Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen har starta arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Det distriktspolitiske virkeområdet

Det distriktspolitiske virkeområdet er utforma ut frå kva kommunar og område som har særskilde utfordringar og behov for ekstra statleg støtte.

Samspel mellom by og omland

37 byregionar med 213 kommunar deltar i utviklingsprogrammet for byregionar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 87 millionar kroner til by- og senterregionar i heile landet. Midlane skal gå til å utvikle strategiar og tiltak for regional vekst i by- og senterregionar. Det skal skje i samarbeid mellom kommunane i regionen og andre private og offentlege aktørar.

Aktuelt nå

Nye oppgåver til nye Trøndelag fylkeskommune

07.09.2016: Trøndelag er fyrst ute i regionreforma og blir eitt fylke frå 2018. Regjeringa vil nå gje fylket eit forsøk med auka ansvar for landbruksområdet. – Dei nye regionane kan ta eit større ansvar for samfunnsutviklinga regionalt, og dette forsøket vil gje verdfull erfaring i arbeidet med nye oppgåver til regionane, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

08.09.2016: Fristen for å søke er forlenget til 15.oktober 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tre millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag.

Nett-tv

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

05.04.2016: Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Stortingsmelding om nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen.

Regionale utviklingstrekk 2016 (RUT)

KMDs årlige publikasjon inneholder oversikt over langsiktige utviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner. Tanken er å formidle kunnskap som er relevant for regionalpolitiske mål og strategier.