Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4115 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen

  Rapport fra arbeidsgruppe med deltagere fra KS, Den norske legeforening, Oslo kommune og Helsedirektoratet

  19.09.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Arbeidsgruppen har utredet alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen ved å ta utgangspunkt i dagens finansieringsmodell og skissert 3-4 alternative finansieringsmodeller. Arbeidsgruppen har også  synliggjort fordeler og ulemper ved

 • Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

  Tillegg til rapport 17/2019

  17.09.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Dette dokumentet er et tillegg til rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2018, som Landbruksdirektoratet publiserte 15. mars i år.

 • Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus

  PROBA rapport 2019 - 06

  17.09.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet mottok 14. august evalueringsrapporten Rom for trinn og tale. Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus. Evalueringen dekker fireårsperioden 2015-2018 og legger særlig vekt på

 • Gjennomgang av Distriktsindeksen

  16.09.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak har overlevert rapporten om distriktsindeksen. Departementet tar sikte på å komme tilbake til ny distriktsindeks og bruken av den nye distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i kommuneproposisjonen for 2021

 • Sammendrag av Education at a Glance 2019

  10.09.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

 • Internasjonal sammenligning av inntektssikringsordninger

  10.09.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Har Norge en høy andel på trygd? Hvor enkelt er det å sammenligne nivåer på tvers av land, eller kan man si noe om hvilke faktorer som kan forklare forskjellene? Hvilke inntektssikringsordninger finnes i andre land, og hvordan har

 • Kvalitetssikring (KS2) av helseanalyseplattformen

  09.09.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  På oppdrag fra Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av helseanalyseplattformen som en del av KS-ordningen for statlige investeringsprosjekter.

 • FN-rapportering fra Norge: Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

  06.09.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon.

 • Småbedriftslivet

  04.09.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Strategi for en enklere hverdag i småbedriftene

 • Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022

  04.09.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Med denne strategien vil regjeringen løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet.

 • Meld. St. 26 (2018 – 2019) Report to the Storting (white paper) - Norwegian exports of defence-related products in 2018, export control and international non-proliferation cooperation

  Recommendation of 7 June 2019 from the Ministry of Foreign Affairs, approved in the Council of State the same day.

  04.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  This white paper describes Norway’s export control system for strategic goods and technology,1 and provides figures for exports of arms, ammunition and other military equipment and components, related technology and services for military use (

 • Halvårsrapport for utdanning, Brussel, vår 2019

  03.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport av Ragnhild Skålid, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU

 • Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse

  02.09.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Bibliotekene er demokratihus. Fra Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Sammen utgjør disse viktig demokratisk infrastruktur og er en grunnstamme i demokratiet. Det er grunnen til at

 • Halvårsrapport miljø og klima, vår 2019

  28.08.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva (miljøråd) og Hege Olbergsveen (avtroppende miljøråd), EU-delegasjonen.

 • Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

  Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

  20.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemen-tet (KMD) og dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten.

 • Skaperglede engasjement og utforskertrang

  18.08.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon ogutvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor

 • Rapport om pakkeinndeling av togtrafikken på Østlandet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en anbefaling til trafikkpakker for de gjenstående konkurranserundene om drift av persontogtrafikken på Østlandet.

 • Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

 • Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

 • Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame

  14.08.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Regjeringen har forslått en endring av kringkastingsloven som i praksis vil fjerne reklame for utenlandske pengespillselskap fra norske TV-skjermer. Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartement vurdert mulige konsekvenser av lovendringen for

Til toppen