Tidligere styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.
 • Abortutvalget

  Abortutvalget var et offentlige utvalg som så på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Arbeidet resulterte i «NOU 2023:29. Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester», som ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 14. desember 2023.

 • Apoteklovutvalget

  Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som så på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ble ledet av professor Tore Bråthen.

 • Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

 • Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern

  Utvalget utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

 • Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

  Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skulle belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • Ekspertutvalg om tvang

  Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2023.

 • Helsepersonellkommisjonen

  Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonellkommisjonen bidro med sin utredning til dette. Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren deltok i arbeidet.

 • Sykehusutvalget

  Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar 2022. Utvalget utredet endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ble ledet av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

 • Tre ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen

  Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding i løpet av 2024. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsatte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tre ekspertgrupper.

 • Varselutvalet

  Utvalet gikk gjennom varselordningane til Helsetilsynet og Ukom. Utvalet så på korleis ordningane blir praktiserte i dag, og korleis dei blir følgt opp av verksemdene, Helsetilsynet og Ukom, i tillegg til kva konsekvensar dette har for Statsforvaltaren.

 • Utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

  Regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som utarbeidet en ny utredning om kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ledes av professor Christine B. Meyer.

 • Utvalg om overgrep begått av helsepersonell

  Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som undersøkte saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget ble ledet av førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.