Ansvarsområder og oppgaver i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Departementet har ansvar innenfor følgende hovedområder:

 

Folkehelse Primærhelsetjeneste
Spesialisthelsetjeneste Pleie- og omsorgstjenester
Ernæring og mattrygghet Psykisk helse
Rusmidler Habilitering og rehabilitering
Alternativ behandling Pasientrettigheter
Legemidler Bioteknologi
Helsemessig beredskap Tannhelse

 

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for fire regionale helseforetak (RHF) samt flere underliggende etater.