Kunnskapsgrunnlag til dialog om klimapartnerskap 2024

Kunnskapsgrunnlaget om byggenæringens klimafotavtrykk skalvære et underlag for dialog om en klimapartnerskapsavtale.Partnerskapet skal bidra til å identifisere og forankre nødvendigeutslippsreduksjoner og potensialet for å styrke innsatsen for grønnomstilling.

Kunnskapsgrunnlaget for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra NHO Byggenæringen, Fellesforbundet, Direktoratet for byggkvalitet og Kommunal- og distriktsdepartementet, med bistand fra Mindshift AS.