Urfolk og minoriteter

Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer har status som nasjonale minoriteter.

""

Grunnlaget for samepolitikken

Grunnlova § 108 og samelova er grunnlaget for målet regjeringa har om å leggje forholda til rette for at den samiske folkegruppa kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt.

""

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

""

Hvem er urfolk?

Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt.

Aktuelt nå

Ber om innspill til hvordan rekrutteringen til samisk opplæring kan økes

Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som skal handle om rekruttering og kompetanse. Vi ber om innspill til meldingen!

Gratulerer med Kvenfolkets dag!

Den 16. mars er Kvenfolkets dag. På denne dagen feirer kvenene seg selv, sitt språk, sin kultur og sin historie.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Hjertespråket (NOU 2016:18)

Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk.

Kartlegging av samisk språk og kultur

Hvor går veien?

I 2021 bestilte Kommunal- og distriktsdepartementet fra NORCE en kartlegging av kompetanse i samisk språk og kultur i forvaltningsområdet for samiske språk.