Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen har starta arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Regional utvikling i nordområdene

Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Dette er et viktig budskap i regjeringens nordområdestrategi.

Regionreform

Regjeringen vil legge fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner våren 2017.

Aktuelt nå

Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

21.04.2017: Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Nye kommuner og fylkeskommuner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn

05.04.2017: – Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram tre proposisjoner for Stortinget om kommune- og regionreform.

Regionreform – forslag til ny fylkesinndeling

05.04.2017: Stortinget har vedteke at det framleis skal vere tre folkevalde nivå. – Regjeringa ønskjer ei fylkesinndeling som er betre tilpassa dei samfunnsutfordringane vi står overfor, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Nordområdestrategi 2017

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015–2016) omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo