Forsida

Om regionalpolitikken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å følgje opp dei regional- og distriktspolitiske måla, som Stortinget har vedteke.

Målet for regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og berekraftige regionar i heile landet. Ein berekraftig region har ei balansert samansetjing i befolkninga og forvaltar menneskelege ressursar og naturressursar for utvikling og verdiskaping no og i framtida. Dette vil leggje til rette for å halde på hovudtrekka i busetjingsmønsteret.

Regionalpolitikk og distriktspolitikk

Regionalpolitikken dekker alle delar av landet, og skal vere med å skape både regional utvikling og regional fordeling. Distriktspolitikken retter seg mot område særlig prega av store avstandar og spredt busetting.

Regional- og distriktspolitikk kan delast inn i to hovudkategoriar.

  1. Den målretta regional- og distriktspolitikken

Dette viser til dei særskilte distrikts- og regionalpolitiske utviklingsmidlane som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for. Utviklingsmidlane er finansiert over statsbudsjettet (les meir i Prop. 1. S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)) under programkategori 13.50, og har som mål:

  1. Vekstkraftig næringsliv, verdiskaping og attraktive arbeidsmarknadar i regionar og distrikt
  2. Regional utvikling over landegrensene og i nordområda
  3. Styrka utviklingskapasitet og velfungerande tenestetilbod i distrikta

Fylkeskommunane har, som regionalt folkevalt nivå, ansvar for å leggje til rette for verdiskaping og samfunnsutvikling i fylka sine. Hovuddelen av midlane blir overført til fylkeskommunane, les meir i oppdragsbreva til fylkeskommunane.

  1. Regional- og distriktspolitiske omsyn på andre politikkområde

Ein vellukka regional- og distriktspolitikk føreset innsats på ei rekke politikkområde. Mellom anna er satsing på samferdsle, gode helsetenester, utdanning, forsking og innovasjon viktig for å få til ei god regional utvikling og regional balanse. Sjå vedlegg til Prop 1 S for oversikt over tiltak innan brei distriktspolitikk.

Den breie politikken handlar òg om nasjonale ordningar med distriktspolitisk grunngjevnad. Det viktigaste målretta verkemidlet er den geografisk differensierte arbeidsgjevaravgifta. Det kommunale inntektssystemet tyder òg mykje for å nå regional- og distriktspolitiske mål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ei samordningsrolle. Departementet skal medverke til at prioriteringar i ulike sektorar bidreg til regional- og distrikspolitiske mål.

Departementa er ansvarlege for utvikling og gjennomføring av den nasjonale politikken på sin sektor. Kommunane har ansvar for å sikre eit likeverdig tenestetilbod lokalt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har òg ansvar for å følgje opp den statlege lokaliseringspolitikken. Statlege arbeidsplassar skal vere med å utvikle robuste regionale arbeidsmarknader i alle delar av landet.