Regional- og distriktspolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen har starta arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Statlig lokaliseringspolitikk

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser, som bidrar til vekst og verdiskapning i hele landet og å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Regionreform

Regjeringen vil legge fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner våren 2017.

Aktuelt nå

Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter

08.03.2017: Kommunal og moderniseringsdepartementet inviterer til seminar om Fremtiden i utmarka - utfordinger og muligheter. Potensialet for utmarksbasert verdiskaping er stort. Hva har departementene oppnådd i sitt arbeid med forenkling av utmarksforvaltning, og hva er veien videre? Mer om seminaret og påmelding finner du her.

Nett-tv

Se sendingen her

Statsråd Sanner lanserer stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter i Tromsø

15.02.2017: - Vi må sørge for et samspill mellom by og distrikt. Slik skaper vi vekst og trygger fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regionene er kompetansepolitiske aktører

03.02.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt bidrag til Nasjonal kompetansepolitisk strategi (2017-2021)

Flere saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Distriktsindeksen 2016

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015–2016) omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo