Energi

Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: Mineralvirksomhet på havbunnen. Mineralene på havbunnen vår kan bli viktige for overgangen til lavutslippssamfunnet og skape nye muligheter for industrien. Det er igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk sokkel etter havbunnsmineralloven som ble vedtatt i 2019. En sentral del av denne åpningsprosessen er en konsekvensutredning med sikte på å få et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om mulige virkninger av en ev. havbunnsmineralvirksomhet på miljøet og andre brukere av havet.

'

Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet igangsatte i 2020 en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige bestanddeler i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

'

Tidslinje - havbunnsmineraler

På denne tidslinjen finner du en oversikt over prosessen med å åpne norsk sokkel for mineralvirksomhet på havbunnen.