Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3931 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter

  17.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert

 • Straffelovrådet: Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling

  16.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling. Utredning fra Straffelovrådet oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019.

 • Du er henta!

  Rapport om finansiering av private barnehager

  16.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Barnehageutbyggingen i Norge har vært en vellykket satsing, og bidratt til bedre oppvekst, mer likestilling, og samfunnsutvikling hvor begge foreldre kan være i arbeid. Vi står nå i en tid hvor behovet for stabil, bærekraftig og forutsigbar

 • Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

  16.06.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Ein meir ressurseffektiv og sirkulær økonomi er naudsynt dersom vi skal nå dei klima, miljø- og berekraftsmåla vi har forplikta oss til. Vi bruker naturressursane våre i eit langt større tempo enn det naturen sjølv klarer å produsere.

 • Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

  16.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes

 • Skolen etter koronapandemien

  Et løft for trivsel og læring

  15.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen som skulle foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring ble nedsatt av regjeringen13. mai 2021. Gruppen fikk i oppdrag å anbefale tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for barn, unge og voksne i skolen, og gi

 • Sluttrapport for Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

  15.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er sluttrapporten for tiltakene i handlingsplanen. Siden handlingsplanen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD), arbeidet med tro- og livssyn har flyttet fra

 • Foretaksstraff og korrupsjon

  En utredning for Justis- og beredskapsdepartementet

  10.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Ved oppnevningsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet 31. mai 2018, ble advokat Knut Høivik tildelt oppdraget med å evaluere reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

 • Bokvalitet og høy tetthet

  Rapport fra Gottlieb Paludan Architects (GPA), Byantropologene og NTNU ved Eli Støa

  10.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. På oppdrag fra departementet er det i denne rapporten undersøkt

 • Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

  Rapport fra Asplan Viak

  09.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess. Som et ledd i dette har Asplan Viak laget en utredning om hvordan reguleringsbestemmelser kan bearbeides med tanke på digitalisering.

 • Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

  Rapport Menon Economics - Menon-publikasjon nr. 48/2021

  09.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet kostnadene for å utarbeide tilstandsrapporter ved omsetning av bruktboliger, og tilgang til personer som kan lage slike rapporter. Menon har vurdert kostnadene for

 • Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

  09.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Sivilsamfunnet, og ikke minst frivillig sektor, er limet i små og store fellesskap i samfunnet. Gjennom arbeidet sitt bidrar de til å løse viktige samfunnsoppgaver. Det gjelder også på integreringsfeltet. Den innsatsen som folk gjør i hverdagen for

 • Regjeringens satsing på hav og havnæringer

  Blått hav, grønn fremtid

  08.06.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Historien om Norge er en fortelling om havet. Havet bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten vår. Regjeringens mål med havpolitikken er at Norge skal fortsatt være en ledende havnasjon. Rapporten «Blått hav, grønn fremtid» viser

 • Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum

  03.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie

  Rapport fra Oslo Economics

  02.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics foretatt en kunnskapsinnhenting om kommunenes bruk av tilleggsavtaler ved kommuners utleie av boliger til personer med rusproblemer eller alvorlige, samtidige rus- og

 • Gode hver for oss. Best sammen.

  31.05.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Overordnet strategi for departementsfellesskapet 2021-2025

 • Forsøk med anonyme søknader i staten

  - et egnet virkemiddel for integrering i arbeidslivet?

  28.05.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) evaluert forsøket med anonymisering av søknader i statlige virksomheter.

 • Tillit forplikter - Rapport fra Karantenelovutvalget

  28.05.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Karantelovutvalget har overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget er i all hovedsak samlet i sine

 • Årsrapport 2020 - Handlingsplan for allmennlegetjenesten

  20.05.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen la i mai 2020 frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å følge-evaluere handlingsplanen.

 • Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon

  "Ikke la en krise gå til spille"

  19.05.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll  gjort en kartlegging av erfaringer og læring hos et utvalg virksomheter i staten, som har vært særlig berørt av koronakrisen.