Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Regionreform

Regjeringen la fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner juni 2017. Et ekspertutvalg skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2018:

Meir pengar skal leggjast att i nordnorske bedrifter

12.10.2017: Regjeringa har mål om auka verdiskaping i nordnorske bedrifter bygd på dei rike ressursane i landsdelen. – Som oppfølging av nordområdestrategien vil regjeringa prioritere leverandørutviklingssatsinga "Høgare opp i verdikjeda". Satsinga starta i 2017 og skal gå ut 2020. For 2018 er det sett av 17 millionar kroner.

Statsbudsjettet 2018:

Ti millionar til nye jobbar i Andøy kommune

12.10.2017: Regjeringa føreslår i framlegget til statsbudsjett for 2018 å løyve nye 10 millionar kroner til ekstraordinær omstilling i Andøy kommune. Med dette følgjer regjeringa opp løyvinga på 35 millionar kroner i 2017.

Merkurstøtte til små bokhandlarar

21.08.2017: Små bokhandlar i Distrikts-Noreg kan no få støtte gjennom Merkur-programmet til å styrke og utvikle drifta. Opptil 10 bokhandlarar kan få inntil 50.000 kr til å utvikle butikken som sosial og kulturell arena.

Flere saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Nordområdestrategi 2017

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015–2016) omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.