Rapportar, planar og strategiar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: regjeringen.no

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4082 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, oktober 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  24.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I oktoberutgaven av Økonominytt kan du lese om oktobermøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene blant annet var det greske stabiliseringsprogrammet, budsjettsaker og merverdiavgift. Les også mer om BNP-utviklingen i 2. kvartal 2016 og resultatene fra en ny undersøkelse om tillit blant bedrifter og forbrukere.

 • Vurderer å regulere markedsføring av kreditt

  21.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen har fått utredet hvilke muligheter myndighetene har til å regulere markedsføring av kreditt. Bakgrunnen er den økende gjeldsbyrden blant norske husholdninger, spesielt når det gjelder forbrukslån og kreditt.

 • Toppmøte med arbeidslivets parter på europeisk nivå

  av Finn Ola Jølstad, arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen.

  20.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Den 19. oktober var det et trepartsmøte i Brussel i forkant av møtet blant EUs stats- og regjeringsledere i Det europeiske råd.

 • Distriktsindeksen 2016

  – metode, datakilder og kvalitetssikring

  20.10.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

 • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav

  AFI Rapport 2016:07

  20.10.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en rapport om forvaltningen av arbeidsmarkedstiltak i NAV.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2016

  18.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 877 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 722 har status avsluttet og 155 fortsatt er under behandling.

 • Delutredning: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

  Delutredning fra Mediemangfoldsutvalget til Kulturdepartementet

  18.10.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sendte 19. september 2016 et brev der utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for medfinansiering av kommersiell allmennkringkasting innen 17. oktober 2016

 • Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet.

  2016 / 2017

  18.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017. Strategien omtaler og prioriterer viktige innsatsområder hvor det er et sterkt samspill mellom deltagelse i europeiske samarbeidsfora og nasjonal politikkutforming.

 • Rapport: Risikoanalyse av jernbanereformen

  17.10.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Safetec har gjennomført en risikoanalyse av jernbanereformen, på oppdrag fra Samferdselsepartementet.

 • Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  14.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

  12.10.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 • Ung & Ute – En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser

  11.10.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har, i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS og Elin Kolle ved Norges Idrettshøgskole, gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser generelt, og på Tøyen spesielt. Studien er gjennomført på oppdrag fra KMD som del av områdesatsingen i indre Oslo øst.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. oktober

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  10.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Grønt lyst til Paris-avtalen, brexit, forholdet til Russland, fredprosessen i Colombia og abortlovgivning i Polen var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 3.-6. oktober.

 • Over grensen

  Rapport med forslag til endringer av regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

  07.10.2016 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Arbeidsgruppen for vurdering av spørsmål knyttet til privatimport av legemidler til forsendelse, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2016, legger frem sin utredning.

 • Rapport om Norges gjennomføring av FNs barnekonvensjon

  06.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Rapport til FNs barnekonvensjon, sendt 6. oktober 2016.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2016

  06.10.2016 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2016, sortert etter departementene.

 • Fagskoler 2015

  Tilstandsrapport

  05.10.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Årets tilstandsrapport om fagskolene fra Kunnskapsdepartementet er den femte i rekken.

 • KS1-rapport om Østfoldbanens Østre linje

  05.10.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for Østre linjes forbindelse mot Oslo.

 • Velferdsturisme fra EØS-landene

  Vista Analyse. Rapport 2016/40

  05.10.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet analysert EØS-innvandringenfra 1994 og frem til i dag.

 • Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge

  Sintef-rapport

  05.10.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Bedriftshelsetjenesten i Norge er i endring. SINTEF har undersøkt hvordan endringene har påvirket kvalitet og kompetanse i bedriftshelsetjenesten, og ikke minst hvordan virksomheter bruker tjenesten.