Regional- og distriktspolitikk

Regional omstilling

Av og til går en stor andel av arbeidsplassene i en kommune tapt på kort tid. I spesielle tilfeller bidrar både staten og fylkeskommunene til omstillingsarbeid i disse kommunene.

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt. Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, og å styrke næringsgrunnlaget og utviklingsevnen i området.

Det er fylkeskommunene som har ansvar for omstillingsarbeid i eget fylke. Fylkeskommunene prioriterer hvilke områder som skal få midler og avgjør hvor mye midler disse eventuelt skal få. Kommuner med omstillingsstatus får ekstraordinære midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år.

Kriterier for statlig ekstrainnsats

Fra tid til annen oppstår det situasjoner med større endringer, der fylkeskommunen, Innovasjon Norge og kommunene ikke har ressurser til å bidra i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstraiordinær innsats fra staten.

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler:

  • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være betydelig over en 3-års periode
  • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.
  • I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør departementet imidlertid vurdere å gå noe lavere på små og isolerte steder.

Komplett situasjonsbilde

I en totalvurdering av situasjonen i området skal det også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling i bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.

Avklare situasjonen først

Dersom en kommune kommer ut for en situasjon med raskt tap av betydelig arbeidsplasser, må den ta det opp med fylkeskommunen.

.