å oppnå koordinering og samarbeid der dette kan bidra til å sikre norske interesser.

Aktuelt nå

Halvårlig redegjørelse om viktige EØS- og EU-saker

- Tidevannet snur brått i dagens Europa. Samholdet, optimismen og kreativiteten i det europeiske samarbeidet er betydelig større enn for bare ett år siden. Det er bra, også for Norge, sa statsråd Marit Berger Røsland under sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EØS- og EU-saker.

Vil ha Europa med på innsats mot arbeidslivskriminalitet

- Det er behov for økt samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Norge inviterer nå EU til et utvidet samarbeid for å stanse de kriminelle, sier statsminister Erna Solberg.

EØS- og EU-ministeren: Norge og EU i globaliseringens tidsalder

- Kjære Europa-venner, takk for invitasjonen. Flott å være her og flott å se så mange i salen. Dette er min første tale som EØS/EU-minister. Hyggelig og på sin plass å begynne her. Slik innledet EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland sitt innlegg på Europakonferansen 2017.

Sentrale dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU i 2018

Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom de avtalene vi har med EU.

Strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

EU er vår viktigste handelspartner. Den gjensidige økonomiske avhengigheten mellom Norge og EU er stor, inkludert innenfor sentrale sektorer som energi og sjømat. Vårt europeiske interesse- og verdifellesskap danner grunnlaget for samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland på den internasjonale arenaen, ikke minst i vårt felles nærområde.

Ny utgave av EU/EØS-håndboken juni 2016

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutnings-prosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.