Utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid

Norge og EU har et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål. Regjeringen følger EUs felles utenrikspolitikk nøye for å skape grunnlag for felles innsats der dette kan bidra til å sikre norske interesser.

Norges utenrikspolitikk er svært ofte sammenfallende med EUs utenrikspolitikk.  Vi deler grunnverdier og har ofte samme mål. Dette gjelder på mange områder, og vi gjør derfor ofte felles sak med EU i utenrikspolitiske spørsmål. Interessefelleskapet skaper grunnlag for et nært samarbeid med EU i utenrikspolitikken.

Norge har ingen formaliserte avtaler om samarbeid med EU på det utenrikspolitiske området, men har opparbeidet et tett og godt samarbeid. EØS-avtalen legger til rette for en halvårlig politisk dialog om utenriksspørsmål – en ordning som har fungert godt siden 1995. Den norske utenriksministeren møter sin kollega fra det til enhver tid sittende formannskapslandet i EU minst én gang i perioden, det vil si hvert halvår, slik Statsministeren møter formannskapsladets regjeringssjef ved hvert nytt formannskap. I tillegg møter utenriksministeren EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Norge og de øvrige EØS-landene har også regelmessige møter på ekspertnivå med EUs utenrikstjeneste EEAS (European External Action Service) om sentrale utenrikspolitiske temaer. Det er årlige møter om henholdsvis Midtøsten, Vest-Balkan, OSSE, Russland/Sentral-Asia og Afrika. Norge har også faste halvårlige konsultasjoner på høyt embetsnivå med EEAS. 

Når EU utarbeider felles holdninger og erklæringer om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, inviteres Norge til å slutte seg til disse, noe vi gjør i de fleste tilfeller. Dette illustrerer at Norges og EUs utenrikspolitiske standpunkter ofte er sammenfallende. Norge har også anledning til å slutte seg til EU-innlegg i internasjonale organisasjoner. 

Sikkerhetspolitisk samarbeid
Norges praktiske tilknytning til EUs samarbeid om den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (Fusp) er sterkest på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området (Common Security and Defence Policy, CSDP), der Norge deltar i ulike typer militært og sivilt samarbeid med EU. Som NATO-medlem støtter Norge tiltak for å styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene.

Et viktig element her er vår deltakelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner, som er regulert i en rammeavtale fra 2004. I 2008, 2011 og i 2015 stod norske avdelinger på beredskap i en nordisk innsatsstyrke som del av EUs kampstyrker (EU Battle Groups). Norge har også en sikkerhetsavtale om utveksling av gradert informasjon med EU. 

Norge inngikk i mars 2006 en samarbeidsavtale med Det europeiske forsvarsbyrået Eda – European Defence Agency – som det første landet utenfor EU, og var inntil 2011 eneste ikke-EU land med en slik avtale. Avtalen etablerer en ordning for gjensidig utveksling av informasjon, og gir Norge muligheten til å fremme synspunkter på hele bredden av Edas virksomhet. Samtidig åpner avtalen for norsk deltakelse i Edas prosjekter og programmer. Samarbeidsavtalen med Eda utnyttes effektivt. Norge deltar i en rekke relevante forskningsprogrammer og prosjekter som sikrer leveranser for norsk forsvarsindustri.