Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

 • Bærekraftige produkter-loven

  25.06.2024 Lov Klima- og miljødepartementet

  Formålet med loven er å fremme bærekraftige produkter og verdikjeder for produkter som bidrar til et ressurseffektivt og bærekraftig produksjons- og forbruksmønster for produkter i en sirkulær økonomi.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  31.01.2024 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr.

  Se loven på lovdata.no

 • Bokloven

  16.06.2023 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteraturen som utgis i Norge, og å sikre at alle i landet har god tilgang til denne litteraturen.

  Se loven på lovdata.no

 • Politiregisterloven

  08.05.2023 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov 28. mai 2010 nr. 16 om politiregisterloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Vergemålsloven

  25.04.2023 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

  Se loven på lovdata.no

 • Digitalytelsesloven

  25.04.2023 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Loven gjelder avtaler om levering av digitale ytelser mot vederlag i forbrukerforhold, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov eller i medhold av lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Havenergilova

  01.01.2023 Lov Energidepartementet

  Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) legger det juridiske grunnlaget for forvaltningen av fornybar energiproduksjon til havs.

 • Barnvernsloven

  01.01.2023 Lov Barne- og familiedepartementet

  Et overordnet mål med barnevernsloven er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

  01.01.2023 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

  Se loven på lovdata.no

 • Låneformidlingsloven

  16.12.2022 Lov Finansdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om pengespill (pengespilloven)

  18.03.2022 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Lovens formål er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte og å legge til rette for at overskudd fra pengespill går til ikke-fortjenestebaserte formål.

  Se loven på lovdata.no

 • Transplantasjonslova

  16.03.2022 Lover Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med lova er å sikre best mogeleg tilgang på organ, celler og vev til behandling av andre menneske, respekt for vilja og integriteten til donor og at omsynet til dei pårørande blir varetatt. Formålet med lova er også å førebygge og kjempe

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om alternativ behandling av sykdom

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

  Se loven på lovdata.no

 • Helseforskningsloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

  Se loven på lovdata.no

 • Pasientjournalloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som a) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell,

  Se loven på lovdata.no

 • Tannhelsetjenesteloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten.

  Se loven på lovdata.no

 • Helseregisterloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig

  Se loven på lovdata.no

 • Tobakksskadeloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke

  Se loven på lovdata.no

 • Helseforetaksloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1, ved at det opprettes regionale helseforetak som etter eiers retningslinjer skal planlegge og

  Se loven på lovdata.no

 • Psykisk helsevernloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er et formål med reglene å forebygge og begrense

  Se loven på lovdata.no

 • Side 1 av 25
 • Side 1 av 25