Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 1-20 av 3291 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

  23.05.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

 • Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!

  21.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 06.06.2019 (Tromsø)

  13.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunar og Sametinget: Møte 6. juni 2019 på Fylkeshuset i Tromsø. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 28.05.2019 (Drammen)

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland og Hedmark fylkeskommunar og Oslo kommune: Møte 28. mai 2019 i Drammen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 21.05.2019 (Trondheim)

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune: Møte 21. mai 2019 på Værnes, Trondheim. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5

  08.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 5 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4

  07.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 4 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

  01.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser

 • Reguleringsplan for Bjønndalsveien i Saltdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  26.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bjønndalsveien, med noen endringer i planbestemmelsene. Departementet legger vekt på at vegen i liten grad kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser

 • Tillegg til tildelingsbrev for 2018

  26.04.2019 Brev Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokaten (RA) skal i årsrapporten redegjøre for hvordan RAs rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

 • Endringer i lånebetingelsene til de regionale helseforetakene

  25.04.2019 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Departementet vil med dette informere om endringer i de regionale helseforetakenes lånebetingelser:

 • Letter of condolence after the attacks in Sri Lanka

  22.04.2019 Brev Statsministerens kontor

  Letter of condolence from Prime Minister Erna Solberg to the Prime Minister of Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe,  after the attacks in Sri Lanka, 21.04.19.

 • Nannestad kommune – innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

  12.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for B13 Holaker i Maura i Nannestad kommune. Området anses imidlertid ikke å være innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad sentrum/ Teigebyen i Regional

 • Vinje kommune - motsegn til kommunedelplan for Vågslid

  08.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den delen av byggjeområde for fritidsbustader F12 som ligg innafor bygdeutviklingssona i regional plan for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal austhei (Heiplanen). Departementet godkjenner

 • Motsegn - kommunedelplan for Sysendalen, Eidfjord kommune

  08.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for Eidfjord Resort med alpinanlegg i Eidfjord kommune. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunens behov for fleire heilårsarbeidsplassar og ynskje om å legge til rette for

 • Response from Norway to the Reasoned Opinion on the Norwegian Reporting Obligation when hiring non-resident contractors

  05.04.2019 Brev Finansdepartementet

  The Ministry of Finance's response to ESAs reasoned opinion on the Norwegian reporting obligations.

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 3

  28.03.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 3 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet.

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 2

  28.03.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 2 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet.

 • Deltakelse i frivillig redningstjeneste

  27.03.2019 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

  Redningstjenesten i Norge utøves som et samvirke basert på en nasjonal dugnad mellom en rekke offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer. Dette samvirkeprinsippet er en av bærebjelkene som danner grunnlaget for

 • Innsigelse til detaljregulering av Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark)

  26.03.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark). Departementet mener i denne saken at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og

Til toppen