Urfolk og minoriteter

Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere) har status som nasjonale minoriteter.

""

Grunnlaget for samepolitikken

Grunnlova § 108 og samelova er grunnlaget for målet regjeringa har om å leggje forholda til rette for at den samiske folkegruppa kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt.

""

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

""

Hvem er urfolk?

Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Positiv utvikling for samiske føremål

07.10.2020: - Regjeringa har som mål å leggje til rette for at samane kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt. Dette er viktig for regjeringa, noko som er spegla i forslaget til statsbudsjett for 2021. Regjeringa gjer framlegg om ei total løyving på i underkant av 1,3 milliardar kroner til samiske føremål i dette budsjettet, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland fekk råd om minoritetspolitikk

26.08.2020: - Eg har i dag fått høyre om korleis det er å vere ung minoritet i Noreg. For dei aller fleste er ikkje kvardagen så ulik min og din, men samstundes fortel fleire at dei opplev at majoritetsbefolkninga har liten kunnskap om deira bakgrunn. Slik skal det ikkje vere. Eg meiner vi må ta eit felles ansvar for å læra om historia til kvarandre, slik at vi saman kan forma framtida til det beste for alle, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Hjertespråket (NOU 2016:18)

Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.