Det distriktspolitiske virkeområdet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det distriktspolitiske virkeområdet er utforma ut frå kva kommunar og område som har særskilde utfordringar og behov for ekstra statleg støtte.

Utfordringar i virkeområdet er:

  • Reduksjon eller ingen auke i folketalet
  • Store avstandar
  • Utfordringar knytt til sysselsetting, arbeidsmarknad og levekår.

 Noreg kan delast inn i tre ulike soner med ulikt høve til å gje regional- og  distriktspolitisk støtte (til dømes investeringsstønad, støtte til grunnlagsinvesteringar, stadutvikling, kompetanse og internasjonal satsing gjennom Interreg).

Hovudtyngda av dei regional- og distriktspolitiske verkemidla skal nyttast i sone 2 og 3. Berre i sone 3 kan det gjevast investeringsstøtte til bedrifter i samsvar med ESA sitt regionalstøtteregelverk. Dei tre sonene er dermed:

Sone 1)  Utanfor virkeområdet 

 

Sone 2) 22 distriktskommunar, som treng ein ekstra innsats for å styrkje utviklinga.

 

Sone 3) 281 kommunar innanfor virkeområdet for distriktsretta investeringsstønad

Lenker vedrørande alle sonene:

Lenker vedrørande virkeområdet for distriktretta næringsstønad (sone 3):