Styrer, råd og utvalg under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

 • Sykehusutvalget

  Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

 • Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

  Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • Varselutvalet

  Utvalet skal ha full gjennomgang av varselordningane til Helsetilsynet og Ukom. Utvalet skal sjå på korleis ordningane blir praktiserte i dag, og korleis dei blir følgt opp av verksemdene, Helsetilsynet og Ukom, i tillegg til kva konsekvensar dette har for Statsforvaltaren.

 • Ekspertutvalg om tvang

  Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai 2023.

 • Helsepersonellkommisjonen

  Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonellkommisjonen skal bidra til dette. Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren er med i arbeidet.

 • Abortutvalget

  Det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder er oppnevnt. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar mot slutten av 2023.

 • Tannhelseutvalget

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

 • Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern

  Utvalget skal utrede mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

 • Utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

  Regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ledes av professor Christine B. Meyer.

 • Apotekutvalget

  Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ledes av professor Tore Bråthen.

 • Tidligere styrer, råd og utvalg

  Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.