Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

  21.02.2024 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger frem en bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Bevaringsstrategien markerer starten på et nasjonalt løft for å ta vare på Norges fredete og listeførte kirkebygg.

 • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

  16.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter en lovendring som ble vedtatt i 2021.

 • Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan

  16.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  De nasjonale målene er revidert, og det er utarbeidet en tverrsektoriell gjennomføringsplan med hovedtiltak for å oppnå målene. Arbeidet er initiert og ledet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPU i 2022

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2022

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Perspektiv og prioriteringer

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ekspertgruppens vurderinger av om man bør bruke et helsetjenesteperspektiv eller et samfunnsperspektiv ved prioriteringer mellom tiltak i helse- og omsorgstjenesten.

 • Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen ble oppnevnt for å utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger, foreslå tiltak for å styrke legitimitet til prioriteringsbeslutninger og øke forståelse for, kunnskap om og

 • Tilgang og prioritering

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen om tilgang og prioritering mener det er viktig at samfunnet, innenfor gjeldende økonomiske rammer, legger til rette for rask tilgang til effektive metoder i helse- og omsorgstjenesten for flest mulig, og at tilgangen er rettferdig

 • Et jevnere utdanningsløp

  15.02.2024 Rapport Kunnskapsdepartementet

  En ekspertgruppe har siden høsten 2022 sett på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. Den 15.februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert

 • Oversikt over rapporter om økonomiske mislighetssaker

  12.02.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i fjerde kvartal 2023

  12.02.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  I fjerde kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 37 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan tre var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med

 • Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

  12.02.2024 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Søkertallene til lærerutdanningene har falt kraftig flere år på rad. Nå går regjeringen og 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge sammen for at flere skal ta lærerutdanning, og bli i yrket.

 • Veikart for reiselivsnæringen

  08.02.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv.

 • Utredning om kommunenes privatrettslige råderett

  07.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

 • Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge

  – gjerningspersoner og fornærmede

  06.02.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep.

 • Ferskfiskordningen

  En ny evaluering

  05.02.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en nytte-kostnadsanalyse som har sett på kysttorskreguleringene og ferskfiskordningen i sammenheng.

 • Handlingsplan mot villsvin 2020-2024

  02.02.2024 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Handlingsplanen mot villsvin 2020-2024 ble utarbeidet i 2019 av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med følgende organisasjoner og

 • Utredning: felleskapsfortrinnsretten

  31.01.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har advokatfirma Lund&Co i samarbeid med Proba utredet felleskapsfortrinnsretten og dens gjennomføring i ni sentrale EØS-land. Landene som omtales er Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland,

 • Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Henning Larsen, Rambøll Management Consulting og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet utredet kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet. Formålet med utredningen har vært å undersøke

 • Kommunale inntekter fra kraftsektoren

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapport fra THEMA Consulting Group.

 • Side 1 av 190
 • Side 1 av 190