Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4120 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sammendrag av Education at a Glance 2019

  10.09.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

 • Internasjonal sammenligning av inntektssikringsordninger

  10.09.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Har Norge en høy andel på trygd? Hvor enkelt er det å sammenligne nivåer på tvers av land, eller kan man si noe om hvilke faktorer som kan forklare forskjellene? Hvilke inntektssikringsordninger finnes i andre land, og hvordan har

 • FN-rapportering fra Norge: Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

  06.09.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon.

 • Småbedriftslivet

  04.09.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Strategi for en enklere hverdag i småbedriftene

 • Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022

  04.09.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Med denne strategien vil regjeringen løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet.

 • Meld. St. 26 (2018 – 2019) Report to the Storting (white paper) - Norwegian exports of defence-related products in 2018, export control and international non-proliferation cooperation

  Recommendation of 7 June 2019 from the Ministry of Foreign Affairs, approved in the Council of State the same day.

  04.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  This white paper describes Norway’s export control system for strategic goods and technology,1 and provides figures for exports of arms, ammunition and other military equipment and components, related technology and services for military use (

 • Halvårsrapport for utdanning, Brussel, vår 2019

  03.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport av Ragnhild Skålid, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU

 • Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse

  02.09.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Bibliotekene er demokratihus. Fra Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Sammen utgjør disse viktig demokratisk infrastruktur og er en grunnstamme i demokratiet. Det er grunnen til at

 • Halvårsrapport miljø og klima, vår 2019

  28.08.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva (miljøråd) og Hege Olbergsveen (avtroppende miljøråd), EU-delegasjonen.

 • Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

  Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

  20.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemen-tet (KMD) og dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten.

 • Skaperglede engasjement og utforskertrang

  18.08.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon ogutvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor

 • Rapport om pakkeinndeling av togtrafikken på Østlandet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en anbefaling til trafikkpakker for de gjenstående konkurranserundene om drift av persontogtrafikken på Østlandet.

 • Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

 • Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

 • Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame

  14.08.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Regjeringen har forslått en endring av kringkastingsloven som i praksis vil fjerne reklame for utenlandske pengespillselskap fra norske TV-skjermer. Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartement vurdert mulige konsekvenser av lovendringen for

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

  SØF-rapport nr. 02/19

  12.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser

  17.07.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO sammenlignet norske, svenske og nederlandske butikker.

 • Strategi for fagfornyelsen

  15.07.2019 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien for fagfornyelsen ble lansert av Kunnskapsdepartementet i 2017. Den ble til i enighet med partene i fagfornyelsen: Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for

 • Rapport om økonomiske misligheter 2. kvartal 2019

  05.07.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I andre kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 31 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

  En effektevaluering

  05.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Til toppen