Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4054 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av personrettede virkemidler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms

  05.12.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Vista Analyse og Oslo Fiscal Studies ved Økonomisk institutt, UiO, evaluert de personrettede virkemidlene i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms . Arbeidet har foregått fra mai til ut

 • Kommunale insentivordninger for å rekruttere arbeidskraft, tiltrekke seg innflyttere og beholde unge i kommunen

  05.12.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har kartlagt kommunenes bruk av insentivordninger for å rekruttere arbeidskraft, tiltrekke seg innflyttere eller beholde unge.

 • Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024

  Rapport fra ekspertutvalg

  02.12.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet nedsatte i mars 2022 et ekspertutvalg for å gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene. Utvalget leverte sin rapport 2. desember 2022.

 • Lokalisering av handel og service

  - styring gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven

  02.12.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Konsulentselskapet Civitas har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført ei utgreiing av korleis lokalisering av handel og service kan styrast gjennom planlegging etter plan- og bygningslova på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

 • Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning

  29.11.2022 Planar/strategi Utenriksdepartementet

 • Rapport om Norges implementering av Istanbulkonvensjonen

  Rapport fra Europarådets overvåkningskomité GREVIO

  28.11.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Overvåkningskomitéen GREVIO har gjennomført en første evaluering (base-line evaluation) av Norges implementering av Europarådets konvensjon om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  November 2022

  24.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

 • Ny rapport om lokale partilag og lister

  17.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lokalpartia og dei lokale listene utgjer grunnpilaren i det representative demokratiet i Noreg. Ein ny forskingsrapport frå Institutt for samfunnsforskning og NORCE, på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet, gir ny kunnskap om lokalpartia

 • Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge

  16.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.

 • Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda

  Rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

  15.11.2022 Rapport Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Dette er en rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet med anbefalinger om videre forvaltning av villrein på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke.

 • Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

  14.11.2022 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) - Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) blei lagt fram av Regjeringa Solberg i oktober 2016 og vedtatt av Stortinget i april 2017. Planen inneheld både tiltak for gi betre hjelp til dei dei gjeld og tiltak for å

 • Arealdimensjonen i byvekstavtaler

  Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren

  10.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Transportøkonomisk institutt, NIBR/OsloMET og NORCE undersøkt hvordan areal ble håndtert i forhandlingene om byvekstavtalene.

 • Politiets bruk av maktmidler

  07.11.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Maktmiddelutvalget har sett på Politiets samlede bruk av maktmidler og presenterer her et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Utvalget beskriver, vurderer og anbefaler forskjellige modeller og tiltak.

 • Midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi

  07.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utarbeidet en rapport med funn fra midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi, og anbefalinger for videre oppfølging.

 • Revidering av nasjonal kontraterrorstrategi

  07.11.2022 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategien danner grunnlaget for en samlet innsats på tvers av alle relevante sektorer, for å forebygge radikalisering og hindre terror - slik at vi kan leve frie liv i et trygt samfunn.

 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge

  03.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  I denne rapporten presenteres en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000.

 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet.

 • Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

  27.10.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2022

  20.10.2022 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2022, sortert etter departementene.

 • Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022

  18.10.2022 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Rapport om tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022.