Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Felles by- og distriktspolitikk

17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Regionreform

Regjeringen la fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner juni 2017. Et ekspertutvalg har foreslått oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2019:

Regjeringa held fram satsinga på dei minste daglegvarebutikkane i distrikta

08.10.2018: – Nærbutikken er ein viktig samlingsplass i mange bygder, og avgjerande for levande lokalsamfunn, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Derfor satsar regjeringa vidare på Merkur-programmet, og løyver nær 50 millionar kroner for 2019.

Ekstern gjennomgang av distriktsindeksen

01.10.2018: Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Distriktsindeksen måler kommunenes utfordringer knyttet til geografiske ulemper i tillegg til samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene.

Dokumenter

Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene.

Nye forskrifter om tilskuddsposter på statsbudsjettet

KMD har utarbeidet to nye forskrifter, en på Merkur-programmet og en på postene om inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og omstillingsdyktige regioner.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen