Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3906 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift

  Rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet

  21.10.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Oslo Economics har gjennomført en evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift. Formålet med evalueringsoppdraget har vært å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om effektiviseringskravet til NRK bør endres. Kunnskapen som innhentes i

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 3. kvartal 2021

  18.10.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredjekvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 22 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 41 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo

  14.10.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Oslo kommune har konsulentselskapet PwC i samarbeid med FAFO gjennomført en midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo.

 • Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk: En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

  14.10.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Hurdalsplattformen er plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Her er kapittelet om utenrikspolitikk.

 • Hurdalsplattformen

  14.10.2021 Rapport Statsministerens kontor

  Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

 • Kvalitetssikring av begrenset KVU Behandling av norsk brukt reaktorbrensel

  13.10.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikks forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ferdigstilte i juni 2020 en konseptvalgutredning (KVU) for håndtering av det brukte

 • Rapport - Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  12.10.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2021

  12.10.2021 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2021, sortert etter departementene.

 • Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

  11.10.2021 Planar/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

 • Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

  Statusrapporter

  01.10.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Det er satt ned en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene som iverksatte smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  30.09.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020

  Rapport fra ekspertutvalg

  29.09.2021 Rapport Olje- og energidepartementet

  Avgitt 29. september 2021

 • Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

  27.09.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens strategi og beredskapsplan redegjør for regjeringens strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsnivået og grunnleggende beredskapstiltak som forventes i en normal hverdag med økt beredskap.

 • Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2021

  Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

  22.09.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapssektoren har en kompleks oppgaveportefølje og et bredt spekter av brukergrupper. Faggruppen for tjenestekjeder i Kunnskapsdepartementets sektor ble etablert i 2019 som et initiativ for å identifisere og foreslå tjenestekjeder. Ved å

 • Rapport om E-konsultasjon og sykmelding

  Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien

  17.09.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av økt digital kontakt mellom fastleger og pasienter under Covid-19-pandemien. Rapporten presenterer funnene.

 • Rapport om rettsregler om lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten

  14.09.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  Denne utredningen handler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge.

 • Årsrapport for Handlingsplan for forebygging av selvmord

  Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 ble lansert 10. september 2020, på Verdensdagen for forebygging av selvmord. Rapporten fra første driftsåret. Under følger beskrivelse av arbeidet som er startet opp i det første driftsåret

  10.09.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er en statusrapport for regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, som ble lansert 10. september 2020. Rapporten viser arbeidet som er startet opp i det første driftsåret.

 • Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

  10.09.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Den raske digitaliseringen under pandemien har vist at mye gjenstår før digitale verktøy gir den økningen i kvalitet i utdanningen vi ønsker. Samtidig ligger det et stort potensial i å utnytte digitale verktøy bedre i universitets- og

 • Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024

  10.09.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Strategien beskriver regjeringens politikk for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked for perioden 2021-2024 og viser hvilken retning regjeringen har for dette arbeidet framover. Strategien er et utgangspunkt for videre arbeid og vil

 • Rapport om samarbeid mellom Nav og helsetjenesten om individuell jobbstøtte

  10.09.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Forskningsinstituttet Norce har undersøkt samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er en anerkjent, internasjonal metode innen arbeidsrettet rehabilitering, der jobbspesialister samarbeider med behandlere i