Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Regionreform

Regjeringen la fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner juni 2017. Et ekspertutvalg skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Aktuelt nå

Revisjon av distriktsindeksen

18.12.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reviderer nå distriktsindeksen, og har sendt kommuner og fylkeskommuner et utkast til uttalelse med frist 1. februar. Distriktsindeksen (DI) brukes som verktøy til fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger.

Statsbudsjettet 2018:

Ti millionar til nye jobbar i Andøy kommune

12.10.2017: Regjeringa føreslår i framlegget til statsbudsjett for 2018 å løyve nye 10 millionar kroner til ekstraordinær omstilling i Andøy kommune. Med dette følgjer regjeringa opp løyvinga på 35 millionar kroner i 2017.

Meir pengar skal leggjast att i nordnorske bedrifter

12.10.2017: Det er mye som går bra i Norge. Den økonomiske veksten er på vei opp, og arbeidsledigheten går ned. Gjennom målrettet satsing på distriktene, gode vilkår for næringslivet og sterke kommuner kan vi legge til rette for nye, trygge jobber og bærekraftige velferdskommuner.

Alle saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Nordområdestrategi 2017

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015–2016) omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.