Distriktspolitiske virkeområde

Distriktspolitiske virkeområde er område i ulike delar av landet med særskilde utfordringar som møtast med distriktspolitiske virkemiddel.

Virkeområdet for distriktsretta investeringsstønad er eit geografisk avgrensa virkeområde som omfattar 281 kommunar. Avgrensinga er basert på utfordringar knytte til:

  • Reduksjon eller ingen auke i folketalet
  • Store avstandar
  • Utfordringar knytt til sysselsetting, arbeidsmarknad og levekår

Innanfor dette virkeområdet kan bedrifter få offentleg investeringsstønad i samsvar med ESA sitt regionalstøtteregelverk. Slik investeringsstønad forvaltast av  Innovasjon Norge på oppdrag frå fylkeskommunane med delegerte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Fylkeskommunar får også delegerte midlar frå KMD for å fremme inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn i område med særlege distriktsutfordringar. For bruk av desse midlane vurderer fylkeskommunane sjølv kva for område som har særlege distriktsutfordringar i sitt fylke. Distriktsindeksen er eit godt hjelpemiddel i arbeidet med å identifisere område med distriktspolitiske utfordringar. Indeksen gjer uttrykk for graden av distriktsufordringar i  kommunane og speglar samtidig måla i regional- og distriktspolitikken. Desse områda kan ligge utanfor virkeområdet for distriktsretta investeringsstønad.

I nokre kommunar betalar verksemdene lægre arbeidsgjevaravgift enn i sentrale strok. Kommunane i Noreg er delte inn i ulike soner for arbeidsgjevaravgift. For meir informasjon, sjå omtalen av
differensiert arbeidsgjevaravgift i følgjande lenke: Spørsmål og svar om differensiert arbeidsgiveravgift. 

 

Aktuelle lenker:

 

 

 

Til toppen