Regional- og distriktspolitikk

Regjeringa har som mål for distrikts- og regionalpolitikken at folk skal kunne leve eit godt liv i heile Noreg, at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketalet skal auke i distriktskommunar. Regjeringa vil arbeide for at folk har tilgang på arbeid, bustad og gode tenester nær der dei bur. Regjeringa vil leggje til rette for trygge, berekraftige og levande lokalsamfunn i heile landet gjennom desentraliserte løysingar.

Ny distriktsmelding

Distriktsmeldinga byr på ein brei tiltaksmeny for å få folkevekst i norske distrikt. Offentlege arbeidsplassar over heile landet, arealpolitikk tilpassa lokale tilhøve, enklare og rimelegare kommunikasjon og meir bustadbygging er blant tiltaka.

Ønsker du siste nytt om regional- og distriktspolitikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Regionalnytt er et nyhetsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo