Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

 • Høring av ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet

  16.05.2024 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet.

  Høringsfrist: 30.08.2024 Status: På høring

 • Høring - forslag til forskrift om kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme

  16.05.2024 Høring Energidepartementet

  Energidepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til en ny forskrift om kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme (spillvarme).

  Høringsfrist: 26.08.2024 Status: På høring

 • Høring - endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

  16.05.2024 Høring Kultur- og likestillingsdepartementet

  Noen av endringene er hovedsakelig av teknisk karakter. I tillegg foreslås det at noen beløpsgrenser justeres i tråd med prisveksten, samt at Svalbard skal inngå i § 12 om dobbelt grunntilskudd.

  Høringsfrist: 28.06.2024 Status: På høring

 • Høring NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser

  16.05.2024 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem andre delutredning, NOU 2024: 9 Ny

  Høringsfrist: 16.08.2024 Status: På høring

 • NOU 2024: 9 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Andre delutredning

  16.05.2024 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Andre delutredning gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, geografisk virkeområde, reglene om avvisning og håndheving. I tillegg fremlegger utvalget forslag til ny lov om

 • Evaluering av opplæring i arbeidsmiljøarbeid

  16.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Deloitte gjennomført en evaluering av Opplæring i arbeidsmiljøarbeid, som er et virkemiddel i IA-avtalen. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for oppfølging av dette virkemiddelet.

 • Høring – NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

  15.05.2024 Høring Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet sender på høring: NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer.

  Høringsfrist: 01.09.2024 Status: På høring

 • Strategi for norsk humanitær politikk

  15.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  De humanitære behovene øker dramatisk. Dette skjer primært som følge av mange væpnede konflikter. Det pågår nå mer enn 110 væpnede konflikter, samtidig som antallet væpnede grupper har økt kraftig. FN anslår at rundt en fjerdedel av verdens

 • Simultan modell for kommunale utgifter. Analyser for årene 2019-2022.

  14.05.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oppdatering av simultan modell for kommunenes utgifter. Modellen benyttes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS.

 • Vega kommune - motsegn til to område for akvakultur i Kystsoneplan Helgeland

  14.05.2024 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje nye område for akvakultur ved Rørskjæran og Hysvær innanfor Vegaøyan verdsarvområde. Vegaøyan er eit kulturlandskap med høg nasjonal og internasjonal verdi, og Noreg er forplikta til å forvalte

 • Side 1 av 2948
 • Side 1 av 2948