Urfolk og minoriteter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere) har status som nasjonale minoriteter.

Grunnlaget for samepolitikken

Grunnlova § 108 og samelova er grunnlaget for målet regjeringa har om å leggje forholda til rette for at den samiske folkegruppa kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt.

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Hvem er urfolk?

Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk. Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Regjeringen støtter prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteters kultur

03.02.2017: - Nasjonale minoriteter har en viktig plass i norsk historie og kultur. Likevel er kunnskapen om minoritetene lav hos mange, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen gir 1,6 millioner kroner til ulike prosjekter som viser de ulike nasjonale minoritetsgruppenes språk og kultur.

I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon

13.01.2017: Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

Samisk språkutvalgs rapport er ute på høring

15.12.2016: – Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Det var bakgrunnen for utredningen Hjertespråket. Nå håper jeg på mange gode innspill til hvordan vi kan følge opp samisk språkutvalgs rapport, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten er nå sendt ut på bred høring.

Flere saker om Urfolk og minoriteter

Dokumenter

Hjertespråket (NOU 2016:18)

Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.