Havbunnsmineraler

Norge har store forventede tilstedeværende havbunnsmineralressurser. Dersom det viser seg at forekomstene er lønnsomme og at de kan utvinnes på en bærekraftig og forsvarlig måte, vil havbunnsmineralvirksomhet kunne bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge og bidra til å sikre forsyningen av viktige metall i den globale energiomleggingen. En forutsetning for kommersiell kartleggelse og utvinning av havbunnsmineraler er at staten åpner havområder for slik virksomhet. Regjeringen har foreslått åpning av ett område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. Samtidig ble det lagt fram en strategi for forvaltning av norske havbunnsmineralressurser. Regjeringens mål er at Norge skal være verdensledende når det gjelder å ha en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineralressursene som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig.

Bilde av havbunnsmineraler.

Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet igangsatte i 2020 en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen

Mineralvirksomhet på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

'

Tidslinje - havbunnsmineraler

På denne tidslinjen finner du en oversikt over prosessen med å åpne norsk sokkel for mineralvirksomhet på havbunnen.