Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Regional- og distriktspolitikken tar sikte på å påvirke utviklingstrekkene og de sterke drivkreftene i samfunnet.

Felles by- og distriktspolitikk

17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Regionreform

Regjeringen la fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner juni 2017. Et ekspertutvalg skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Aktuelt nå

Spørsmål og svar om distriktsindeksen

23.03.2018: Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i kommunene og brukes som verktøy for å avgrense virkeområder og fordele virkemidler i distriktspolitiske ordninger.

Innspill til veileder i smart spesialisering

27.02.2018: Som oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byer og sterke distrikt, utarbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en veileder i smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling. Utkast til veileder blir åpent for innspill fram til 20. april. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan sende innspill.

Nett-tv

Se sendingen her

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver

01.02.2018: Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Alle saker om Regional- og distriktspolitikk

Dokumenter

Nordområdestrategi 2017

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Et ekstpertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, og oppgaver til fylkeskommunene. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre, samt nasjonale mål.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo