Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Illustrasjonsbilde stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Stortingsmelding om offentlige innkjøp

Regjeringens stortingsmelding om offentlige innkjøp: "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser".

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

koronavirus

16. mars 2020

Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket

Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med covid-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter.

6. mai 2020

Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser

En ny utredning har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta.

25. februar 2020

Endringer i terskelverdiene

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp enkelte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft 12. februar 2020.

Illustrasjonsfoto

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

Bilde av KOFA

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.