Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3872 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2017

  17.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 968 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 817 har status avsluttet og 151 fortsatt er under behandling.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  17.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

  17.10.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Norge legger med dette dokumentet frem sitt nasjonale veikart for Det europeiske forskningsområdet - «European Research Area»(ERA).

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  16.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer - hvor de peker på mulige løsninger.

 • Rettighetsfesting av BPA

  – store forventninger, betinget suksess

  13.10.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med har rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assisanse (BPA)  ble det bestemt at rettighetsfestingen skulle følgeevalueres.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2017

  13.10.2017 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen  2017, sortert etter departementene.

 • Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

  12.10.2017 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til

 • Forholdet til Stortinget og selskapets ledelse(2)

  11.10.2017 Rapport regjeringen.no

 • En felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

  11.10.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Freds- ogmenneskerettighetssentrene

 • Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet 2017/2018

  10.10.2017 Plan/strategi Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

  29.09.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En partssammensatt arbeidsgruppe har drøftet HMS-tilstanden og - utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

 • Internasjonal cyberstrategi for Norge

  27.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Strategien som ble lagt fram 27. september gjør rede for Norges styrende prinsipper og strategiske prioriteringer innenfor internasjonal cyberpolitikk.

 • Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité

  19.09.2017 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Norges 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

 • Forskningsstrategi for utenrikstjenesten og Norad 2017-2024

  19.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets og Norads nye forskningsstrategi skal bidra til mer systematisk og målretta arbeid med forskning og utvikling (FoU) i UD, Norad og ved utenriksstasjonene.

 • Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

  19.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 - 2021.

 • Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

  18.09.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

 • Forskningsbarometeret 2017

  13.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.