Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 1-20 av 449 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Avhendingslova

  01.04.2019 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • The Election Act

  14.03.2019 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Act No. 57 of 28 June 2002 relating to parliamentary and local government elections.

 • Forskningsetikkloven

  21.11.2018 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

  Se loven på lovdata.no

 • Adopsjonsloven

  18.10.2018 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til arbeidsmiljøloven

  03.07.2018 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer fra 1.1.2019.

  Se loven på lovdata.no

 • Åndsverkloven - åvl.

  15.06.2018 Lov Kulturdepartementet

  Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til dyrevelferdsloven

  10.04.2018 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

  Se loven på lovdata.no

 • Statsborgerloven

  28.03.2018 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

  Se loven på lovdata.no

 • Diskrimineringsombudsloven

  02.01.2018 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

  Se loven på lovdata.no

 • Forbrukerklageloven

  02.01.2018 Lov Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerklageutvalget behandler klager om kjøp av ting og ytelser, om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven og om avtaler etter angrerettloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Likestillings- og diskrimineringsloven

  02.01.2018 Lov Barne- og familiedepartementet

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

  15.12.2017 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringsloven endrer lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., samordningsloven, folketrygdloven, bidragsinnkrevingssloven og arbeidsmiljøloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Statsansatteloven

  01.07.2017 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

  21.06.2017 Lover Landbruks- og matdepartementet

  Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Prop.92 L (2016-2017), Innst.427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017). Stortingets første, andre og tredje gangs behandling hhv. 13., 16. og 19. juni 2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkeskvalifikasjonsloven

  21.06.2017 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven gjelder yrkesutøvere med statsborgerskap fra en EØS-stat eller Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

  Se loven på lovdata.no

 • Eierseksjonsloven (2017)

  16.06.2017 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å

  Se loven på lovdata.no

 • Klimaloven

  16.06.2017 Lov Klima- og miljødepartementet

  Klimaloven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. Loven skal ikke være til hinder

  Se loven på lovdata.no

 • Barneloven

  06.04.2017 Lov Barne- og familiedepartementet

  Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

  Se loven på lovdata.no

 • SI-loven

  13.02.2017 Lov Finansdepartementet

  Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Den utenrettslige innkrevingen foretas etter reglene i loven her. Statens innkrevingssentrals kompetanse til å forestå tvangsfullbyrdelse reguleres

  Se loven på lovdata.no

 • Friskoleloven

  19.08.2016 Lov Kunnskapsdepartementet

  Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen