Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

Viser 1-20 av 47301 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Odd Roger Enoksen deltar på forsvarsministermøte i Brussel

  Kontakt NATO for akkredditering. Om spørsmål ellers, kontakt pressevakta i FD. Pressevakta kontaktes på FDinfo@fd.dep.no eller på telefon 23 09 60 11.

  Tidspunkt: 21.10.2021 Berre for pressa

 • Til stede på Stortinget under redegjørelse om regjeringserklæringen

  Justis- og beredskapsministeren er til stede når redegjørelsen om regjeringserklæringen holdes for Stortinget.

  Tidspunkt: 18.10.2021, kl 12.00

 • E-helsetrender og nøkkeltall for e-helse

  Direktoratet for e-helse utarbeider årlige rapporter om utviklingstrekk på e-helseområdet. Utviklingstrekkrapport tar for seg utvalgte trender og drivere innen e-helse og skal bidra til økt forståelse for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

 • Statsråd Mehl til stede på sørgegudstjenesten i Kongsberg kirke kl.11

  Tidspunkt: 17.10.2021, kl 11.00

 • Statsministerens program veke 42

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Priv. til red.: Mehl til stede på sørgegudstjenesten

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er til stede under sørgegudsjenesten i Kongsberg kirke søndag 17. oktober kl. 11.

 • Verdens matvaredag 2021 i et viktig år for matsikkerhet

  I dag, 16. oktober markeres verdens matvaredag. Dagen markeres samtidig med møtet i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og

 • Statsministeren og justis- og beredskapsministeren til Kongsberg

  Statsministeren og justis- og beredskapsministeren reiser til Kongsberg. Etter et orienteringsmøte med kommunen og politiet, vil de legge ned blomster i Magasinparken.

  Tidspunkt: 15.10.2021

 • Svalbard – ei av Europas siste villmarker

  Dei store, samanhengande villmarksområda på Svalbard er særeigne og samstundes svært sårbare for klimaendringar og menneskeleg påverknad. Eit av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk er å ta vare på den unike naturen i ei av Europas siste villmarker.

 • Miljøvern og miljøutfordringer i nordområdene

  Nordområdene har noe av den flotteste naturen Norge kan by på, og et rikt naturmangfold både på land og i havet. Klimaendringene øker presset på naturen i nord, og det kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Isavhengige arter som

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

 • Verkemiddel i integreringsarbeidet

  Introduksjonslova eller integreringsloven regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram. For personer som har fått opphaldsløyve før 1. januar 2021, gjeld framleis introduksjonslova frå

 • Introduksjonsprogram

  Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

 • Reach/XVII/PAHer i leirduer

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om PAHer i leirduer brukt i skytesport

 • Reach/XVII/terfenyl hydrogenert

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om terfenyl dehydrogenert

 • Felling av jerv

  Jerv er, i likhet med ulv og brunbjørn, fredet i Norge. Bestanden av jerv reguleres gjennom lisensfelling utført av vanlige jegere. Jerv kan også felles under skadefelling for å avverge akutte skadesituasjoner. I tillegg gjennomfører Statens

 • Vet - AHL hestepass

  Celexnr.: 32021R0963 Basis rettsaktnr.: 2016/429 2016/1012 2019/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/963 av 10. juni 2021 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 når det gjelder identifikasjon og

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

  I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner. Her kan du se hvor mye din kommunene vil få.

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Celexnr.: 32021D1454 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1454 av 6. september 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater