Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3925 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Eit paradigmeskifte? Kunstinnkjøp ved norske kunstmuseum som covid-19-tiltak

  Rapport av Jorunn Veiteberg, januar 2022

  20.01.2022 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kunsthistorikar Jorunn Veiteberg har på oppdrag frå Kultur- og likestillingsdepartementet kartlagt kunstinnkjøpa som norske kunstmuseum har gjort gjennom tre ekstratildelingar av innkjøpsmidlar som covid-19-tiltak i 2020 og 2021.

 • Kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen

  18.01.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å legge til rette for at samfunnsdelen i kommuneplanen får den tiltenkte strategiske styringsfunksjonen den skal ha etter plan- og bygningsloven. Loven gir stor grad av frihet til kommunene, og det er

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2022

  18.01.2022 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2022, sortert etter departementene.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 4. kvartal 2021

  17.01.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  I fjerde kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 32 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2020

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  14.01.2022 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning målt i internasjonal valuta etter kostnader og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2020

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  14.01.2022 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning målt i kroner etter kostnader og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor

  22.12.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker som følge av teknisk eller menneskelig svikt, pandemi eller andre

 • Et ytringsklima under press?

  Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid

  21.12.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Denne delrapporten er første levering fra et analyseoppdrag om akademisk frihet og tillit til forskningsbasert kunnskap i Norge. Oppdraget ble tildelt Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet av Kunnskapsdepartementet 13. september 2021.

 • Gjennomgang av Merkur-programmet

  20.12.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har utarbeidet en rapport som gjennomgår Merkur-programmet - en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal-

 • Delrapporter om pandemiens konsekvenser for kulturlivet

  16.12.2021 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet har bedt Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien for kultursektoren.

 • Dokumentoffentlighet i straffesaker

  En utredning gjort for Justis- og beredskapsdepartementet av professor Ragna Aarli.

  13.12.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Professor Ragna Aarli har i denne utredningen kartlagt innholdet av regelverket om innsyn i straffesaksdokumenter for allmennheten og behovet for å endre dette.

 • Evaluering av regionale filmsentre og filmfond

  Evaluering av Oslo Economics for Norsk filminstitutt

  10.12.2021 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag fra Kulturdepartement å gjennomføre en evaluering av de regionale filmsentrene og filmfondene, i tråd med en anmodning fra Stortinget til Kulturdepartementet, jf. Innst. 14 S (2018-2019).

 • Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020

  08.12.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Under bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er det satt et hovedmål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

 • Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

  30.11.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien. Det overordnede målet i strategien er å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til en betydelig sykdomsbyrde og for stor belastning på helse

 • NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Rapport fra Medietilsynet til Kulturdepartementet

  29.11.2021 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2021

  26.11.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2021. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020 og 2021.

 • Vurdering av nattogtilbud på strekningen Oslo–København

  26.11.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utredet muligheten for å etablere et nattogtilbud på strekningen Oslo-København.

 • KDDs organisasjonsdatabase

  Sluttrapport 2021

  18.11.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) inneholder data om kommunenes og fylkeskommunenes politiske og administrative organisering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, demokratitiltak

 • Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  18.11.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Nye metoder er et system som har som mål å sikre pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi. 18. november 2021 mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol evalueringsrapporten.

 • Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl

  15.11.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norconsult har på oppdrag av Kystverket gjennomført denne utredningen og konkretiseringen i september og oktober 2021.