Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3934 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fremtidig lokalisering for campus for NTNU - Tilleggsutredning for konseptvalg

  21.01.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt NTNU og Statsbygg i fellesskap utarbeide et grunnlagsmateriale for regjeringens beslutning om konseptvalg for “Framtidig lokalisering av campus for NTNU”.

 • Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  18.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.

 • Samarbeid om sosialt entreprenørskap

  Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe

  16.01.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene

 • Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

  15.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  På oppdrag fra Utenriksdepartementet har handelshindringene mellom Norge og andre nordiske land blitt kartlagt.

 • Mer boligvelferd for pengene - Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

  Vista Analyse rapportnummer 2017/33

  15.01.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vista analyse gjennomførte i 2017 en evaluering av KMDs boligsosiale virkemidler: "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler (Vista Analyse-rapport 2017/20). Evalueringen ble offentliggjort på regjeringen.no

 • Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

  15.01.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen.

 • Politisk plattform

  Jeløya-plattformen

  14.01.2018 Rapport Statsministerens kontor

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

 • Kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport for rv. 15 Strynefjellet

  12.01.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  Møreforskning Molde og Metier AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2017)

  10.01.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Implementing Norway’s national action plan 2015-2018 - women, peace and security

  Annual report 2016

  09.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  This is the first annual report on the implementation of the national actionplan for 2015-2018 and is based on a set of indicators to measure results and keep us accountable.

 • Innvandring og integrering 2016–2017

  Rapport frå Noreg til OECD

  09.01.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Utanriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, Immigration and Integration 2016-2017 - Report for Norway, er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i

 • Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring.

  07.01.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet bestilte i august 2017 en systematisk kunnskapsoversikt om campusutforming, undervisning, læring, samarbeid og forskning i høyere utdanning. Rapporten gir verdifull innsikt i hvordan utforming av campus bidrar til kvalitet i

 • Økonominytt 12/17

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  04.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I denne utgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om desember-møtene i Eurogruppen, Ecofin og Europatoppmøtet. Utviklingen i europeisk økonomi siden finanskrisen, Kommisjonens forslag om et tettere eurosamarbeid, Kommisjonens nyeste forslag til

 • Økonominytt 12/17

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  04.01.2018 Rapport regjeringen.no

  I denne utgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om desember-møtene i Eurogruppen, Ecofin og Europatoppmøtet. Utviklingen i europeisk økonomi siden finanskrisen, Kommisjonens forslag om et tettere eurosamarbeid, Kommisjonens nyeste forslag til

 • Nasjonal helseberedskapsplan

  01.01.2018 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017:

  Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

  22.12.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fraHelsedirektoratet. SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra allelandets kommuner.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (8/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2017 Rapport regjeringen.no

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk - nr. 8-17 - kan du bl.a. lese om Europakommisjonens siste satsing på interregional innovasjon, høydepunktene fra Cities Forum 2017, hva det nye personvern-regelverket betyr

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (8/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk - nr. 8-17 - kan du bl.a. lese om Europakommisjonens siste satsing på interregional innovasjon, høydepunktene fra Cities Forum 2017, hva det nye personvern-regelverket betyr

 • Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

 • Samiske tall forteller 10

  - kommentert samisk statistikk 2016

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,