Tidligere styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.
 • Utvalg om overgrep begått av helsepersonell

  Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget ledes av førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

 • Ekspertutvalg om virusvektorvaksiner

  Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner.

 • Ekspertgruppe for framtidig drift av luftambulansetjenesten

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

 • Autismeutvalget

  Autismeutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni. Utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • Rusreformutvalget

  Som en oppfølging av regjeringsplattformen har regjeringen oppnevnt rusreformutvalget.

 • Inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten

  Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen.

 • Åpenhetsutvalget

  Åpenhetsutvalget skal utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

 • Utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  Regjeringen satt 5. april 2017 ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • Tvangslovutvalget

  Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

 • Helsedatautvalget

  Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.05.2016. Utvalget skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

 • Palliasjonsutvalget

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.

 • Kvinnsland-utvalget

  Regjeringen oppnevnt 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.

 • Arbeidsgruppe om alvorlighet som prioriteringskriterium

  Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste. Arbeidet skal levere sin rapport 1. november 2015.

 • Statens seniorråd

  Regjeringen oppnevnte Statens seniorråd fredag 7. februar 2014. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg leder rådet. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet.

 • Akuttvalget

  Akuttutvalget ble oppnevnt 4. oktober 2013 og ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Utvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget leverte endelig rapport 4. desember 2015.

 • Prioriteringsutvalget

  Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen (UiB). Utvalget leverte sin rapport onsdag 12. november 2014.

 • Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av fylkeslege Helga Arianson.

 • Kaasa-utvalget om omsorgslønn

  Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver. – Utvalget skal se på grenser mellom offentlig og privat ansvar, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Transplantasjonslovutvalget

  Regjeringen oppnevnte 25. juni 2010 et utvalg som skal utrede ny transplantasjonslov (transplantasjonslovutvalget).

 • Paulsrud-utvalget

 • Utvalg om ”Innovasjon og omsorg”