Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

  27.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdert om fribeløpet for uføretrygd bør økes, reduseres, eller holdes på samme nivå som i dag.

 • Norway´s Path Towards a Sustainable Food System

  24.05.2024 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Key elements of the Norwegian Government’s work on sustainable food system, including the national dialogue and written input.

 • Regjeringens arbeidsprogram for EU- og EØS-saker 2024-2025

  23.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU har utviklet seg raskt de siste årene i møte med Ukraina-krigen, koronapandemien og klimakrisen. Det pågår store omstillingsprosesser som det grønne skiftet og digitaliseringen. Dette har synliggjort sårbarheter og behovet for

 • Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning

  Evalueringen er gjort av Oslo Economics, i samarbeid med KPMG

  23.05.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

 • Evaluering av opplæring i arbeidsmiljøarbeid

  16.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Deloitte gjennomført en evaluering av Opplæring i arbeidsmiljøarbeid, som er et virkemiddel i IA-avtalen. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for oppfølging av dette virkemiddelet.

 • Strategi for norsk humanitær politikk

  15.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  De humanitære behovene øker dramatisk. Dette skjer primært som følge av mange væpnede konflikter. Det pågår nå mer enn 110 væpnede konflikter, samtidig som antallet væpnede grupper har økt kraftig. FN anslår at rundt en fjerdedel av verdens

 • Simultan modell for kommunale utgifter. Analyser for årene 2019-2022.

  14.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oppdatering av simultan modell for kommunenes utgifter. Modellen benyttes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS.

 • Rettssikkerhetsløftet

  14.05.2024 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Nærhet til domstoler og god rettssikkerhet i hele Norge

 • Kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet

  14.05.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet

  En arbeidsgruppe bestående av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Politidirektoratet har gjennomført en kort og spisset områdegjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet.

 • Programmet Kompetansepiloter

  Sluttevaluering

  13.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Programmet Kompetansepiloter startet opp i 2020 da fylkeskommunene fikk et større strategisk ansvar for kompetansepolitikken ved regionreformen. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har følgeevaluert programmet, og i sluttrapporten blir erfaringer og

 • Juridisk utredning – Sosiale tjenester og menneskerettslige forpliktelser

  13.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Advokatfirmaet Wiersholm har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en juridisk utredning om sosiale tjenester og menneskerettslige forpliktelser.

 • Årsrapport 2023 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

  08.05.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  En av de viktigste oppgavene til Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er å fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene har som mål å fremme positive bidrag fra selskapene til økonomiske, miljømessige og sosiale

 • Effekter av arbeidsmarkedstiltak

  08.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag for AID har Oslo Economics i samarbeid med forskere fra Frischsenteret, gjort en overordnet evaluering av arbeidsmarkedstiltak.

 • Tilleggsrapport om avtale- og porteføljestyring i jernbanesektoren

  08.05.2024 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har KPMG utarbeidet en tilleggsrapport om organisering og styringsstruktur i jernbanesektoren, med oppmerksomhet rettet mot forbedringer i prosessene for avtalestyring og porteføljestyring.

 • Rapport om tvungen lønnsnemd

  06.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I mars 2023 vart det danna ei partssamansett arbeidsgruppe med mandat til å undersøke ulike aspekt ved tvungen lønnsnemd, og eventuelt foreslå tiltak for å minske behovet for inngrep i arbeidskonfliktar. Arbeidsgruppa har no fullført arbeidet sitt.

 • Gjennomgang av Fristbrudd og avtaleverk mellom Helfo og private

  03.05.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Gjennomgangen av Fristbrudd ble iverksatt etter oppdrag fra departementet.

 • Vurdering av styring og organisering av Merkur-programmet

  03.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført et utredningsoppdrag hvor de har vurdert styring og organisering av Merkur-programmet.

 • SIFO-rapport om veiledende statlige satser for økonomisk sosialhjelp

  03.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO vurdert nivået på de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp.

 • Vårt felles ansvar – ny retning for barnevernets institusjonstilbud

  02.05.2024 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har lagt fram en strategi for barnevernets institusjonstilbud. Strategien staker ut en felles politisk kurs for det langsiktige arbeidet med å gi god og samordnet hjelp til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

 • Dialogverktøy for grønne industrietableringer

  02.05.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

 • Side 1 av 193
 • Side 1 av 193