Norge og EU

De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Schengen flyplass-kontroll. Foto: European Union

Schengen- og justissamarbeid

Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen.

Norsk politibetjent mottar tjenestemedalje fra sjefen for EUs politistyrke i Afghanistan

Samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen følger EUs felles utenrikspolitikk nøye for å oppnå koordinering og samarbeid der dette kan bidra til å sikre norske interesser.

Aktuelt nå

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen holder jevnlige innlegg for Stortinget om arbeidet med EØS- og EU-saker. Foto: Fra stortinget.no

Regjeringens viktigste EU-saker i 2017 presentert

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Dette er nordmennene på innsiden av EU-systemet

Til tross for at Norge ikke er medlem av EU har vi flere stemmer på innsiden av EUs institusjoner. De er Norges nasjonale eksperter.

Utenrikspolitisk samarbeid med EU

Europa står overfor en mer utfordrende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge. Norge og EU samarbeider derfor enda tettere enn før for å løse utfordringer knyttet til blant annet migrasjon.

Sentrale dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU i 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Strategi for samarbeidet med EU 2014-2017

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Ny utgave av EU/EØS-håndboken juni 2016

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutnings-prosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.