Olje- og gassavdelingen (OG)

Olje- og gassavdelingen har ansvar for alle sokkelrelaterte saker som angår olje- og gassvirksomheten innenfor departementets ansvarsområde.

Letepolitikk. Oppfølging av utbygging, drift og produksjonsavslutning av olje- og gassfelt på sokkelen. Oppfølging av gasskjeden. Økonomiske analyser av petroleumsvirksomhet, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Leteseksjonen (LS)

  Gjennomføre konsesjonsrunder, utforme og følge opp konsesjonsverk, samt prekvalifisering av selskaper. Seksjonen følger opp leteaktiviteten, arbeidet med forvaltningsplaner og de uåpnede områdene.

 • Seksjon for utbygging og drift (UDR)

  Oppfølging av saker knyttet til utbygging, produksjon, drift og avslutning av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Viktige milepæler er behandling av planer for utbygging og drift (PUD), produksjonstillatelser og avslutningsplaner. Seksjonen har etatsansvar for Sokkeldirektoratet.

 • Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

  Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten, transport og lagring av CO2, og eierskapet i Gassco. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Oppfølgning av sikkerhetslovens anvendelse for virksomhet under avdelingens ansvarsområde. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.

 • Seksjon for marked, analyse og infrastruktur (MAI)

  Økonomiske analyser av petroleumsvirksomheten, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Analyser av sentrale forhold for departementets arbeid med å utforme petroleumspolitikken på kort og lang sikt. Oppfølging av saker knyttet til utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje. Regulering av infrastruktur på norsk sokkel. Oppfølging av relevante EU-saker. Eieroppfølging av Gassco. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Implementering av EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge. Bilaterale kontakt med andre produsent- og konsumentland, samt norsk deltagelse i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).