Helse- og sosialpersonell

Utdanningen av helse- og sosialpersonell består av teoretisk undervisning ved utdanningsinstitusjonene i kombinasjon med praktisk læring i helse- og sosialtjenesten (praksissteder). Helseforetakene og kommunene er pliktig gjennom spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven til å være arena for praktisk læring i helseutdanningene.

Grunnutdanning

Grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene tilbys ved universiteter (eksempelvis medisin, ernæringsfysiologi, odontologi og psykologi) og høyskoler (eksempelvis fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, sosionom og vernepleier) og innenfor videregående skole – og opplæring (eksempelvis helsefagarbeider, apotektekniker, ambulansearbeider).

Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell og om mulig tilbakekall av slike

Flere yrkesgrupper i helsetjenesten har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48, lisens etter § 49 og spesialistgodkjenning etter § 51. Autorisasjon eller lisens gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe. Helsedirektoratet behandler den enkeltes søknad om autorisasjon eller lisens.

Utdanning og autorisasjon/lisens som helsepersonell

Her finner du informasjon om hvordan du kan bli helsepersonell.