Regional omstilling

Av og til går en særlig stor andel av arbeidsplassene i en kommune tapt på kort tid. I helt spesielle tilfeller bidrar både staten og fylkeskommunene til omstillingsarbeid i kommunene.

Det er fylkeskommunene som har ansvar for omstillingsarbeid i eget fylke. Oppgaver for fylkeskommunene er

  • Å prioritere hvilke områder som skal få midler til omstillingsarbeid
  • Avgjøre hvor mye midler disse eventuelt skal få

Fra tid til annen oppstår det situasjoner hvor størrelsen på de endringer som utløser omstillingsbehovet øker og/eller hvor flere faktorer spiller inn samtidig. Dette kan føre til at virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen og kommunene gjennom tildelt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstrainnsats fra staten.

Kriterier for statlig ekstrainnsats

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler er:

  • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode
  • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.
  • I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

Komplett situasjonsbilde

I en totalvurdering av situasjonen i området skal det imidlertid også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling innenfor den aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det også være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.

Avklare situasjonen først

Dersom en kommune kommer ut for en situasjon med raskt tap av betydelig arbeidsplasser, må den ta det opp med fylkeskommunen.

.