Dokument

Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3678 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022

  Forskning og innovasjon til pasientens beste

  26.05.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskning og innovasjon er helt sentralt for at helsetjenesten skal fortsette å utvikle seg og kunne tilby bedre og mer målrettet behandling for pasientene. For tiende gang presenterer de regionale helseforetakene en nasjonal rapport med gode

 • Konsekvenser av merskattevekst for kommunesektoren

  26.05.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  De senere årene har kommunesektoren hatt betydelig merinntekter som følge av høyere vekst i skatteinntektene enn anslaget som lå til grunn i nasjonalbudsjettet for budsjettåret.

 • Gjennomgang av momskompensasjonsordningen

  2023 EY AS

  25.05.2023 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  I Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag for 2022 ble det varslet at regjeringen ville legge opp til en gjennomgang av momskompensasjonsordningen i 2022, med utgangspunkt i regjeringens frivillighetspolitiske mål. Formål med

 • Rapportering på handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

  23.05.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Dette er statusrapport for tiltakene i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024 per 31. desember 2022. Dette er den andre rapporten siden handlingsplanen ble lansert den 15. juni 2021. Les rapporten: Frihet

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2023–2030

  22.05.2023 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2023-2030. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

 • Investering i en felles fremtid

  Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken

  15.05.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Verden er preget av globale kriser. De geopolitiske spenningene er økende, verden er fortsatt preget av ekstrem ulikhet, fattigdomsreduksjonen har avtatt, antallet voldelige konflikter øker, parallelt med en klima- og naturkrise som krever

 • Kostnads- og usikkerhetsanalyse Stad skipstunnel

  11.05.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdatering av kostnadsestimat 2023. Marstrand AS har på oppdrag fra Kystverket bistått med oppdatering av basisestimat og gjennomføring av usikkerhetsanalyse for prosjektet Stad skipstunnel.

 • Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning

  05.05.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics og Norsk Regnesentral gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning.

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i første kvartal 2023

  27.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 23 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan tre var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med

 • Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025)

  27.04.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen er klar med historiens første strategi for det frivillige kulturlivet. Strategien skisserer en rekke tiltak regjeringen vil gjennomføre.

 • Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommuner

  27.04.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Høgskolen i Innlandet og Universitet i Tromsø har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet ledet et pilotprosjekt knyttet til bruk av arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. I sluttrapporten oppsummeres erfaringer og funn.

 • Rapport om Myndighetene og NS-barnene i Norge etter 1945

  24.04.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen har mottatt rapporten Myndighetene og NS-barnene i Norge etter 1945 fra historiker Lars-Erik Vaale.

 • Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor

  24.04.2023 Plan/strategi Kommunal- og distriktsdepartementet

  Målet med den nye strategien for eID i offentlig sektor er blant annet å sørge for at de som enten ikke får eID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå i dag, eller av ulike grunner ikke kan bruke det selv, også sikres deltakelse i det digitale Norge.

 • Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

  21.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  En av de viktigste oppgavene til Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene har som mål å fremme positive bidrag fra selskapene til økonomiske, miljømessige og sosiale

 • Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole

  20.04.2023 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil med denne strategien bidra til tydeligere støtte til kommunene og fylkeskommunene i møte med nye teknologier, digitale verktøy i opplæringen og det økende presset på barn og unges personvern. Strategien er skrevet sammen med KS.

 • Gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Ekspertutvalgets rapport

  18.04.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen nedsatte 11. august 2022 Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

 • Oversikt over rapporter om økonomiske mislighetssaker

  17.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker i 2022

  Sentral kontrolleining, Utanriksdepartementet

  17.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

 • Ny rapport om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

  14.04.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kartlegging av utvikling i omfang og praksis knyttet til bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler - utvikling fra nullpunktsmåling i 2016.

 • Norway’s Eighth National Communication

  Under the Framework Convention on Climate Change

  12.04.2023 Rapport Klima- og miljødepartementet

  This report is Norway’s eighth national communication on national circumstances, policies and measures related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).