Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3959 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

  SØF-rapport nr. 01/18

  22.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Distribuert sannhet

  Potensial og barrierer for blokkjeder i norsk offentlig sektor

  15.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en studie om muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av blokkjedeteknologi.

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

  14.03.2018 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

 • Fastlegers tidsbruk

  06.03.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper.

 • Økonominytt 2/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  05.03.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN samt om arbeidet med EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Kommisjonens vinterprognose er også presentert.

 • Mulig nivå på eventuell naturavgift- en utredning gjennom 12 eksempelstudier v/ Menon Economics

  02.03.2018 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Eksempelstudiene skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for mulig virkemiddelbruk for å begrense tap av naturmangfold. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å innføre naturavgift, men det er omtalt i Grønn skattekommisjons rapport (NOU 2015:

 • Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

  Menon-publikasjon nr. 12/2018 - Menon Economics og tegn_3 Arkitekter

  02.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Menon Economics og tegn_3 Arkitekter har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift. De har funnet at flere utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke

 • Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

  SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon

  01.03.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en ny artikkel om kombinasjon av arbeid og pensjon blant eldre sysselsatte. Artikkelen viser bl.a. at andelen som tar ut pensjon tidlig er større blant menn enn blant kvinner, og at den er større i privat enn i

 • Oppsummering fra det nordiske seminaret "Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden"

  01.03.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet inviterte 12.-13. desember 2017 juridiske og kulturfaglige miljøer i de nordiske land til et seminar for å utveksle erfaringer og drøfte hvordan man i Norden kan samarbeide på tvers av fag- og landegrenser om innsats og tiltak

 • Forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg

  27.02.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt gjennomført ei utgreiing av det offentlege kjøpet av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Oppdatert per 15. februar 2018

  26.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. Dette er den andre statusrapporten som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. 15. februar 2018.

 • Norge som datasenternasjon

  23.02.2018 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasentre og annetdatabasert næringsliv

 • Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

  Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

  15.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer

 • Utredning: Den norske spillbransjen

  Utredning for Kulturdepartementet utført av Oslo Economics, februar 2018.

  14.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Den globale spillindustrien er en milliardindustri som har opplevd sterk vekst de siste årene. Den norske spillindustrien har også vokst, men veksten har vært beskjeden sammenlignet med både det globale markedet og med våre naboland. Oslo Economics

 • MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  13.02.2018 Rapport Finansdepartementet

  MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en årlig rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Denne rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2016.

 • Tilstandsrapport for fagskoler 2017

  09.02.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren. Denne tilstandsrapporten er den sjette i rekken.

 • Utredning knyttet til nye driftsformer i petroleumsindustrien

  08.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Safetec har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2017

  Sentral kontrollenhet

  06.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet har laget en oversikt over økonomiske mislighetssaker i 2017.

 • Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

  05.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt hvordan overgangen fra analog til digital distribusjon av filmer og serier har endret markedet og verdikjedene

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2018

  05.02.2018 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  KLD utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.