Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Helsearbeider i hvit beskyttelsesdrakt tar på seg plasthansker

En motstandsdyktig helseberedskap — Fra pandemi til krig i Europa

Melding til Stortinget 24.11.2023

Helseberedskapsmeldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre hoveddeler: Et styrket system for helseberedskapen, en motstandsdyktig helseberedskap, og risiko og sårbarhetsområder.

Illustrasjonsfoto av helsepersonell

Oppstartskonferanse om tre stortingsmeldinger:

Plenumssesjon: Tre meldinger – felles innsats

Artikkel 02.01.2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol arrangerte torsdag 30. november felles oppstartskonferanse om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen. Her kan du se plenumssesjonen med blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols tale.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Prop. 1 S (2023–2024):

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag

Proposisjon 06.10.2023

En sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av helsetjenesten.

Eldre mann på fjelltur med kvinne i bakgrunnen

Eldrereformen Bo trygt hjemme

Melding til Stortinget 16.06.2023

Regjeringen la i juni 2023 frem eldrereformen «Fellesskap og meistring – bu trygt heime». Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo