Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår kan bli viktige for fremtidens teknologier og skape nye muligheter for industrien. Ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel (havbunnsmineralloven) har nå trådt i kraft.

Forside Prp. Havbunnsmineraler

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige bestanddeler i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

'

Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Regjeringen igangsatte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. Departementet mottok til sammen 53 høringsinnspill fra ulike høringsinstanser. Departementet har vurdert høringsinnspillene og har på basis av Oljedirektoratets faglige gjennomgang av høringsinnspillene, fastsatt programmet for konsekvensutredningen i september 2021. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

Aktuelt nå

'

Program for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen fastsatt

Olje- og energidepartementet sendte et forslag til utredningsprogram for mineralvirksomhet på havbunnen på høring i januar 2021. Departementet mottok til sammen 53 høringsinnspill fra ulike høringsinstanser. Departementet vurderte høringsinnspillene og har på basis av Oljedirektoratets faglige gjennomgang av høringsinnspillene, fastsatt programmet for konsekvensutredningen i september 2021.

Kart over norske havområder.

Konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet

Mineralvirksomhet på havbunnen kan ha et stort fremtidig markeds- og verdiskapingspotensial. Metalliske mineraler brukes blant annet til produksjon av batterier, mobiltelefoner, vindturbiner, solcellepaneler og el-biler. Olje- og energidepartementet sendte et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring i januar 2021.