Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Bioteknologi

Medisinsk bruk av bioteknologi er regulert av bioteknologiloven og omfatter assistert befruktning, preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Deltakere fra ekspertegrupen på Luftambulanse sitter rundt bordet med helseminister Bent Høie.

Ekspertgruppen for luftambulansetjenesten har begynt arbeidet

26.09.2019: Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet. I dag startet ekspertgruppen som skal utrede framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

Stetoskop ligger på bord

Inviterer til innspillmøter om allmennlegetjenesten

26.09.2019: Våren 2020 skal regjeringen legge frem en egen handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til planen.

Dokumenter

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Meld. St. 11 (2018-2019)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Regjeringen Solberg la høsten 2018 fram den femte årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9,

Til toppen