Regional omstilling

Av og til går en stor andel av arbeidsplassene i en kommune tapt. Dette er alvorlig for kommunen som mister skatteinntekter, og for den enkelte og familiene som blir rammet. Kommuner eller regioner som opplever brå eller særlig stor nedgang i sysselsettingen, kan få bistand til omstilling fra staten og fylkeskommunen.

Fylkeskommunene kan bistå kommunene gjennom flere ordninger:

  • Bistand og veiledning til distriktskommuner. Mål for ordningen er økt utviklingskapasitet og strategisk arbeid i distriktskommuner, gjennom blant annet nye måter å løse oppgaver, og styrket strategisk samfunnsplanlegging.
  • Tilskudd til kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad. Mål for ordningen er økt attraktivitet for bosetting og næringsliv og å styrke kommunenes kapasitet til å håndtere situasjonen.
  • Tilskudd til omstilling i kommuner eller regioner med vesentlig fall i sysselsetting over relativt kort tid. Mål for ordningen er å styrke næringsgrunnlaget og bidra til etablering av nye arbeidsplasser.

Tilskudd til regional omstilling er en særlig innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt. Det er fylkeskommunene som har ansvar for omstillingsarbeidet i eget fylke. Fylkeskommunene prioriterer hvilke områder som skal få midler og avgjør hvor mye midler disse eventuelt skal få. Kommuner med omstillingsstatus får midler over en periode på inntil seks år. Det er kommunen som har ansvar for gjennomføring av det konkrete omstillingsarbeidet.

Omstillingsordningen skal komme i tillegg til andre virkemidler. Fylkeskommunene skal vurdere omstillings­programmet i sammenheng med andre virkemidler og i en større geografisk sammenheng.

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetanseorgan for arbeidet. Det innebærer at de på oppdrag fra fylkeskommunene kan hjelpe omstillingskommuner med råd, verktøy, veiledning og kvalitetssikring.

Kriterier for statlig ekstrainnsats

Fra tid til annen oppstår det situasjoner med svært store endringer, der fylkeskommunen, Innovasjon Norge og kommunene ikke har ressurser til å bidra i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstraordinær innsats fra staten.

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære tilskudd direkte til en omstillingskommune (se § 5 i forskrift om omstillingsordningene):

  • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i kommunen bør være betydelig over en treårsperiode.
  • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen.
  • I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller kan det vurderes å gå noe lavere på små og isolerte steder.

I en totalvurdering skal det også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling. I tillegg kan det være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.

Avklare situasjonen først

Dersom en kommune kommer i en situasjon med raskt tap av betydelig arbeidsplasser, må den ta det opp med fylkeskommunen. I avklaringsfasen utarbeides en konsekvensanalyse for området som vurderer å søke om midler til ekstraordinær næringsutvikling.  Konsekvensanalysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området. Det er resultatene fra konsekvensanalysen som danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen eller regionen. Avklaringsfasen er fylkeskommunes ansvar, men kommunen skal bidra med lokalkunnskap og dokumentasjon for å sikre en realistisk forståelse av situasjonen i næringslivet. Innovasjon Norge bistår både fylkeskommunen og kommunen.