Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  25.06.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2024

 • Utredning om digitale utlån fra folkebibliotek

  Professor PhD Torger Kielland, Universitetet i Bergen. Utredning skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet 31.5.2024

  19.06.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet i høringsutkastet til nyboklov høsten 2022, foreslo at det skulle innføres en leveringsplikt for digitale lydbøker tilfolkebibliotek.

 • Evaluering av kjernegruppeforsøket

  14.06.2024 Rapport Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) gjennomført en evaluering av kjernegruppeforsøket som er et av tiltakene i departementsstrategien «Gode hver for oss. Best

 • Arbeidsgrupperapporter om utredning av etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker i Oslo hvor gjerningspersonen er under 18 år

  14.06.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapportene er utarbeidet av Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Statens eierrapport 2023

  12.06.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  - Statens direkte eierskap i selskaper

 • Måling av effektivitet i kommunale tjenester

  11.06.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF).

 • Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

  06.06.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Holth & Winge, Henning Larsen, NINA, Norkart og Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet et grunnlag for departementets veiledning om revisjon av kommunale arealplaner.

 • Evaluering av lokaldemokratitiltak i føregangskommunar

  04.06.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Politisk deltaking mellom val kan gi viktige innspel inn i politiske prosessar, men kan også forsterka forskjellar med tanke på kven som blir høyrde og representert i avgjerder. Denne rapporten fokuserer på særleg to aspekt; rekruttering og

 • Kunnskapsgrunnlag til dialog om klimapartnerskap 2024

  04.06.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kunnskapsgrunnlaget om byggenæringens klimafotavtrykk skalvære et underlag for dialog om en klimapartnerskapsavtale.Partnerskapet skal bidra til å identifisere og forankre nødvendigeutslippsreduksjoner og potensialet for å styrke innsatsen for

 • Sammen om lesing - Leselyststrategien 2024-2030

  29.05.2024 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Norske barn og unge har lavere leselyst og dårligere leseferdigheter enn før. Det er en utvikling regjeringen ønsker å snu. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet lanserer nå en leselyststrategi.

 • Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

  27.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdert om fribeløpet for uføretrygd bør økes, reduseres, eller holdes på samme nivå som i dag.

 • Norway´s Path Towards a Sustainable Food System

  24.05.2024 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Key elements of the Norwegian Government’s work on sustainable food system, including the national dialogue and written input.

 • Regjeringens arbeidsprogram for EU- og EØS-saker 2024-2025

  23.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU har utviklet seg raskt de siste årene i møte med Ukraina-krigen, koronapandemien og klimakrisen. Det pågår store omstillingsprosesser som det grønne skiftet og digitaliseringen. Dette har synliggjort sårbarheter og behovet for

 • Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning

  Evalueringen er gjort av Oslo Economics, i samarbeid med KPMG

  23.05.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

 • Evaluering av opplæring i arbeidsmiljøarbeid

  16.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Deloitte gjennomført en evaluering av Opplæring i arbeidsmiljøarbeid, som er et virkemiddel i IA-avtalen. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for oppfølging av dette virkemiddelet.

 • Strategi for norsk humanitær politikk

  15.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  De humanitære behovene øker dramatisk. Dette skjer primært som følge av mange væpnede konflikter. Det pågår nå mer enn 110 væpnede konflikter, samtidig som antallet væpnede grupper har økt kraftig. FN anslår at rundt en fjerdedel av verdens

 • Simultan modell for kommunale utgifter. Analyser for årene 2019-2022.

  14.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oppdatering av simultan modell for kommunenes utgifter. Modellen benyttes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS.

 • Rettssikkerhetsløftet

  14.05.2024 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Nærhet til domstoler og god rettssikkerhet i hele Norge

 • Kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet

  14.05.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet

  En arbeidsgruppe bestående av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Politidirektoratet har gjennomført en kort og spisset områdegjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet.

 • Programmet Kompetansepiloter

  Sluttevaluering

  13.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Programmet Kompetansepiloter startet opp i 2020 da fylkeskommunene fikk et større strategisk ansvar for kompetansepolitikken ved regionreformen. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har følgeevaluert programmet, og i sluttrapporten blir erfaringer og

 • Side 1 av 194
 • Side 1 av 194