Havenergilova

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) legger det juridiske grunnlaget for forvaltningen av fornybar energiproduksjon til havs.

Loven gjelder på norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen. I tillegg gjelder enkelte bestemmelser i loven i indre farvann. Loven slår fast at retten til å utnytte fornybare energiressurser til havs tilhører staten.

Havenergilovforskriften ble fastsatt 12. juni 2020 ved kongelig resolusjon, og trådte i kraft 1. januar 2021. Forskriften utdyper havenergiloven og regulerer konsesjonsprosessen.

Olje- og energidepartementet fastsatte 29. mars 2023 endringer i forskrift 12. juni 2020 nr. 1192 til havenergilova (havenergilovforskrifta):  

Mer informasjon på Lovdata.no: