Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3915 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

  30.11.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien. Det overordnede målet i strategien er å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til en betydelig sykdomsbyrde og for stor belastning på helse

 • NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Rapport fra Medietilsynet til Kulturdepartementet

  29.11.2021 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2021

  26.11.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2021. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020 og 2021.

 • Vurdering av nattogtilbud på strekningen Oslo–København

  26.11.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utredet muligheten for å etablere et nattogtilbud på strekningen Oslo-København.

 • KMDs organisasjonsdatabase

  Sluttrapport 2021

  18.11.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) inneholder data om kommunenes og fylkeskommunenes politiske og administrative organisering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid,

 • Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  18.11.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Nye metoder er et system som har som mål å sikre pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi. 18. november 2021 mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol evalueringsrapporten.

 • Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl

  15.11.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norconsult har på oppdrag av Kystverket gjennomført denne utredningen og konkretiseringen i september og oktober 2021.

 • Reisegarantiutvalgets rapport

  09.11.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Den 12. mars 2021 oppnevnte Barne- og familiedepartementet et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere alle sider av det norske reisegarantisystemet.

 • Rapport om samfunnsøkonomiske konsekvensar ved marginalisering og utanforskap blant barn og unge

  08.11.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Oslo Economics har, på oppdrag frå Barne- og familiedepartementet, gjennomført ein analyse av dei samfunnsøkonomiske kostnadane ved marginalisering og utanforskap blant barn og unge.

 • Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

  Menon-publikasjon nr. 104/2021

  08.11.2021 Rapport Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt utredningen om bokmarkedet fra Menon Economics med tittelen " Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker".

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2021

  08.11.2021 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2021, sortert etter departementene.

 • Forprosjekt om klimaverktøy til kommunene

  05.11.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag fra KMD gjennomført et forprosjekt om et klimaverktøy for kommunal planlegging. Rapporten kan leses her, og du kan gi dine kommentarer til rapporten.

 • Evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift

  Rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet

  21.10.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Oslo Economics har gjennomført en evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift. Formålet med evalueringsoppdraget har vært å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om effektiviseringskravet til NRK bør endres. Kunnskapen som innhentes i

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 3. kvartal 2021

  18.10.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredjekvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 22 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 41 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo

  14.10.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Oslo kommune har konsulentselskapet PwC i samarbeid med FAFO gjennomført en midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo.

 • Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk: En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

  14.10.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Hurdalsplattformen er plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Her er kapittelet om utenrikspolitikk.

 • Hurdalsplattformen

  2021-2025

  14.10.2021 Rapport Statsministerens kontor

  Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

 • Kvalitetssikring av begrenset KVU Behandling av norsk brukt reaktorbrensel

  13.10.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikks forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ferdigstilte i juni 2020 en konseptvalgutredning (KVU) for håndtering av det brukte

 • Rapport - Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  12.10.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 • Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

  11.10.2021 Planar/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.