Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4047 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Videreutvikling av Haugesund Lufthavn

  Final Report

  23.08.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet av LFV Aviation Consulting i samråd med Avinor og Haugaland Vekst, som representerer regionen.

 • Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning

  En kartlegging av årsaker

  15.08.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I rapporten presenterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utviklingen i antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen (departementer og direktorater).

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, august 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  02.08.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I augustgaven av Økonominytt kan du lese om julimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene bl.a. var det slovakiske formannskapets arbeidsprogram, bekjempelse av terrorfinansiering, hvitvasking og skatteomgåelse og underskuddprosedyre mot Portugal og Spania. Les også mer om Kommisjonens forslag til EUs budsjett for 2017 og Rådets posisjon.

 • Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

  Juni 2016

  21.07.2016 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juni 2016.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS2) for E39 Bjørset-Skei

  14.07.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Prosjektet E39 Bjørset-Skei utgjør en av delstrekningene som er planlagt utbedret på strekningen E39 Lavik-Skei. Strekningen ligger i Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet har nå blitt kvalitetssikret (KS2).

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 4-7. juli

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  12.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Støyende Brexit-debatt preget av personangrep kastet lite lys over videre utvikling. Flertallet i EP mener migrasjon, sosiale rettigheter og arbeidplasser bør stå sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram for neste år. EUs sluttet seg til lovpakken som skal gi bedre beskyttelse av EUs ytre grenser.

 • Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

  Foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016

  08.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber en rekke virksomheter om innspill til en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Rapporten har status som foreløpig da den ikke er komplett med konkrete anbefalinger om inndeling av fylkesmannsembetene. Den er derfor ikke behandlet politisk i KMD.

 • Samordning av statlige innsigelser

  Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

  07.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norut gjennomført en evaluering av det treårige forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

 • Rapport om økonomiske misligheter pr. 30. juni 2016

  07.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 852 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 686 har status avsluttet og 166 fortsatt er under behandling.

 • Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Oppdatert per 1. juli 2016.

  07.07.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien er utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i strategien. Rapporten er oppdatert pr. 1. juli 2016.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  07.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E10 Fiskebøl-Å

  06.07.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning for E10 Fiskebøl-Å. Utredningen ser nærmere på behov for tiltak på den 160 km lange strekningen på E10 mellom Fiskebøl og Å i Nordland. Nå er den kvalitetssikret.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU Haugesund

  06.07.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Haugesundsområdet. KVU-en beskriver strategi for fremtidig transport og transportinfrastruktur i Haugesund og deler av omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio. Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E6 Høybuktmoen-Kirkenes

  06.07.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Statens vegvesen har sammen med Kystverket, Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportinfrastruktur i Kirkenes-området: (KVU Kirkenes). Nå har utredningen vært til kvalitetssikring.

 • Verdier på spill - Kunstnerisk handlingsrom i teatret

  En evaluering av Hålogaland Teater, Hordaland Teater og Teater Ibsen.

  06.07.2016 Rapport Kulturdepartementet

  I St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene varslet Kulturdepartementet innføring av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Evalueringene inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet.

 • Universell utforming av digitale læremidler

  - en samfunnsøkonomisk analyse

  04.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Proba i oppdrag åanalysere de samfunnsøkonomiske virkningene av å innføre krav om universellutforming av digitale læremidler.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, juli 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  04.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I juliutgaven av Økonominytt kan du lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor det bl.a. ble politisk enighet om direktivet mot skatteomgåelse. Her presenteres også Slovakias arbeidsprogram for ECOFIN kommende halvår, oppdatert konjunkturstatistikk og nye dokumenter om statsstøtte og skatt.

 • Rapport: Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

  Rimmereid-rapporten

  01.07.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 2. oktober 2015, avgitt til Kulturdepartementet 1. juli 2016.

 • Gode grep på veien til ny kommune

  Erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger

  01.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten oppsummerer prosesser og gode grep i tidligere kommunesammenslåinger som har overføringsverdi til fremtidige sammenslåinger.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2016.

  29.06.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Siden IA-avtalen ble inngått har seniorene økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.