Helse og omsorg

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Bioteknologi

Medisinsk bruk av bioteknologi er regulert av bioteknologiloven og omfatter assistert befruktning, preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.

Aktuelt nå

Kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet brukes til forbedring

16.12.2016: Regjeringen ønsker større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. I dag presenteres den tredje årlige meldingen til Stortinget om status.

Illustrasjonsfoto pårørendestøtte. Foto: Colourbox.no

Pårørende skal få bedre støtte

13.01.2017: Pårørende skal få bedre støtte og oppfølging av kommunen, foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

Ung.no blir svartjeneste på helseområdet

20.12.2016: Fra. 1. januar 2017 vil Ung.no ta over for Klara Klok som digital helsetjeneste for ungdom.

Flere saker om Helse og omsorg

Dokumenter

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9,