Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 3950 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

  Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

  15.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer

 • Utredning: Den norske spillbransjen

  Utredning for Kulturdepartementet utført av Oslo Economics, februar 2018.

  14.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Den globale spillindustrien er en milliardindustri som har opplevd sterk vekst de siste årene. Den norske spillindustrien har også vokst, men veksten har vært beskjeden sammenlignet med både det globale markedet og med våre naboland. Oslo Economics

 • MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  13.02.2018 Rapport Finansdepartementet

  MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en årlig rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Denne rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2016.

 • Tilstandsrapport for fagskoler 2017

  09.02.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren. Denne tilstandsrapporten er den sjette i rekken.

 • Utredning knyttet til nye driftsformer i petroleumsindustrien

  08.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Safetec har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2017

  Sentral kontrollenhet

  06.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet har laget en oversikt over økonomiske mislighetssaker i 2017.

 • Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

  05.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt hvordan overgangen fra analog til digital distribusjon av filmer og serier har endret markedet og verdikjedene

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2018

  05.02.2018 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  KLD utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

 • Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

  Rapport fra ekspertutvalg

  05.02.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Et ekstpertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, og oppgaver til fylkeskommunene. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  02.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som

 • Økonominytt 1/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  02.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2018

  26.01.2018 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2018, sortert etter departementene.

 • Kvalitetssikring (KS2) rv. 555 Sotrasambandet

  26.01.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Menon Business Economics AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av vegprosjektet rv. 555 Sotrasambandet.

 • Lønnsomhet i tilvisningsprosjekt

  24.01.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EY gir i rapporten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet en lønnsomhetsanalyse av Husbankens tilvisningsprosjekter.

 • Rapport om CEM Benchmarking om SPN i 2016

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  23.01.2018 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  23.01.2018 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på

 • Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk

  23.01.2018 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne planen er starten på en målrettet innsats for å styrke kvensk språk. Planen gir en oversikt over det som hittil er gjort for å styrke kvensk språk, og har få og konkrete tiltak. Regjeringen legger samtidig opp til at planen er dynamisk slik at

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2017

  23.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av desember 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 991 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 853 har status avsluttet og 138 fortsatt er under behandling.

 • Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

  23.01.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen.

 • Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

  23.01.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe