Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3978 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning

  - En kartlegging

  18.05.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen.

 • Likestilling for alle

  Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken (2022–2025)

  18.05.2022 Rapport Utenriksdepartementet

 • Muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin

  Beslutningsgrunnlag

  12.05.2022 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dokumentet inneholder deler av det samlede kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin. Dokumentet inkluderer kostnadsberegninger innhentet fra universiteter og regionale helseforetak

 • Bostøtten - opprydning og forankring

  09.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2020. Avgitt til Kommunal- og distriktsdepartementet 9. mai 2022

 • Kostnadsanalyse desember 2021 bredbåndsdekning i ulike varianter

  Analyse for KMD

  09.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  AnalysysMason har på vegne av Kommunal og moderniseringsdepartementet gjennomført en kostnadsanalyse av bredbåndsutbyggingder det ikke finnes dekning i dag. Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra arbeidet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 1. kvartal 2022

  05.05.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 33 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også en relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til

 • Virkemidler for fremtidig utvikling av grønn luftfart i Norge

  03.05.2022 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Green Future, kartlagt hvor langt markedet og teknologiske utviklingen har kommet i utviklingen av fremtidens lav- og nullutslippsløsninger. Rapporten inneholder også en

 • Utredning – mobildekning langs riksveier

  03.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gode mobiltjenester der folk ferdes forutsetter tilstrekkelig mobildekning. Stortinget har fattet vedtak om at regjeringen skal utarbeide en plan for utbygging av mobil- og internettdekning langs eksisterende riksveier. Analysys Mason har i denne

 • Rapport fra pasientovergrepsutvalget

  Grensekrenkelser i helse- og omsorgstjenesten i perioden 2010 – 2020, Varhaugsaken og andre saker som grunnlag for endringer av praksis

  02.05.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 utvalget for å undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

 • Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene

  26.04.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  I 2021 bestilte Kommunal- og distriktsdepartementet fra NORCE en kartlegging av kompetanse i samisk språk og kultur i forvaltningsområdet for samiske språk.

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2022–2029

  22.04.2022 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2022-2029. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

 • Assessment of Norwegian mobile revenues in a Nordic context – 2022

  22.04.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  This analysis is commissioned by Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). It provides a one-year-later update of the revenue, usage and pricing parts of the original analysis “Assessment of Norwegian mobile revenues in a Nordic context”, dated 22

 • Assessment of Norwegian fixed broadband pricing in a Nordic context –2022

  22.04.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  This analysis is commissioned by Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). It investigates Norwegian broadband prices, comparing them against three other Nordic markets: Denmark, Sweden and Finland. It’s an update of a previous analysis written in

 • Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  07.04.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne rapporten belyser hvordan tilskuddsordningene for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs bidrar til kompetanseoverføring fra sjø til land.

 • Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer

  Erfaringer og effekter

  06.04.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Telemarksforsking har, på oppdrag fra daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten «Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer. Erfaringer og effekter».

 • Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

  05.04.2022 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Etter to år med pandemi er vi nå i en fase der det er grunn til håp om at vi kan holde samfunnet åpent og lære oss å leve med koronaviruset uten bruk av inngripende smitteverntiltak.

 • Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

  Holden-IV (covid-19) Hovedrapport

  05.04.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Sluttrapport for 2021 om økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren

  31.03.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen satte i april 2020 ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

 • Statlig arbeidsgiverstrategi 2020-2023

  31.03.2022 Plan/strategi Kommunal- og distriktsdepartementet

  Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiver­funksjonen i de statlige virksomhetene.

 • Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven

  Utredning fra Oslo Economics og Holth & Winge AS

  28.03.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics AS og Holth & Winge AS har utarbeidet rapport nr. 2202-07 Tilsyn og kontroll i plan- og bygningsloven på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet har fått utarbeidet rapporten med innspill til endringer på