Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken er hovedoppgavene for avdelingen, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet.

Avdelingen har ansvar for finansiering av spesialisthelsetjenesten og for bestillingen til de regionale helseforetakene (RHF) knyttet til den årlige bevilgningen til disse, samt sørge for god informasjon om spesialisthelsetjenesten og følge opp lovverket.

Avdelingen har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenester til personer med psykiske lidelser. Dette omfatter også brukermedvirkning, kompetansetiltak og rettslige spørsmål knyttet til lov om psykisk helsevern. Gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2008 er en viktig oppgave.

Avdelingen har det overordnede ansvaret for tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rus-middelavhengige (etter «Rusreformen» som ble gjennomført fra 2004). Dette omfatter også legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Avdelingen har ansvar for generell habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter tilbud til funksjonshemmede og kronisk syke barn. Arbeidet med vold og traumer er også en del av avdelingens ansvar.

Avdelingen har ansvar for godkjenning av offentlige og private sykehus, og fordeling av oppgaver mellom de regionale helseforetakene.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Legemiddelseksjonen

  Legemiddelseksjonen har ansvar for regulering av legemiddelmarkedet på produsent-, grossist- og detaljistnivå.

 • Seksjon for forskning og utvikling (SFU)

  Forskning, innovasjon, pasientsikkerhet, nasjonale tjenester samt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

 • Seksjon for finansiering og styring (SFS)

  Seksjon for finansiering og styring har ansvar for blant annet å koordinere arbeidet med statsbudsjettet, oppfølging av de regionale helseforetakene, ivareta det formelle etatsstyringsansvaret for Helsedirektoratet, utvikle finansieringssystemet for spesialisthelsetjenesten samt utarbeide økonomiske analyser for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag.

 • Seksjon for helsefag (SHF)

  Seksjon for helsefag har ansvar for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten innenfor områdene somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.