Søknad om unntak fra finansforetaksloven

Finansdepartementet viser til søknaden fra Nordic Trustee vedrørende etablering av stiftelsen «Obligasjonseiernes Sikringsfond». Videre viser departementet til Finanstilsynets tilrådning av 2. april 2020 der tilsynet tilrår at stiftelsen gis dispensasjon fra finansforetakslovens krav om konsesjon som finansieringsforetak for stiftelsen og SPVer, jf. finansforetaksloven § 2-1 jf. § 2-9.

Søknad om unntak fra finansforetaksloven ​ 

Finansdepartementet viser til søknaden fra Nordic Trustee vedrørende etablering av stiftelsen «Obligasjonseiernes Sikringsfond». Videre viser departementet til Finanstilsynets tilrådning av 2. april 2020 der tilsynet tilrår at stiftelsen gis dispensasjon fra finansforetakslovens krav om konsesjon som finansieringsforetak for stiftelsen og SPVer, jf. finansforetaksloven § 2-1 jf. § 2-9.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

  • Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern («finansforetaksloven») § 1-6 (3) gis stiftelsen og eventuelt stiftelsens SPVer dispensasjon fra krav om konsesjon, jf. finansforetaksloven § 2-1 jf. § 2-9.

Finansdepartementet stiller følgende vilkår for vedtaket:

  • Stiftelsen og tilknyttede SPVer kan ikke navngis eller markedsføres som «sikringsfond»

Bestemmelsene om endring og tilbakekall i finansforetaksloven § 3-7 gjelder så langt de passer.

 

Med hilsen

Åse Natvig e.f.
avdelingsdirektør

 

                                                                               Andreas Overaa
                                                                                førstekonsulent