Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasient - og brukerrettighetsloven.

Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse - og omsorgtjenesteloven og lov om psykisk helsevern, samt flere andre lover og forskrifter.

Deler av pasient - og brukerrettighetsloven gjelder for all helsetjeneste i Norge, både den offentlige og den private helsetjenesten. Den offentlige helsetjenesten kan deles inn i tre tjenesteområder: kommunale helse og omsorgstjenesten (også kalt primærhelsetjenesten), spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven gir blant annet regler om:

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Les mer om pasienters rettigheter hos Helsenorge.no: 

Informasjon om pasienters rettigheter