Helse- og sosialpersonell

Utdanningen av helse- og sosialpersonell består av teoretisk undervisning ved utdanningsinstitusjonene i kombinasjon med praktisk læring i helse- og sosialtjenesten (praksissteder). Helseforetakene og kommunene er pliktig gjennom spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven til å være arena for praktisk læring i helseutdanningene.

Grunnutdanning

Grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene tilbys ved universiteter, høgskoler og videregående skoler.

Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell og om mulig tilbakekall av slike

Flere yrkesgrupper i helsetjenesten har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48, lisens etter § 49 og spesialistgodkjenning etter § 51. Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe. Helsedirektoratet behandler den enkeltes søknad om autorisasjon eller lisens.

Kontakt

Helserettsavdelingen

Telefon: 22 24 87 05
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Kommunetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 85 61
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo