Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken er hovedoppgavene for avdelingen, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet.

Avdelingen har ansvar for finansiering av spesialisthelsetjenesten og for bestillingen til de regionale helseforetakene (RHF) knyttet til den årlige bevilgningen til disse, samt sørge for god informasjon om spesialisthelsetjenesten og oppfølging av lovverket.

Avdelingen har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenester innenfor somatisk og psykisk helse, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette omfatter også brukermedvirkning, kompetansetiltak og rettslige spørsmål.

Avdelingen har ansvar for generell habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter tilbud til funksjonshemmede og kronisk syke barn. Arbeidet med vold og traumer er også en del av avdelingens ansvar.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Legemiddelseksjonen

  Legemiddelseksjonen har ansvar for regulering av markedet for legemidler og medisinsk utstyr på produsent-, grossist- og detaljistnivå, fra kliniske studier til sluttbruker.

 • Seksjon for kompetanse, forskning og innovasjon

  Seksjonen har ansvar for koordinering av departementets arbeid med kompetanse, utdanning og personell og for utdanning og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten.

 • Seksjon for finansiering og styring

  Seksjon for finansiering og styring har blant annet ansvar for å koordinere arbeidet med statsbudsjettet, oppfølging av de regionale helseforetakene og ivareta det formelle etatsstyringsansvaret for Helsedirektoratet.

 • Seksjon for helsefag

  Seksjon for helsefag har ansvar for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten innenfor områdene somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.