Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår kan bli viktige for fremtidens teknologier og skape nye muligheter for industrien. Ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel (havbunnsmineralloven) har nå trådt i kraft.

Forside Prp. Havbunnsmineraler

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige bestanddeler i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

Temaisidene HAV på regjeringen.no

Temaside om hav

Regjeringens havstrategi

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

utvinning av havbunnsmineraler

RNB 2020

Økte bevilgninger til kartlegging av havbunnsmineraler

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2020 å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner. Innsamling av kunnskap for å øke forståelsen av ressurspotensialet på norsk sokkel er avgjørende for å ivareta norske nasjonale interesser og sikre god ressursforvaltning.

Kart over norske havområder.

Har igangsatt åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Regjeringen har besluttet å starte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. - Dette kan bli en ny og spennende mulighet for Norge og norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Dokumenter

Prop. 106 L (2017–2018)

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Til toppen