Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4220 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brukertest av arealprofiler

  24.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak og Overhaus gjennomført brukertest av arealprofiler.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2020

  Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

  22.02.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 75 nye saker. I samme periode ble 75 saker avsluttet. Av disse ble 44 avsluttet med reaksjon, alle knyttet til programområde 03 Internasjonal bistand. Det ble tilbakebetalt 10,7 millioner kroner, skriver

 • Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

  22.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har gitt Oslo Economics, sammen med KPMG, i oppdrag å fremskaffe en konsekvensanalyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske og administrative konsekvensene for forskjellige virksomheter i næringslivet som følge

 • Utredning av byggskadeforsikring og - register

  Menon-publikasjon nr. 119/2020/ Actecan. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

 • Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

  Oslo Economics. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

 • Utvikling av simultan modell for kommunenes utgifter

  15.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra Senter for økonomisk forskning.

 • Uten fagarbeidere – ingen matnasjon

  Rapport fra Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen

  15.02.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  12.02.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet.

 • Matnasjonen Norge

  12.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge. Strategien samler og synliggjør koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

 • KMDs database for kommunale organisasjonsdata – statusrapport etter første datainnsamlingsrunde

  10.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ideas2evidence, i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE, gjennomfører datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen). Statusrapporten inneholder resultater etter

 • Nasjonal strategi for urbant landbruk

  09.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

 • Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

  Statusrapporter

  05.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har satt ned en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene som iverksatte smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

 • Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

  05.02.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet ønsker mer kunnskap om hvorvidt innholdet i konsekvensutredninger er i samsvar med de krav som stilles i KU-forskriften. Basert på en anbudsrunde ble Multiconsult Norge AS tildelt

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2019

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2019

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  03.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt

 • BarnUnge21-strategien

  Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet

  03.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår er viktig. Barne- og familiedepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer, tatt initiativ til å få utviklet en BarnUnge21-strategi på forskningsområdet utsatte barn

 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

  Vurdering om hjemmel i plan- og bygningsloven

  29.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å

 • Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

  28.01.2021 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren.