Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Oljeplattform i solnedgang

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Arkeologisk museum. Nytt formidlingsbygg

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Aktuelt nå

Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring

20.04.2021: Det partssammensatte maritime utvalget sin rapport med forslag for å styrke den maritime næringen er nå ute på høring.

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer

13.04.2021: Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

Dokumenter

Høring - rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

20.04.2021: Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget av 19. mars 2021. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

Prop. 140 L (2020–2021)

09.04.2021: Proposisjonen omhandler regler om gjennomføring av møter i foretak. Lovforslaget likestiller fysiske og elektroniske møter i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak. I tillegg foreslås det regler som gjør at britiske statsborgere bosatt i EØS eller Storbritannia, og EØS-borgere bosatt i Storbritannia, vil oppfylle foretakslovgivningens geografiske tilknytningskrav til tillitspersoner.