Høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem første delutredning, NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2024

Vår ref.: 23/6722

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem første delutredning, NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på anskaffelsesutvalgets vurderinger og forslag. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på departementets nettsider under «Send inn høringssvar».

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 10. februar 2024.

Marie Wiersholm (e.f.)
avdelingsdirektør

Samantha Tahir-Hafting
utredningsleder

Departementene

Direktorater og tilsyn

Kommunene

Fylkeskommunene

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

 

Universitetene i Norge

Høgskolene i Norge

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektbedriftene i Norge

Bedriftsforbundet (SMB Norge)

Bellona

Circular Norway

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Etisk Handel Norge

Forening for forsvars- og sikkerhetsindustrien

Framtiden i Våre Hender

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Greenpeace

Grønn Byggallianse

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Inventura

KS - Kommunesektorens Organisasjon 

Landets regionale helseforetak

Landsorganisasjonen i Norge

LCC Forum

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Maskinentreprenørenes Forbund

Miljøstiftelsen Zero

Natur og Ungdom

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rådgivende Ingeniørers Forening

Skift – næringslivets klimaledere

Standard Norge

Stiftelsen Miljøfyrtårn 

Svanemerket (Miljømerking Norge) 

Transparency International Norge 

Unio

WWF (Verdens Naturfond)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund