Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 25854 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høyring av forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system

  24.05.2018 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender på høyring forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system.

  Høringsfrist: 03.08.2018 Status: På høring

 • Unge mennesker og medvirkning

  Bakgrunn for medvirkning i by- og tettstedsutvikling og tiltak for å øke unge menneskers deltakelse.

  23.05.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spire har med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget rapport om hvordan New Urban Agenda kan implementeres i Norge. Unge mennesker og medvirkning er viktig for måloppnåelsen.

 • GI-03/2018 – behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er me-disinsk behandling i Norge

  23.05.2018 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet

 • Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

  23.05.2018 Høring Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

  Høringsfrist: 04.07.2018 Status: På høring

 • Økonominytt 4/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  22.05.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I pinsenummeret av Økonominytt kan du lese om de siste møtene i Eurogruppen og ECOFIN, Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for 2021-27 og Kommisjonens vårprognose. Aktuelle finansmarkedssaker og skattesaker er også omtalt.

 • Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

  18.05.2018 Høring Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. (heretter kalt sykdomsavløsningsforskriften) på høring.

  Høringsfrist: 29.06.2018 Status: På høring

 • Distriktsindeksen 2018

  18.05.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner. Med distriktskommuner mener vi kommuner med lite befolknings- og markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra. Kommuner med slike ulemper har spesielle

 • Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

  16.05.2018 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. mai 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret