Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4039 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av Finansportalen

  21.09.2018 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag av departementet evaluert Finansportalen.

 • Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard

  Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

  20.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning,

 • Årsrapport for kvinner, fred og sikkerhet - 2017

  18.09.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Årsrapporten for arbeidet med å implementere Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i 2017 ble lagt frem av statssekretær Marianne Hagen, tirsdag 18. september.

 • Libya-rapporten

  Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011

  13.09.2018 Rapport Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Torsdag 13. september overleverte Libya-utvalget sin rapport om "Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011".

 • Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

  12.09.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Deloitte utarbeidet en rapport om erfaringene med hovedtariffavtalene i staten 1.5.2016-30.4.2018 med et særskilt søkelys på de lokale lønnsforhandlingene.

 • Sammendrag av Education at a Glance 2018

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

  11.09.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  11.09.18

 • Strategi for innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet lanserte 10. september en strategi for Norges innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

  10.09.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har Multiconsult utarbeidet rapport om testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D. Prosjektet er et fritidsboligprosjekt på Skeikampen i Gausdal Kommune.

 • Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

  05.09.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen og KS har et løpende samarbeid for å holde oversikt over behovet for å bygge ut omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 • Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM)

  Rapport fra Oslo Economics utarbeidet for Kulturdepartementet 2018

  05.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Ordningen med statlige tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM-ordningen) skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet. Kulturdepartementet gjennomfører med jevne mellomrom evaluering av ordningen.

 • Regulering av smågrisproduksjon og utkjøp av svineprodusenter

  03.09.2018 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport nr. 24/2018 - Utarbeidet av Landbruksdirektoratet

 • Overgang fra uføretrygd til alderspensjon

  29.08.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om inntektsutviklingen i overgang fra uføretrygd til alderspensjon. Artikkelen viser at de som er uføre får om lag uendret inntekt når de blir pensjonister, mens de som ikke er uføretrygdede opplever en klar

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  Analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader

  29.08.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

 • Kvalitetssikring (KS1) av Transportløsning Oslo-Jaren-Gjøvik-Moelv

  28.08.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  PricewaterhouseCoopers Norge AS, Concreto AS, Teleplan Consulting AS og Tyréns AB har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KSU) for Transportsløsning

 • Fritidsbebyggelse - fra byggesak til stedsutvikling

  28.08.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet dette notatet som innspill i arbeidet med ny veileder for fritidsbebyggelse.

 • Samarbeidsråd for kultur og reiseliv - Innspillsrapport nr. 1

  27.08.2018 Rapport Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidsråd for kultur og reiseliv overleverer i denne rapporten sin første innspillsrapport. Samarbeidsrådet skal levere endelig innspillsrapport i juni 2019.

 • Komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene

  23.08.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Arntzen de Besche Advokatfirma har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene.

 • Ny organisering av kriminalomsorgen

  Rapporter med forslag til ny enhetsstruktur

  23.08.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.

 • Halvårsrapport: Miljø og klima i EU

  21.08.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Halvårsrapport fra Hege Rooth Olbergsveen og Stine Svarva, miljøråder ved Norges delegasjon til EU.

 • Halvårsoversikt: Viktige saker denne høsten, brexit og Google Android

  20.08.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Halvårsrapport fra Trond Helge Bårdsen, IKT og forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU.

Til toppen