Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Statlig eierskap

Staten har direkte eierskap i om lag 70 selskaper. Med direkte statlig eierskap menes selskaper hvor statens eierinteresser forvaltes av departementene og ikke av underliggende etater mv.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Dokumenter

Rapport fra Fartsområdeutvalget

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ressurser

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Kongens gate 8 og Grubbegata 1, Postboks 8090 Dep 0032 Oslo