Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Byregioner

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Utsnitt av forsideillustrasjonen til distriktsmeldingen

Vil ha levende lokalsamfunn – også i fremtiden

18.10.2019: Vi bor, arbeider og driver et aktivt næringsliv i hele landet. Kombinasjonen av rike naturressurser, teknologiutvikling og lokal skaperkraft gir gode muligheter for fremtidens distrikter, slår regjeringen fast i en ny stortingsmelding.

Konsept: Puslespillbrikker som passer sammen

Vil ha bedre etter- og videreutdanningstilbud i distriktene

18.10.2019: Det kan være vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse i distriktene. I tillegg kan det være utfordrende å tilby god etter- og videreutdanning i små bedrifter. Derfor får fylkeskommunene nå midler til å koble næringslivets behov for kompetanse med et relevant etter- og videreutdanningstilbud.

Dokumenter

Levende lokalsamfunn for fremtiden - Stortingsmelding nr. 5 (2019-2020)

Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen viser at gjennom å satse på arbeids-, nærings- og skattepolitikken fører regjeringen en politikk som gir folk en jobb å gå til, og som gjør at bedriftene kan vokse og skape framtidens jobber.

Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Transportøkonomisk institutt (TØI) har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med lokaliseringspolitikken. De brukes også som ett av flere verktøy i avgrensinger av områder for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen