Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Aktuelt nå

Lastebil på vintervei

Nytt læringsnettverk for «smart mobilitet» i distrikta

25.09.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet startar no opp eit læringsnettverk for «smart mobilitet», som skal bidra til nye løysingar for kollektivtransport og personmobilitet i distrikta.

Utsnitt av forsideillustrasjonen til distriktsmeldingen

Nye tiltak for reiselivsnæringen i distriktene

21.09.2020: – Reiselivsnæringen er spesielt hardt rammet, ikke minst mange reiselivsaktører i Distrikts-Norge Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen får på plass en tiltakspakke som kan hjelpe disse bedriftene. Vi må ha flest mulig tilbake i arbeid over hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Dokumenter

Levende lokalsamfunn for fremtiden - Stortingsmelding nr. 5 (2019-2020)

Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen viser at gjennom å satse på arbeids-, nærings- og skattepolitikken fører regjeringen en politikk som gir folk en jobb å gå til, og som gjør at bedriftene kan vokse og skape framtidens jobber.

Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Transportøkonomisk institutt (TØI) har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med lokaliseringspolitikken. De brukes også som ett av flere verktøy i avgrensinger av områder for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo