Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3511 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av The Explorer

  24.03.2023 Rapport Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer. The Explorer, som er Norges offisielle kanal for internasjonal

 • Produksjon av økologiske jordbruksvarer

  Rapport 2022

  21.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport nr. 8/2023

 • Områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre

  21.03.2023 Rapport Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det er gjennomført ein områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre på oppdrag frå Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (dåverande Kommunal- og

 • Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet

  Gjennomgangen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), på oppdrag for JD.

  16.03.2023 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en gjennomgang av Politidirektoratet. Oppdraget startet i april 2022 og ble ferdigstilt 1. mars 2023.

 • Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak

  15.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics, Holth & Winge AS og A-lab har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapport om arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak.

 • Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

  15.03.2023 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Gjennomgang av tilgang på veterinærtjenester

  10.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har en arbeidsgruppe foretatt en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

 • Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren

  Rapport 2023–7, Proba samfunnsanalyse

  09.03.2023 Rapport Kunnskapsdepartementet

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren).

 • Årsmelding 2022

  Etikkrådetfor Statens pensjonsfond utland

  08.03.2023 Rapport Finansdepartementet

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og 

 • Klimanøytrale og smarte byer

  - nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag

  08.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang utarbeidet rapport om nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag Klimanøytrale og smarte byer.

 • Analyse av begrepet "tilstrekkelig boligbygging"

  Utredning fra Asplan Viak

  08.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en analyse av begrepet «tilstrekkelig boligbygging".

 • Vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen

  07.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppa som har vurdert strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen har i dag, 7. mars, lagt fram sin rapport. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra partene i jordbruksoppgjøret. Rapporten vil danne grunnlag for

 • Besvarelse av oppdrag om regulering og finansiering av legevakttjenesten

  03.03.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet har i dette oppdraget vurdert endringer i regulering og finansiering av legevakttjenesten for å skape bærekraftige løsninger på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag, i lys av andre større utredningsarbeid på allmennlegefeltet

 • Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi

  NIBIO - RAPPORT NR. 9/38/2023

  01.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Arne Bardalen, ForskningsstabenLinda Aune-Lundberg og Hege Ulfeng, Divisjon Kart og statistikk

 • Mikrourbanisme på norsk - Eksempelsamling

  TØI-rapport 1947/2023

  28.02.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Transportøkonomisk Institutt har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapporten «Mikrourbanisme på norsk, eksempelsamling». Den beskriver hva mikrourbanisering i norsk sammenheng kan være og analyserer eksempler på

 • Analyse av strandsonen langs vann og vassdrag

  Asplan Viak rapport

  27.02.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en studie av hvordan hensynet til strandsonen langs vann og vassdrag ivaretas gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, i både kommunale og regionale planer.

 • Beredskapslagring av matkorn

  Rapport nr. 17/2023

  21.02.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet ga i brev datert 31. oktober 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å følge opp anbefalingene i rapporten og utarbeide retningslinjer for beredskapslagring av matkorn.

 • Gjennomgang av Målrettet plan (2017-2021) - videre innsats for kvensk språk

  20.02.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har hatt en gjennomgang av tiltakene i Målrettet plan (2017-2021) - videre innsats for kvensk språk. Formålet er å få en oversikt over hva som er oppnådd i planperioden og hva som kan være aktuelt å satse på

 • Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

  17.02.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen skal bidra til å bedre livskvaliteten til skeive, sikre deres rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold. Handlingsplanen inneholder 49 tiltak for å trappe opp innsatsen for skeive, både nasjonalt og

 • Klima, sult og sårbarhet

  16.02.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  På klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i november 2021 lovet Norge å doble klimafinansiering til utviklingsland fram mot 2026. Dette inkluderer et løfte om minst en tredobling av støtten til klimatilpasning, i tråd med Parisavtalen som legger opp til