Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 1-20 av 474 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

  01.01.2023 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

  Se loven på lovdata.no

 • Transplantasjonslova

  16.03.2022 Lover Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med lova er å sikre best mogeleg tilgang på organ, celler og vev til behandling av andre menneske, respekt for vilja og integriteten til donor og at omsynet til dei pårørande blir varetatt. Formålet med lova er også å førebygge og kjempe

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om alternativ behandling av sykdom

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

  Se loven på lovdata.no

 • Helseforskningsloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

  Se loven på lovdata.no

 • Pasientjournalloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som a) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell,

  Se loven på lovdata.no

 • Tannhelsetjenesteloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten.

  Se loven på lovdata.no

 • Helseregisterloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig

  Se loven på lovdata.no

 • Tobakksskadeloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke

  Se loven på lovdata.no

 • Helseforetaksloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1, ved at det opprettes regionale helseforetak som etter eiers retningslinjer skal planlegge og

  Se loven på lovdata.no

 • Psykisk helsevernloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er et formål med reglene å forebygge og begrense

  Se loven på lovdata.no

 • Kosmetikklova

  16.03.2022 Lover Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med lova er å medverke til at kosmetikk, kroppspleieprodukt og andre produkt som er omfatta av lova er helsemessig sikre for menneske og dyr. Lova skal òg fremje forbrukarinteresser, ærlegdom, dyrevelferd, etikk, miljø, mattryggleik og

  Se loven på lovdata.no

 • Folkehelseloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

  11.06.2021 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Prop.149 L (2020-2021), Innst.604 L (2020-2021), Lovvedtak 155 (2020-2021). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 4. og 7. juni 2021. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)

  11.06.2021 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Dok.nr.8:288 L (2020-2021), Innst.451 L (2020-2021), Lovvedtak 133 (2020-2021). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 28. og 31. mai 2021. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

  28.05.2021 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Formålet med loven er å sørge for at kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter håndteres på en ansvarlig, effektiv og åpen måte overfor både rettighetshavere og brukere. Loven skal også sikre rettighetshaveres valgfrihet ved

  Se loven på lovdata.no

 • Språklova

  21.05.2021 Lover Kultur- og likestillingsdepartementet

  Føremålet med lova er å styrkje norsk språk, slik at det blir sikra som eit samfunnsberande språk som skal kunne nyttast på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg. Lova skal fremje likestilling mellom bokmål og nynorsk og sikre

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til deltakerloven og havressurslova

  05.03.2021 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Integreringsloven

  01.01.2021 Lover Kunnskapsdepartementet

  Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig

  Se loven på lovdata.no

 • Revisorloven

  21.12.2020 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer og revisors oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Mediestøtteloven

  18.12.2020 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Loven skal legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier over hele landet ved å bidra til forutsigbare økonomiske rammer for medienes virksomhet og en styrket uavhengighet i forvaltningen av mediestøtten.

  Se loven på lovdata.no