Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4020 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digital strategi for utviklingspolitikken

  13.08.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Jeg ønsker at Norge gjennom hele bredden av vår utviklingspolitikk skal være et foregangsland for å sikre at utviklingslandene får ta del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir. Pådenne måten kan vi få enda bedre resultater ut av hver

 • Strategi for norsk humanitær politikk

  13.08.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Med denne strategien ønsker vi å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer, skriver utenriksministeren og

 • Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

  08.08.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Oslo Economics og Agenda Kaupang har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjort en analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen i perioden 2012-2017.

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  02.08.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per juli 2018.

 • Handlingsplan for friluftsliv

  24.07.2018 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Natur som kilde til helse og livskvalitet

 • Avstemming i miljøkomiteen i Europaparlamentet om en kommende resolusjon om plast

  19.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren

  17.07.2018 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Denne strategien trer i kraft 6. juli 2018 og erstatter med dette tidligere strategi utgitt i juni 2013.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2018

  16.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1044 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 932 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  16.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (4/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen - Sommerekstra

  13.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerekstra-utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (nr. 4. 2018) kan du blant annet lese om hva de nye programforslagene betyr for norsk kommunesektor, Østerrikes prioriteringer for presidentskapet i EU og, ikke

 • Økonominytt 6/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  12.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerutgaven av Økonominytt (juli) kan du lese rapporten fra juni-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt en oppdatering av økonomisk statistikk for EU og euroområdet.

 • Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

  11.07.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi 2018-2030

 • One year closer 2018

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  11.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

 • Handlingsplan for kollektivtransport

  06.07.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018-2029.

 • Fleksibel arbeidstid – en analyse av ordninger i norsk arbeidsliv

  04.07.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet sett på utbredelsen av fleksibel arbeidstid og på mulighetene for å jobbe hjemmefra.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2018

  04.07.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for sommeren 2018. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2017.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen har vurdert måloppnåelsen for IA-avtalen i sammenheng med øvrige utviklingstrekk i samfunnet.

 • Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

  29.06.2018 Plan/strategi Barne- og likestillingsdepartementet

  Trygge foreldre - trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet og Justis- og

 • Nasjonal pollinatorstrategi

  29.06.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt

 • Fornyet strategi for boligmarkedet

  22.06.2018 Plan/strategi Finansdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Boligstrategien bidrar til å gi boligpolitikken et helhetsperspektiv ved å se de ulike områdene som påvirker boligmarkedet i en sammenheng. Den reviderte strategien gjennomgår tiltakene som ble annonsert i 2015, gir en oversikt over pågående