Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.

Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.