Kommunal- og distriktsdepartementet

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

penger

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Dokumenter

Prop. 113 LS

Deling av fylker og Ålesund kommune

Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, samt deling av Ålesund kommune

Rundskriv H-4/22

Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022

Rundskriv om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2023 og vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2022, herunder om trekket som skal foretas i innbyggertilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Kommunane får ein vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliardar kroner

– Regjeringa er oppteken av at folk både i bygd og by skal ha eit godt tenestetilbod der dei bur. Då må vi sikre kommunane nok ressursar og handlefridom. Med kommuneopplegget for 2023 styrkjer vi kommuneøkonomien, slik at kommunane kan gi innbyggjarane betre barnehagar, skular og ein verdig eldreomsorg, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Nett-tv

Minnested Hole

Åpnet nasjonalt minnested etter 22. juli på Utøyakaia

Lørdag 18. juni ble det nasjonale minnestedet på Utøyakaia etter 22. juli 2011 åpnet. Se opptak av åpningen her.