Høring - forslag om endringer i forskrift til samelovens språkregler

Kommunal- og distriktsdepartementet sender forskrift om endringer i forskrift til samelovens språkregler på høring. Forslaget gjelder hvilke landsomfattende organer samiske språkbrukere skal ha rett til skriftlig svar på samisk fra.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.09.2024

Vår ref.: 22/1390

Stortinget vedtok 5. juni 2023 lov om endringer i sameloven (endringer i språkregler). Lovendringene var en oppfølging av Samisk språkutvalgs utredning NOU 2016: 18 Hjertespråket. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2024.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sendte lovforslaget på høring høsten 2021. Sammen med lovforslaget hørte departementet et forslag til endringer i forskrift til samelovens språkregler § 3, som utvidet listen over hvilke landsomfattende organer samiske språkbrukere skal ha rett til skriftlig svar på samisk fra.

Etter gjeldende regler skal Sametinget, Landbruksdirektoratet, Samisk høgskole, statlige samiske skoler, Miljødirektoratet, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, svare skriftlig på samisk når de får skriftlige henvendelser på samisk. Forslaget som ble hørt utvidet rett til skriftlig svar på samisk til også å gjelde alle departementene og Statsministerens kontor, i tillegg til 20 andre landsomfattende organer.

Av de landsomfattende organene som omfattes av endringsforslaget, fikk departementet høringsinnspill fra Diskrimineringsnemnda, Statped, Lånekassen, Statens pensjonskasse, Kunnskapsdepartementet og NVE. I tillegg fikk KDD tilbakemeldinger fra enkelte andre departementer som forslaget var særlig aktuelt for.

På bakgrunn av innspillene i høringen i 2021, har KDD vurdert forslaget til forskriftsendring på nytt og gjort noen justeringer. Departementet har særlig tatt hensyn til innspillene om at noen skriftlige svar kan være lange og derfor vil være kostnads- og tidkrevende, og at det er mangel på oversettelsesressurser. Det nye forslaget har endringer som departementet ønsker å høre på nytt, særlig i lys av at det var få høringsinnspill til det forrige forslaget fra de organene som er foreslått omfattet av forskriftsendringen.

Formålet med forslaget
Departementet mener det er viktig å legge til rette for at den samiske befolkningen kan henvende seg til sentrale offentlige myndigheter på sitt eget språk. Et hovedformål med forslaget er derfor å styrke retten til å bruke samisk i skriftlig kommunikasjon med offentlige myndigheter i saker hvor det er særlig viktig for samiske språkbrukere å kunne benytte eget morsmål. I utvalget av organer er det lagt vekt på hvilke som tar avgjørelser av stor betydning for enkeltpersoner eller samiske næringsinteresser, og hvilke organ som har en særlig rolle for bevaring av samisk språk og kultur.

Videre er det et viktig formål å hindre at retten til svar på samisk faller bort på grunn av endringer i hvordan forvaltningen er organisert. Forvaltningen har over tid hatt en utvikling som innebærer en geografisk omorganisering hvor lokale og regionale kontorer erstattes med landsdekkende organisering.

Justert forslag
Forslaget er justert for bedre å ivareta hensynet til at samiske språkbrukere skal ha rett til skriftlig svar på samisk i saker som er viktige for enkeltpersoner, samtidig som begrensede samiskspråklige ressurser benyttes der hvor det er viktigst.

KDD foreslår å avgrense retten til skriftlig svar på samisk mot lange og omfattende svar, slik at de nye organene som blir omfattet av ordningen unngår store og uforutsette kostnader og betydelige forsinkelser i saksbehandlingen. Videre foreslår departementet å avgrense mot saker med flere parter. Eksempel på saker som vil falle inn under dette, er konsesjonssaker som avgjøres av NVE og Energidepartementet. Saker med flere parter er ofte mer omfattende, og avgrensningen reduserer derfor risikoen for at forvaltningen får uforholdsmessig store og uforutsette utgifter til oversettelser.

Forslaget innebærer ingen endring for de offentlige organene med landsomfattende funksjoner som i dag har plikt til å svare skriftlig på samisk etter sameloven § 3-3. Forslaget skal ikke begrense eksisterende rettigheter.

Departementet ber om innspill
Departementet ber særlig om at de offentlige organene som er foreslått omfattet av utvidelsen, vurderer forslaget og gir innspill på hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslaget kan ventes å få for dem, se hvilke i punkt 3.1 i høringsnotatet.

Særlig ber departementet om å få opplyst hvor mange skriftlige henvendelser organet har fått på samisk de siste 10 år, og eventuelt hvor stor økning av skriftlige henvendelser på samisk organet forventer å få dersom forslaget blir vedtatt. Om man ikke har oversikt over mottatte skriftlige henvendelser på samisk, er det tilstrekkelig å gjøre et anslag.

Videre ber departementet om at organer som har mottatt skriftlige henvendelser på samisk, og har fått disse oversatt, gir tilbakemelding på hvordan dere har opplevd ressurssituasjonen hos samiske oversettere. 

Vi ber om at høringsinnspill leveres innen 27. september 2024.

Vi ber høringsinstansene sende dokumentene til relevante aktører, dersom disse ikke står på høringslisten.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål om høringssaken kan rettes til seniorrådgiver Lars Ivar Widerøe Lars-Ivar.Wideroe@kdd.dep.no eller utredningsleder Kari Løchen kari.lochen@kdd.dep.no på e-post.

 

Med hilsen

Marit Aaberg (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

 

Kari Løchen
utredningsleder

 

Departementene og Statsministerens kontor

DSS

Statsforvalterne

Sametinget

Landbruksdirektoratet

Samisk høgskole

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Samisk videregående skole, Karasjok

Miljødirektoratet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Skatteetaten

Statens pensjonskasse

Statens lånekasse for utdanning

Sivilombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Diskrimineringsnemnda

Helsedirektoratet

Norsk pasientskadeerstatning

Nasjonalt klageorgan for helsetjenester (Helseklage)

Helsetilsynet

Statped

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

Fiskeridirektoratet

Nord universitet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Arkivverket

Kulturdirektoratet

Kulturtanken