Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

Les dokumentet

Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor. 

Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.

Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis mv.

Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Departementet mottar gjerne kommentarer og innspill til de nye veiledningstekstene. Vi gjør oppmerksom på at e-postadressen ikke er beregnet på spørsmål og at henvendelser ikke vil bli besvart

Siste oppdateringer av veilederen (24.04.2018):

  • Hele veilederen – oppdatering av terskelverdier
  • Punkt 4.4 – nytt eksempel
  • Kapittel 5 – oppdatering av terskelverdier
  • Kapittel 12 – mindre endringer i tekst
  • Punkt 19.4 – tydeliggjøring av hva som ligger i kravet om gratis, direkte og ubegrenset tilgang til konkurransegrunnlaget
  • Punkt 37.1 – mindre endringer i tekst
  • Punkt 39.3.1.4 – oppdatert tekst
  • Punkt 39.3.3.2 – oppdatert tekst

Tidligere versjoner av veilederen

Tidligere versjoner av veilederen til reglene om offentlige anskaffer (anskaffelsesforskriften kan finnes her

Veiledning til tidligere regelverk

Departementet har utarbeidet en veileder til det tidligere regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen ble sist oppdatert desember 2013.