Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Bioteknologi

Medisinsk bruk av bioteknologi er regulert av bioteknologiloven og omfatter assistert befruktning, preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Aktuelt nå

Høie presenterer regjeringens strategi for psykisk helse.

God psykisk helse handler om å mestre hele livet

25.08.2017: Regjeringen har i dag lagt fram sin strategi for god psykisk helse (2017–2022). Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

""

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

07.06.2017: Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.

""

Samarbeidet om å redusere salt i matvarer gir resultat

29.05.2017: Saltnivået i en rekke matvarer er redusert som følge av samarbeidet mellom næringslivet og helseministeren.

Alle saker om Helse og omsorg

Dokumenter

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9,

Til toppen