Oversikt over dokumenttyper

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenttyper.

Brev er utvalgt skriftlig korrespondanse fra og til departementene.

Høringer er forslag fra departementet som sendes til berørte parter. Hensikten er å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

Innspill benyttes for å involvere innbyggere, organisasjoner og næringsliv tidlig i en utredning.

Kongelig resolusjon er beslutning fattet av Kongen i statsråd 

Konsesjoner gis av departementet og gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.  

Lover og regler omfatter lover, forskrifter, retningslinjer m.v. knyttet til departementets ansvarsområder.

Meldinger til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til vedtak. Melding til Stortinget benyttes også når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag.

NOU-er (Norsk Offentlig Utredning) er en utredning av en sak eller et saksområde skrevet av et utvalg nedsatt av regjeringen. Danner ofte grunnlag for en melding eller proposisjon fra regjeringen til Stortinget.  

Planer og strategier lages og utgis vanligvis av departementene eller Statsministerens kontor selv.

Proposisjoner til Stortinget brukes når regjeringen foreslår at Stortinget treffer vedtak.

Rapporter omfatter rapporter, analyser og kartlegginger som produseres av eller for departementene.

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter. Tildelingsbrev og instrukser er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetenes resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere hvordan de oppnår sine mål og bruk av ressurser. 

Tolkningsuttalelser gir råd og avklaringer om om hvordan lover og/eller forskrifter skal forstås.

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.