Meld. St. 27 (2022–2023)

Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida

Meldinga viser korleis regjeringa legg til rette for at folk har tilgang til arbeid, bustad og gode tenester nær der dei bur. Meldinga viser retning for distriktspolitikken framover, gjennom tiltak som allereie er sett i verk og prosesser som er under arbeid i dei ulike departementa.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget