Tema

Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Illustrasjonsfoto av helsepersonell

Helsepersonellkommisjonens utredning:

Tid for handling

NOU 02.02.2023

Helsepersonellkommisjonen la frem sin utredning 2. februar 2023. Den utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den foreslo også tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Prop. 1 S (2023–2024):

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag

Proposisjon 06.10.2023

En sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av helsetjenesten.

Illustrasjonsfoto Hammerfest sykehus

Oversikt over landets helseforetak

Artikkel 30.11.2023

Det er fire regionale helseforetak (RHF) i Norge. Hvert RHF har et antall helseforetak i sin region. I denne artikkelen finner du en oversikt.

Eldre mann på fjelltur med kvinne i bakgrunnen

Eldrereformen Bo trygt hjemme

Melding til Stortinget 16.06.2023

Regjeringen la i juni 2023 frem eldrereformen «Fellesskap og meistring – bu trygt heime». Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo