Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kart over Norges akuttsykehus

Regjeringen har fastlagt hvor i Norge det skal være sykehus – med små og store akuttsykehus spredd over hele landet.

Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Aktuelt nå

Ekspertgruppe sitter rundt bordet med helseminister Bent Høie

Ekspertgruppen for luftambulansetjenesten har begynt arbeidet

26.09.2019: Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet. I dag startet ekspertgruppen som skal utrede framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

Hender holder føtter på nyfødt baby

Nytt oppdrag for å trygge fødetilbodet i Noreg

03.09.2019: Ei arbeidsgruppe skal sjå på korleis ein kan betre arbeidssituasjonen på kvinneklinikkane, og auke kvaliteten på fødetilbodet. Jordmorforbundet, Jordmorforeningen og dei regionale helseføretaka skal involverast i arbeidet.

Dokumenter

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Rapport:

På ramme alvor

En arbeidsgruppe utnevnt av regjeringen har vurdert hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Eieravdelingen

Telefon: 22 24 82 99
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo