Urfolk og minoriteter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere) har status som nasjonale minoriteter.

Grunnlaget for samepolitikken

Grunnlova § 108 og samelova er grunnlaget for målet regjeringa har om å leggje forholda til rette for at den samiske folkegruppa kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt.

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Hvem er urfolk?

Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk. Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Samisk språkutvalg la frem sin rapport i dag

10.10.2016: - Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Jeg ser derfor frem til å lese forslagene fra det samiske språkutvalget, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kollektiv oppreisning til norske rom

06.10.2016: – Vi har beklaget den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført mot norske rom før, under og etter andre verdenskrig. Nå foreslår vi en kollektiv oppreisning til norske rom, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samlet og styrket arbeid mot antisemittisme

06.10.2016: Regjeringen lanserte 2. oktober en egen handlingsplan mot antisemittisme. – Vi ønsker å ta tak i fordommer og hets mot jøder. Det er regjeringens mål at tiltakene i handlingsplanen skal bidra til å redusere antisemittisme i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Urfolk og minoriteter

Dokumenter

Hjertespråket (NOU 2016:18)

Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.