Offentlige anskaffelser

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser (sist oppdatert 2018).

Les dokumentet

Veilederen til reglene om offentlige anskaffelser gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene.

Veilederen ble sist oppdatert våren 2018. Dette innebærer at det på enkelte områder kan ha kommet praksis som ikke er tatt hensyn til ved utformingen av veiledningen. På andre områder er veilederen fremdeles relevant.

Departementet har startet et arbeid med å revidere regelverket om offentlige anskaffelser. Regjeringen oppnevnte 4. november 2022 Anskaffelsesutvalget, se nærmere her. Et viktig element i regelverksarbeidet er at det skal utarbeides forarbeider til reglene. Disse forarbeidene vil bli en viktig kilde til veiledning i fremtiden.

Vi viser også til DFØs veiledning på anskaffelser.no for oppdatert veiledning om regelverket.

Veiledning til tidligere regelverk

Departementet har utarbeidet en veileder til det tidligere regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen ble sist oppdatert desember 2013.