Ledige stillinger i Olje- og energidepartementet

Søk på annonserte stillinger i OED via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no.

Vi trenger medarbeidere som er nysgjerrige, kunnskapsrike, samfunnsengasjerte og resultatorienterte.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Olje- og energidepartementets jobbportal Jobbnorge.no.

Listen nedenfor viser ledige stillinger i OED. Dersom listen er tom er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Les mer om hverdagen i OED på Jobb i OED

Jurist (førstekonsulent/rådgjevar/ seniorrådgjevar)

Olje- og energidepartementet (OED) søkjer ein fast medarbeidar innan eit viktig forvaltningsområde. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere knytt til arbeidet med konsesjonshandsaming av vasskraftverk, vindkraftverk, kraftleidningar og andre energianlegg og tiltak innafor energi- og vassdragsforvaltninga. Stillinga vil òg gi høve til å arbeide med sentrale rammevilkår for etablering av slike anlegg og tiltak, som lover, forskrifter, retningsliner mv. Stillinga vil vere i Energi- og ...

Søknadsfrist: Søndag 7. januar 2024