Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4006 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fornyet strategi for boligmarkedet

  22.06.2018 Plan/strategi Finansdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Boligstrategien bidrar til å gi boligpolitikken et helhetsperspektiv ved å se de ulike områdene som påvirker boligmarkedet i en sammenheng. Den reviderte strategien gjennomgår tiltakene som ble annonsert i 2015, gir en oversikt over pågående

 • Planlegging av fritidsbebyggelse

  Innspill til revidering av veileder T-1450

  22.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veileder T-1450.

 • Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa

  Menon-publikasjon nr. 44/2018 av Anne Espelien og Håvard Baustad

  20.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet Menon Economics gjort en midtveisevaluering av Norges deltakelse i EU-programmet Kreativt Europa.

 • Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2017

  20.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I forbindelse med stortingsvalget i 2017 ble det gjennomført eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene var å undersøke effekten av tiltak for å mobilisere folk til å stemme.

 • Fremtidens kultur i et brukerperspektiv

  19.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har inFuture gjennomført en fremtidsstudie. Formålet har vært å kartlegge trender innen kulturområdet i et brukerperspektiv, og basert på disse gi innspill til Kulturdepartementets arbeid med kulturmeldingen.

 • Forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

  19.06.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  I rapporten utredes forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte og adgang for Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe til å innhente helseopplysninger om den trafikkdrepte. Rapporten er utredet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet

 • Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis

  Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet

  18.06.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Oslo Economics har i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen gjennomført en evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis på oppdrag for

 • Europaparlamentet: Debatt om Europas framtid med Mark Rutte

  18.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra ambassaderåd Eirik Nestås Mathisen, Norges delegasjon til EU.

 • Økonominytt 5/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  14.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I juni-nummeret av Økonominytt kan du lese rapporten fra mai-møtene i Eurogruppen og ECOFIN. Du finner også en oppdatering av aktuelle finansmarkedssaker og en omtale av to høringssaker på skatteområdet.

 • Statens eierberetning 2017

  12.06.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Statens eierberetning er en årsrapport for statens direkte eierskap i selskaper. Beretningen gir en oversikt over alle de 75 selskapene hvor staten er eier.

 • Betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata

  11.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger avledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på

 • Bærekraftig finansinering – Europakommisjonens regelverksforslag

  06.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråd, Bjarne Stakkestad.

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2018

  06.06.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

 • Nye Trøndelag: Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

  05.06.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slo seg sammen 1.1.2018. Rapporten ser på erfaringer og læringspunkter fra denne sammenslåingsprosessen som kan ha overføringsverdi for andre som skal i gang med tilsvarende prosesser.

 • Europakommisjonens forslag til regelverk for de nye programmene under EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen.

  04.06.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Den 29. mai la Europakommisjonen frem forslag til regelverk for de nye programmene under EUs samhørighetspolitikk i perioden 2021-2027.

 • Evaluering av rettighetsfesting av BPA

  Andre delrapport

  01.06.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen rettighetsfestet brukerstyrt personlig assisanse (BPA) fra 1. januar 2015. Et viktig mål med rettighetsfestingen er å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse får større innflytelse over eget liv, og mulighet til delta mer i

 • Kvalitetssikring (KS2) av Stad skipstunnel

  30.05.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Atkins Norge AS og Oslo Economics AS gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel.

 • EU vil redusere negative miljøeffekter fra engangsplast og fiskeriutstyr i plast

  28.05.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Hva bør skje med BHT?

  – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe.

  25.05.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge.

 • Unge mennesker og medvirkning

  Bakgrunn for medvirkning i by- og tettstedsutvikling og tiltak for å øke unge menneskers deltakelse.

  23.05.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spire har med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget rapport om hvordan New Urban Agenda kan implementeres i Norge. Unge mennesker og medvirkning er viktig for måloppnåelsen.