Havbunnsmineraler

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial. Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineraler. Dette gjelder blant annet mineraler som inneholder sjeldne jordarter som er nødvendige bestanddeler i produksjon av blant annet vindturbiner, solcellepanel og el-biler samt høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og PCer.

På norsk kontinentalsokkel ble de første funnene av sulfidforekomster gjort for over ti år siden. Sulfidene kommer fra varme kilder i vulkanske områder på havbunnen der de bygger opp skorsteinslignende strukturer. Disse sulfidforekomstene inneholder hovedsakelig bly, sink, kobber, kobolt, gull og sølv. Siden er det påvist og tatt prøver av flere forekomster av både sulfider og manganskorper i forbindelse med kartlegging av Norskehavet i regi av Universitetet i Bergen (UiB) og Oljedirektoratet (OD). Manganskorpene avsettes som et laminert belegg på bart fjell og finnes stort sett overalt der fast fjell stikker opp fra løse sedimenter på havbunnen. Manganskorper inneholder mest mangan og jern, med mindre mengder kobolt, nikkel, titan og sjeldne jordarter.

OD har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å kartlegge potensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel, og gjennomførte sitt første tokt i egen regi i 2018. Toktet gikk til Mohnsryggen i Norskehavet, og kartleggingen ga svært positive resultater. Det er avdekket nye felt med flere aktive og inaktive hydrotermale systemer. OD er i gang med å prosessere og analysere de innsamlede dataene, og resultatene så langt viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt. Dette er mineraler som er viktige når samfunnet i økende grad skal elektrifiseres.

Leting etter og utvinning av havbunnsmineraler vil kunne bli en viktig, fremtidig havnæring for Norge. Norge sitter på betydelig kunnskap om å forvalte ressursene i og under havet på en forsvarlig og bærekraftig måte. Leverandørindustrien og maritim sektor kan bruke mye av erfaringene og teknologien fra olje- og gassvirksomheten, shipping og havbruk på dette feltet.

Stortinget har vedtatt lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Loven trådte i kraft 1. juli 2019. Regjeringen fremmet lovforslaget i Prop. 106 L (2017-2018).

Loven skal legge til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen i samsvar med samfunnsmessige målsettinger, slik at hensynet til verdiskaping, miljø, sikkerhet ved virksomheten, øvrig næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt. Loven er utformet innenfor den moderne havrettens rammer. Den er basert på statens eiendomsrett til mineralressursene og erfaringene vi har fra annen virksomhet på  norsk sokkel. Myndighetene skal ha kontroll med utviklingen, samtidig som det legges til rette for konkurranse om mulighetene.

Det følger av loven at før tillatelser til leting etter og utvinning av havbunnsmineraler kan tildeles, må områdene åpnes for slik virksomhet. Det skal gjennomføres en konsekvensutredning som del av en slik åpningsprosess.

På forskningsfeltet har Olje- og energidepartementet bedt Forskningsrådet om å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på mineralutvinning på havbunnen. Forskningsrådets arbeid vil bli del av departementets vurderinger av behovet for en eventuell FoU-satsing.

havbunnsmineraler
Fra sulfidfelt (August 2019) Foto: OD