Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Barns bosted og medvirkning

  01.02.2023 Rapport Barne- og familiedepartementet

  På oppdrag fra fra Barne- og familiedepartementet har Telemarksforsking gjennomført fire analyser av bo- og samværsløsninger for barn av foreldre som ikke bor sammen.

 • Kostnadsanalyse november 2022 - bredbåndsdekning i ulike varianter

  01.02.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Analysys Mason har på vegne av Kommunal og distriktsdepartementet gjennomført en kostnadsanalyse av bredbåndsutbygging der det ikke finnes dekning i dag.

 • Dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven

  En analyse av årsaker til at det søkes om og innvilges mange dispensasjoner, samt forslag til tiltak.

  30.01.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Multiconsult, i samarbeid med Holth & Winge, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en studie av årsaker til dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven.

 • Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor

  Rapport fra OsloMet

  25.01.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom KS og AID om partnerskapet i NAV-kontor i perioden 2018-2022 bestilte KS, daværende Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet bestilt en forskningsrapport om

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2023

  24.01.2023 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2023, sortert etter departementene.

 • Enslige forsørgeres muligheter på boligmarkedet

  Utredning fra Oslo Economics

  24.01.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet analysert enslige forsørgeres muligheter til å skaffe seg egnet bolig i dagens boligmarked.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2023

  24.01.2023 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.

 • Tredelt skift og turnus – evaluering av bestemmelsen om omregnet tid

  20.01.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Fafo har på oppdrag for departementet evaluert arbeidsmiljøloven §10-4 (6) om omregnet tid i tredelt skift og turnus. Bestemmelsen ble innført fra 1. januar 2010, og skulle bidra til at arbeidstakere som jobbet tredelt turnus fikk redusert ukentlig

 • BioDigSirk - oppsummering og sluttrapport

  18.01.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Oppsummering av anbefalinger og sluttrapport.

 • Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

  18.01.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

 • Barnehagen for en ny tid

  18.01.2023 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil med denne strategien bidra til at barn i hele Norge skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Strategien konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og legger grunnlaget for at barnehagesektoren utvikles i

 • Strategi for persontilpasset medisin

  17.01.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens visjon er at persontilpasset medisin er en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten med mål om bedre helse og mestring gjennom livet. Målet er at persontilpasset medisin skal bli en naturlig

 • Evaluering av lov- og forskriftsendringer i plan- og bygningsloven 2017/2018

  17.01.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Holth & Winge, i samarbeid med Rambøll AS og Henning Larsen, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en evaluering av lov- og forskriftsendringer knyttet til plan- og bygningsloven som ble gjennomført i 2017/2018.

 • Migrasjon og integrering 2021–2022

  16.01.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Rapport frå Noreg til OECD.

 • Utredning om tomteprisfastsettelse og sammenhenger mellom priser og kostnader i boligbygging

  Rapport 34-2022 fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS

  13.01.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet analysert prisdannelsen for boligtomter ved hjelp av ulike datakilder og intervjuer.

 • Greco sin femte evalueringsrapport om Norge

  Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO.

  13.01.2023 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  GRECO (Group of States Against Corruption) utarbeidet i oktober 2020 sin femte evalueringsrapport om Norge.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2021

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  12.01.2023 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2021

  Statens pensjonsfond Norge

  12.01.2023 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Politi og rolleforståelse

  Forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening.

  11.01.2023 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra utvalget som ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. september 2021 (Rolleforståelseutvalget), desember 2022.

 • Evaluering av ny pleiepengeordning

  09.01.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oxford Research har på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport om ordningen med pleiepenger ved barn med kontinuerlig behov for tilsyn og pleie. Oppdraget ble gitt i forbindelse med pleiepengereformen i 2017.