Kommuner og regioner

Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Ny distriktsmelding

Regjeringen har startet opp arbeidet med en ny distriktsmelding. Den skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2023.

Bygdevekstavtaler

Regjeringa har lyst ut midlar til utprøving av bygdevekstavtaler i inntil fem pilotområder i dei minst sentrale delane av Distrikts-Noreg. Fristen for å søke om å bli pilotkommune var 30. september.

Ønsker du siste nytt om regional- og distriktspolitikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Regionalnytt er et nyhetsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk.

Aktuelt nå

Statbudsjettet 2023: Regjeringa utvidar ordninga for bygdevekstavtalar

06.10.2022

Regjeringa føreslår å utvide ordninga med bygdevekstavtalar med 15 millionar kroner, til ei totalramme på 25 millionar kronar. Det betyr at fleire kommunar vil kunne delta i ordninga.

Statsbudsjettet 2023: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dokumenter og pressemeldinger om statsbudsjettet på Kommunal- og distriktsdepartementets område. Inkludert foresløpige rammer for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk.

Dokumenter

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon

Retningslinjene fastset føremål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Fastsett ved kgl.res. 12.08.2022.

Distriktsindeksen 2022

Distriktsindeksen for 2022 er oppdatert og er lagt til grunn for fordelingen av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner og viser graden av distriktsutfordringer disse kommunene har

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo