Norge og EU

De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

EU/EØS-området markert uten Storbritannia. Ill.: UD

EØS

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 450 millioner mennesker.

Schengen flyplass-kontroll. Foto: European Union

Schengen- og justissamarbeid

Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen.

Norsk politibetjent mottar tjenestemedalje fra sjefen for EUs politistyrke i Afghanistan

Samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen følger EUs felles utenrikspolitikk nøye for å oppnå koordinering og samarbeid der dette kan bidra til å sikre norske interesser.

Aktuelt nå

Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål 22. mai

- Norges rolle i Europa engasjerer. Debatt er bra! Debatt tjener demokratiet. Ofte blir samarbeidet med EU framstilt som noe som vi må gjøre. Sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker. EØS-avtalen, og de nærmere 70 andre avtalene vi har med EU, gir Norge store fordeler. Samarbeidet har vært ønsket av alle regjeringer og stortingsflertall i snart tretti år. Slik innledet utenriksministeren sin redegjørelse.

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU

- Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Det betyr at den skal ha klare mål og innrettes slik at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet støttes av EØS-midlene.

Sentrale dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU i 2019

Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom de avtalene vi har med EU.

Strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

EU er vår viktigste handelspartner. Den gjensidige økonomiske avhengigheten mellom Norge og EU er stor, inkludert innenfor sentrale sektorer som energi og sjømat. Vårt europeiske interesse- og verdifellesskap danner grunnlaget for samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland på den internasjonale arenaen, ikke minst i vårt felles nærområde.

Ny utgave av EU/EØS-håndboken juni 2016

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutnings-prosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.