Regional- og distriktspolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen har starta arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Det distriktspolitiske virkeområdet

Det distriktspolitiske virkeområdet er utforma ut frå kva kommunar og område som har særskilde utfordringar og behov for ekstra statleg støtte.

Samspel mellom by og omland

37 byregionar med 213 kommunar deltar i utviklingsprogrammet for byregionar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 87 millionar kroner til by- og senterregionar i heile landet. Midlane skal gå til å utvikle strategiar og tiltak for regional vekst i by- og senterregionar. Det skal skje i samarbeid mellom kommunane i regionen og andre private og offentlege aktørar.

Aktuelt nå

Nye oppgåver til nye Trøndelag fylkeskommune

07.09.2016: Trøndelag er fyrst ute i regionreforma og blir eitt fylke frå 2018. Regjeringa vil nå gje fylket eit forsøk med auka ansvar for landbruksområdet. – Dei nye regionane kan ta eit større ansvar for samfunnsutviklinga regionalt, og dette forsøket vil gje verdfull erfaring i arbeidet med nye oppgåver til regionane, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Distriktsindeksen 2016

20.10.2016: Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Nett-tv

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

05.04.2016: Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Distriktsindeksen 2016

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015–2016) omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo