Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4157 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv

  Utredning av tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv.

  12.11.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet har engasjert EY for å kartlegge status for grønn omstilling i norsk næringsliv, med utgangspunkt i 11 utvalgte bransjer; olje og gass, avfall og

 • Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  08.11.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 • 10 og 20 Mbit/s bredbånd - kostnader for 100% dekning

  Notat for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  07.11.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I juni 2019 anslo Analysys Mason kostnader og offentlig støttebehov forbundet med å sikre 100 prosent dekning for digital tilgang, dvs. minimum 10 Mbit/s nedstrøms hastighet og 1-2 Mbit/s oppstrøms kapasitet, til hele landet. Målsetting med dette

 • Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?

  – et strategidokument

  04.11.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dokumentet danner grunnlaget for felles strategi for aktører som kan bidra til å øke utdanningskapasiteten innen offentlig planlegging. Strategidokumentet er laget av en komite nedsatt på initiativ fra KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging

 • Sluttrapport - Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall

  01.11.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Det er utvalgets ambisjon at rapporten kan bidra positivt på vei mot en mer sirkulær økonomi, vekst i norsk næringsliv og trygghet hos befolkningen knyttet til forsvarlig behandling av farlig avfall.

 • Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall

  En vurdering av eksisterende og nye løsninger

  01.11.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utfall i mobilnettene skjer med ujevne mellomrom, og utfall vil også skje i fremtiden. Etter hvert som mobilnettene er blitt en kritisk infrastruktur med stor betydning for alle samfunnssektorer, er nettenes tilgjengelighet og pålitelighet stadig

 • Evaluering av Digitaliseringsrådet

  29.10.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Evalueringen av Digitaliseringsrådet er gjennomført av KPMG på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 3. kvartal 2019

  29.10.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredje kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 24 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  29.10.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019 - 2023

  25.10.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Tilleggsoppdrag til oppdrag 1 - porteføljeutvidelse. Svar fra Nye Veier AS

  23.10.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Svar på et deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

 • Attractive Nordic towns - strategies towards a more sustainable future

  22.10.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Sweco på oppdrag fra formannskapsprosjektet og gir innspill til alle som jobber med utviklingen av attraktive små og mellomstore byer i Norden. Rapporten tar utgangspunkt i samarbeidet med de 18 nordiske byene som er

 • Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet

  Hvordan og hvorfor?

  22.10.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  I dette PensjonsLAB-notatet fra ISF presenterer forskerne forslag til en mulig endring av det norske pensjonssystemet.

 • Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2019

  Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

  11.10.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  forenkle og forbedre brukerens møte med offentlige tjenester er en viktig føring for offentlige virksomheter. En målsetting i Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015–2016), er at offentlige

 • Strategi mot skadelige skikker 2019-2023

  11.10.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. Denne strategien viser hvordan regjeringen i sitt internasjonale arbeid vil være en pådriver i dette arbeidet.

 • Ny Kommisjon, digitale «leftovers», indre marked for cybersikkerhet og Google

  07.10.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport for september 2019 fra IKT-råden ved EU-delegasjonen

 • Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

  Delrapport 4 - oktober 2019

  07.10.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Siden 1. april 2016 har kommunene Alta, Færder og Røyken deltatt i forsøk på barnevernsområdet. Gjennom forsøket har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som er lagt til det statlige barnevernet.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2019

  07.10.2019 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2019, sortert etter departementene.

 • Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard

  03.10.2019 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen lanserte næringsstrategien for Svalbard 3. oktober 2019. I strategien varsles det en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

 • Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

  Rapport fra Oslo Economics, gjennomført på oppdrag for Kulturdepartementet, september 2019.

  01.10.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Kartleggingen viser at om lag 20 prosent av kommunene i utvalget har en fritidskortordning i dag. Det er generelt gode erfaringer med fritidskortordningene. Viktige suksesskriterier er blant annet samarbeid og lokal forankring.

Til toppen