Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

 • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

  16.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter en lovendring som ble vedtatt i 2021.

 • Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan

  16.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  De nasjonale målene er revidert, og det er utarbeidet en tverrsektoriell gjennomføringsplan med hovedtiltak for å oppnå målene. Arbeidet er initiert og ledet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPU i 2022

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2022

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Perspektiv og prioriteringer

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ekspertgruppens vurderinger av om man bør bruke et helsetjenesteperspektiv eller et samfunnsperspektiv ved prioriteringer mellom tiltak i helse- og omsorgstjenesten.

 • Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen ble oppnevnt for å utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger, foreslå tiltak for å styrke legitimitet til prioriteringsbeslutninger og øke forståelse for, kunnskap om og

 • Tilgang og prioritering

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen om tilgang og prioritering mener det er viktig at samfunnet, innenfor gjeldende økonomiske rammer, legger til rette for rask tilgang til effektive metoder i helse- og omsorgstjenesten for flest mulig, og at tilgangen er rettferdig

 • Et jevnere utdanningsløp

  15.02.2024 Rapport Kunnskapsdepartementet

  En ekspertgruppe har siden høsten 2022 sett på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. Den 15.februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert

 • Oversikt over rapporter om økonomiske mislighetssaker

  12.02.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i fjerde kvartal 2023

  12.02.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  I fjerde kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 37 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan tre var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med

 • Veikart for reiselivsnæringen

  08.02.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv.

 • Utredning om kommunenes privatrettslige råderett

  07.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

 • Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge

  – gjerningspersoner og fornærmede

  06.02.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep.

 • Ferskfiskordningen

  En ny evaluering

  05.02.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en nytte-kostnadsanalyse som har sett på kysttorskreguleringene og ferskfiskordningen i sammenheng.

 • Utredning: felleskapsfortrinnsretten

  31.01.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har advokatfirma Lund&Co i samarbeid med Proba utredet felleskapsfortrinnsretten og dens gjennomføring i ni sentrale EØS-land. Landene som omtales er Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland,

 • Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Henning Larsen, Rambøll Management Consulting og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet utredet kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet. Formålet med utredningen har vært å undersøke

 • Kommunale inntekter fra kraftsektoren

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapport fra THEMA Consulting Group.

 • Test og treningssenter Fiskebøl

  26.01.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsbygg har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, bistått i avklaringsfasen av prosjektet som skal sikre Kystverket et test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning. Prosjektutløsende er behovet for å utvikle den statlige

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

  25.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Høsten 2023 var det Spania som hadde formannskapet i EU. Det spanske formannskapet har arbeidet målrettet og effektivt på miljø- og klimaområdet og tempoet har vært større enn ventet. På klimaområdet har man blant annet ferdigforhandlet «Klar for 55

 • Sluttrapport: Arbeidet med handlingsplanen Trygghet, mangfold og åpenhet (2021-2024)

  25.01.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Bufdir leverer sluttrapporten på oppdrag fra Kultur- og likestilingsdepartementet.

 • Side 1 av 168
 • Side 1 av 168