Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland

Regjeringen har utviklet tre distriktspolitiske strategier som sammen skal spisse den distriktspolitiske innsatsen og bidra til sterke og livskraftige distrikter over hele landet.

Ungdommens distriktspanel

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden sin i distriktene? Regjeringen fått ti råd til distriktspolitikken fra Ungdommens distriktspanel.

Regionale utviklingstrekk 2021

Rapporten Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de overordnede målene for regional- og distriktspolitikken.

Aktuelt nå

RUT 2021

Regionale utviklingstrekk 2021

05.05.2021: Rapporten Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de overordnede målene for regional- og distriktspolitikken.

Narvik

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

30.06.2021: ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en ordning knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen.

Dokumenter

NOU 2020: 15 Det handler om Norge

Distriktsdemografiutvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo