Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fastsettelse av betingelser for tilgang til EUs informasjonssystem for ETIAS-formål

Forslag til forordning m fastsettelse av betingelser for tilgang til andre EU-informasjonssystemer og om endring av forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) .../... (ECRIS-TCN)

Proposal for a regulation establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) yyyy/xxx (ECRIS-TCN)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Posisjonsnotat
  3. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2019

Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Status

Saken er til vurdering i departementet.

Sammendrag av innhold

EUs informasjonssystem for forhåndskontroll av visumfrie tredjelandsborgeres innreise til Schengen (ETIAS) skal – når det trer i kraft – sjekke den enkeltes personopplysninger opp mot de opplysninger som allerede finnes i EUs informasjonssystemer og databaser, samt i Interpols databaser over reisedokumenter. Basert på de eksisterende opplysningene vurderes om tredjelandsborgeren utgjør en risiko for sikkerheten, for irregulær migrasjon eller en en stor risiko for epidemi.
Interoperabilitet må derfor opprettes mellom ETIAS og VIS, SIS, entry/exit (EES) og den ennå ikke vedtatte ECRIS-TCN. Systemene samler inn og strukturerer per idag opplysningene på ulik måte. For å oppnå interoperabilitet må derfor informasjonen struktureres på en slik måte at mottakende system (ETIAS) – uten manuell prosess – kan fortolke de mottatte opplysningene fra avsendende system og produsere et resultat. 


I forordningen om ETIAS slås det fast at nødvendige følgeendringer som må til i de andre systemene og i ETIAS for at slik interoperabilitet kan etableres, skal være gjenstand for en egen rettsakt. På grunn av den variable geometri som medlemslandene har for tilknytning til området frihet, sikkerhet og rettferdighet er det derfor nødvendig med to særskilte rettsakter. Kommisjonen fremmet derfor 7.januar 2019 forslagene KOM (2019) 3 og KOM (2019) 4 for å legge til rette for den samlede bruken og driften av systemet.

KOM (2019)3 gjelder følgeendringer i forordning (EU) 2018/1862 (SIS om politisamarbeid og rettslig samarbeid) og i den kommende ECRIS-TCN-forodningen (register over dommer).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk under utvikling i Rådet
KOM-nr.: KOM(2019)3
Basis rettsaktnr.: 32018R1240

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen