Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 28209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

  25.11.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny gruppeinndeling i kystflåten. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.

  Høringsfrist: 25.01.2021 Status: På høring

 • Forskrift om endring i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

  25.11.2020 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. november 2020 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.

 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020

  Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

  25.11.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig utført datainnsamling om kommunalt psykisk helsearbeid i kommunene siden 2007. Fra 2015 ble også rusarbeid inkludert. Rapporten inkluderer årsverksdata for perioden 2007‐2020.

 • Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

  24.11.2020 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis.

  Høringsfrist: 29.01.2021 Status: På høring

 • § 10-9: Spørsmål om forslagsrett

  24.11.2020 Tolkningsuttalelse regjeringen.no

  Brevdato: 2. september 2020 Henvendelse om kommuneloven § 10-9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelser av 18. mai og 11. august 2020 fra Asker kommune om kommuneloven § 10-9. Asker kommune viser til at kommuneloven § 10-9 om

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • §§ 11-2 og 11-3: Behandlingen av interpellasjoner og fremsatte forslag til vedtak

  24.11.2020 Tolkningsuttalelse regjeringen.no

  Spørsmål om behandlingen av interpellasjoner i kommunestyret og forholdet til bestemmelsen om behandlingen av nye saker og mulighet til å avvise saker.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • Nytt fra EU-delegasjon om regional- og kommunalpolitikk (11/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

  24.11.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om EUs langtidsstrategi og NextGenerationEU, European Urban Initative, norske perspektiver på EUs arktis-politikk og Housing Europe. I tillegg får du en

 • Høring - Nye tilskuddssatser for RÅK-ordningen 2021

  24.11.2020 Høring Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut på høring forslag til endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Forslag innebærer nye satser for prisnedskrivning (PNS) gjeldende fra 1.

  Høringsfrist: 08.12.2020 Status: På høring