Distriktspolitiske virkeområde

Distriktspolitiske virkeområde er område i ulike delar av landet med særskilde utfordringar som møtast med distriktspolitiske virkemiddel.

Virkeområdet for distriktsretta investeringsstønad er eit geografisk avgrensa virkeområde som omfattar 281 kommunar. Avgrensinga er basert på utfordringar knytte til:

  • Reduksjon eller ingen auke i folketalet
  • Store avstandar
  • Utfordringar knytt til sysselsetting, arbeidsmarknad og levekår

Innanfor dette virkeområdet kan verksemder få offentleg investeringsstønad i samsvar med ESA sitt regionalstøtteregelverk. Slik investeringsstønad blir forvalta av Innovasjon Noreg, på oppdrag frå fylkeskommunane.

Fylkeskommunar får også delegerte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å fremme inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn i område med særlege distriktsutfordringar. Fylkeskommunane skal sjølv vurdere kva område som har særlege distriktsutfordringar i sitt fylke. Distriktsindeksen er eit godt hjelpemiddel i arbeidet med å identifisere område med distriktspolitiske utfordringar. Indeksen gjer uttrykk for graden av distriktsufordringar i kommunane og speglar samtidig måla i regional- og distriktspolitikken. Desse områda kan ligge utanfor virkeområdet for distriktsretta investeringsstønad.

I nokre kommunar betalar verksemdene lågare arbeidsgjevaravgift enn i sentrale strok. Kommunane i Noreg er delte inn i ulike soner for arbeidsgjevaravgift. For meir informasjon, sjå omtalen av
differensiert arbeidsgjevaravgift i følgjande lenke: Spørsmål og svar om differensiert arbeidsgiveravgift. 

 

Aktuelle lenker: