Schengen-notatbasen

Schengen-notatbasen er et verktøy for statsforvaltningen i arbeidet med EU-regelverk på justis- og innenriksområdet. Et Schengen-notat er et dokument med informasjon om Schengen-relevant regelverk som vurderes innlemmet i norsk rett. Notatbasen inneholder også andre regelverksforslag, relatert til videreutvikling av Dublin-samarbeidet. Den offentlige delen av notatene er tilgjengelig for allmennheten.

Les mer om Schengen-notatbasen

Viser 1-20 av 27 treff.

 • Screeningforordningen

  29.05.2024 Gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  Celexnr.: 32024R1356 KOM-nr.: KOM(2020)612

  Forordning (EU) 2024/1356 om innføring av screening av tredjelandsborgere ved yttergrensen og endring av forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/817

 • Ny API-forordning

  19.01.2023 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2022)729

  Forslag om forordning fra Europaparlamentet og Rådet om innsamling og overføring av advance passenger information (API) for forbedring og fasilitering av ytre grensekontroll, som endrer forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2018/1726, og som opphever Rådets direktiv 2004/82/EC

 • Digitalisering av visumprosedyrer og etikett

  14.09.2022 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2022)0132

  Forslag til digitalisering av visumprosedyrene og etikett

 • Revisjon av grenseforordningen

  07.02.2022 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2021)891 Basis rettsaktnr.: 2016/399

  Revisjon av fellesskapsregelverket om grenser (grenseforordningen)

 • Europeiske vaksinesertifikater

  06.04.2021 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2021)140

  Digitale grønne sertifikater

 • Eurodac III-forordningen (ytterligere endringer 2020)

  19.02.2021 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  Basis rettsaktnr.: 203/2013

  Endret forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av Eurodac til sammenligning av biometriske opplysninger med henblikk på en effektiv anvendelse av forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asyl- og migrasjonshåndtering] og forordning (EU) XXX/XXX [gjenbosettingsforordningen], identifisering av en tredjelandsborger eller en statsløs person med ulovlig opphold og om medlemsstatenes rettshåndhevende myndigheters og Europols adgang til å anmode om sammenligning med Eurodac-opplysninger med henblikk på rettshåndhevelse og om endring av forordning (EU) 2018/1240 [ETIAS-forordningen] og (EU) 2019/818 [interoperabilitetsforordningen] «Eurodac-forordningen».

 • BMVI

  16.11.2020 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker og Justis- og innenrikssaker

  Nytt grense- og visumfond (BMVI)

 • Revidert ILO-forordning

  26.06.2019 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2018)0153

  Revisjon av forordning (EC) 377/2004 Det europeiske råds forordning om nettverk for Immigration Liaison Officers (ILO-forordningen)

 • Endring av VIS-forordningen

  25.06.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2018)302

  Endring av VIS-forordningen

 • Revidert visumforordning

  29.04.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2018)252

  Revidering av visumforordning 810/2009

 • Revisjon av returdirektivet

  15.03.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2018)634

  Schengennotat - revisjon av EUs returdirektiv

 • Ny Frontex forordning

  11.03.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2018)631

  Forslag til rettsakt fra Europaparlamentet og Rådet om Den europeiske grense- og kystvakt og opphevelse av Rådets fellesaksjon nr. 98/700/JHA, Europaparlamentets og Det europeiske råds fordning nr. 1052/2013v og Europaparlamentets og Det europeiske råds forordning nr. 2016/1624

 • Forslag til forordninger om fastsettelse av betingelser for tilgang til de andre EU-informasjonssystemer for ETIAS-formål.

  13.02.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2019)4 Basis rettsaktnr.: 32018R1240

  Forordning om betingelser for tilgang til andre EU-informasjonssystemer for ETIAs-formål og om endring av forordning (EU) 2018/1240, (EC) forordning 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

 • Fastsettelse av betingelser for tilgang til EUs informasjonssystem for ETIAS-formål

  13.02.2019 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2019)3 Basis rettsaktnr.: 32018R1240

  Forslag til forordning m fastsettelse av betingelser for tilgang til andre EU-informasjonssystemer og om endring av forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) .../... (ECRIS-TCN)

 • Interoperabilitetspakken (politi, rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon)

  30.05.2018 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2017)794

  Forslag til rettsakt fra det Europarlamentet og Rådet om å etablere et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer (politi og samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon)

 • Interoperabilitetspakken (grenser og visum)

  30.05.2018 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2017)793

  Forslag til rettsakt fra det Europarlamentet og Rådet om å etablere et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer (grenser og visum) med tillegg til Rådsbeslutning 2004/512/EC, Forordning (EC) No 767/2008, Rådsbeslutning 2008/633/JHA, Forordning (EU) 2016/399 and Forordning (EU) 2017/2226

 • Videreutvikling av Schengen-informasjonssystem (SIS) innen politisamarbeid

  09.11.2017 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2016)882

  Forordning om bruk av Schengen-informasjonssystem i politisamarbeid og rettslig samarbeid

 • Bruk av Schengen-informasjonssystem (SIS) på returområdet

  07.11.2017 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2016)881

  Forordning om bruk av Schengen-informasjonssystem for retur av tredjelandsborgere uten lovlig opphold

 • Videreutvikling av Schengen-informasjonssystem (SIS) innen grensekontroll

  01.11.2017 Posisjonsnotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2016)882

  Forordning om bruk av Schengen-informasjonssystem i grensekontroll

 • Revidert forordning for eu-LISA

  06.09.2017 Faktanotat Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker
  KOM-nr.: KOM(2017)352 Basis rettsaktnr.: 1077/2011

  Forslag til råds- og parlamentsforordning om det europeiske IT-byrået for operativ forvaltning av store IT-systemer på justis- og innenriksområdet, som reviderer forordning (EC) 1987/2006 og rådsbeslutning 2007/533/JHA og opphever forordning (EU) 1077/2011

 • Side 1 av 2
 • Side 1 av 2