Avdelinger i Energidepartementet

Energidepartementet har 4 avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

Olje- og gassavdelingen (OG)

 • Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot

  Leder av olje - og gassavdelingen (OG)

  E-post: lea@ed.dep.no

  Telefon: 22 24 62 02

  Mobil: 48 16 11 00

 • Leteseksjonen (LS)

  Gjennomføre konsesjonsrunder, utforme og følge opp konsesjonsverk, samt prekvalifisering av selskaper. Seksjonen følger opp leteaktiviteten, arbeidet med forvaltningsplaner og de uåpnede områdene.

 • Seksjon for utbygging og drift (UDR)

  Oppfølging av saker knyttet til utbygging, produksjon, drift og avslutning av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Viktige milepæler er behandling av planer for utbygging og drift (PUD), produksjonstillatelser og avslutningsplaner. Seksjonen har etatsansvar for Sokkeldirektoratet.

 • Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

  Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten, transport og lagring av CO2, og eierskapet i Gassco. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Oppfølgning av sikkerhetslovens anvendelse for virksomhet under avdelingens ansvarsområde. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.

 • Seksjon for marked, analyse og infrastruktur (MAI)

  Økonomiske analyser av petroleumsvirksomheten, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Analyser av sentrale forhold for departementets arbeid med å utforme petroleumspolitikken på kort og lang sikt. Oppfølging av saker knyttet til utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje. Regulering av infrastruktur på norsk sokkel. Oppfølging av relevante EU-saker. Eieroppfølging av Gassco. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Implementering av EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge. Bilaterale kontakt med andre produsent- og konsumentland, samt norsk deltagelse i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

 • Ekspedisjonssjef Kristin Myskja

  Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)

  E-post: Kristin.Myskja@ed.dep.no

  Telefon: 22 24 63 59

 • Seksjon for forskning og teknologi (FOT)

  Forskningspolitiske spørsmål innenfor energi- og petroleumsrådet, inkl. CCS. Forvaltning av departementets midler til forskning og utvikling og internasjonalt forskningssamarbeid.

 • Seksjon for internasjonalisering  (INI)

  Spørsmål knyttet til utvikling av norsk petroleums- og energileverandørindustri. Spørsmål av næringsøkonomisk og -politisk karakter herunder kompetansespørsmål for petroleums- og energisektorene. Kartlegging av næringenes betydning for verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementets bidrag til internasjonalisering av næringen (herunder NORWEP).

 • Seksjon for klima og luftforurensning (KLU)

  Departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende luftutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid. Utarbeiding av utslippsprognoser, tiltaksanalyser og vurdering av virkemiddelbruk.

 • Seksjon for CCS

  Seksjonen koordinerer EDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.

 • Seksjon for vindkraft til havs

  Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. Arbeidet inkluderer blant annet forberedelser til utlysning av områder, tildeling av areal, konsesjonsprosesser, samt samarbeid med andre land.

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

 • Ekspedisjonssjef Torhild H. Martinsen

  Energi- og vannressursavdelingen (EV)

  E-post: Torhild-H.Martinsen@ed.dep.no

  Telefon: 22 24 63 00

 • Ekspedisjonssjef Lars Christian Sæther

  Energi- og vannressursavdelingen (EV)

  E-post: Lars-Christian.Sather@ed.dep.no

  Telefon: 22 24 63 11

 • Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter konsesjonsbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under seksjonens arbeidsområde.

 • Seksjon for nett, energibruk og marked (NEM)

  Seksjon for nett, energibruk og marked har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske energisystemet og for å legge til rette for effektiv bruk av energi.

 • Seksjon for energianalyser (EA)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål og koordinering av overordnede saker på energiområdet. Seksjonene har et spesielt ansvar for analysearbeidet på avdelingen, herunder utvikling av metodeverktøy i energisektoren, analyser av utviklingen i kraft- og energisystemet på kort og lang sikt, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak på energiområdet. Seksjonen har videre ansvaret for koordineringer av EU/EØS saker på avdelingen, og oppfølgingen større overgripende regelverk på EU-området.

 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

  Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

 • Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik

  Leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

  E-post: bsh@ed.dep.no

  Telefon: 22 24 65 10

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)

  Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. EDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.

 • Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)

  Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.

 • Seksjon for EU/EØS

  Seksjonen har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA og andre om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.

 • HR-seksjonen

  Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.

 • Seksjon for sikkerhet og arbeidsmiljø

  Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten, fornybar energi til havs, CO2-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. I tillegg følger arbeid knyttet til sektorregelverkets bestemmelse om sikring i petroleumsvirksomheten. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Havindustritilsynet.

Kommunikasjonsenheten i ED