Rapportar, planar og strategiar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: regjeringen.no

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3785 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utredning om bredbåndsutbyggingsloven

  21.02.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nexia Management Consulting AS utredet de samlede kostnadene for ulike offentlige myndigheter og muligheten for gebyrfinansiering som følge av innføringen av bredbåndsutbyggingsloven.

 • Ny vekst, stolt historie

  Regjeringens havstrategi

  21.02.2017 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Last ned strategien (pdf-format)

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  20.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

 • Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredning fra partsammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

  13.02.2017 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, februar 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  10.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt finner du oppdatert økonomisk statistikk fra Kommisjonen. Videre kan du lese rapport fra januar-møtene i Eurogruppen og ECOFIN der bl.a. det greske stabiliseringsprogrammet, det maltesiske formannskapsprogrammet,

 • Rapport om varslingssaker 2016

  Sentral kontrollenhet

  06.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet har laget en oversikt over saker vedrørende brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten i 2016.

 • En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring

  Rapport fra et ekspertutvalg

  06.02.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

 • Strategi for fagfornyelsen

  06.02.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk

 • Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

  03.02.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

 • Rapport om evaluering av tiltak mot arbeidslivskriminalitet

  Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 54-2016

  02.02.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått tidligere gjennomførte evalueringer av ulike tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

  01.02.2017 Rapport Kulturdepartementet, Finansdepartementet

  Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23.

 • Oversikt over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen - januar 2017

  01.02.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

 • Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017

  01.02.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

 • Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

  31.01.2017 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

 • Kommunal- og regionalnytt

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionråd ved den norske EU-delegasjonen.

  30.01.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Kommunal- og regionalnytt fra den norske EU-delegasjonen er publisert for første gang. I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om viktige møter for norsk kommunesektor under Maltas formannskap, bypolitikk i EU med betydning for norske byer

 • Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

  26.01.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge.

 • Norden 2017: Program for utdanning og forskning

  24.01.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Dette er programmet for utdanning og forskning for Norges formannskap i 2017.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2017

  24.01.2017 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2017, sortert etter departementene.