Sykehus

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Aktuelt nå

Gir begrenset godkjenning av blodprøve som fosterdiagnostikk

01.03.2017: Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner bruk av blodprøven NIPT for å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver hos gravide med rett til fosterdiagnostikk. Dette minsker risikoen for spontanabort.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tydelege mål for pasienten si helseteneste

10.01.2017: Tysdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbodskap og forventningar til sjukehusa for 2017. Den overordna visjonen er å fortsette arbeidet med å skape pasienten si helseteneste.

Kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet brukes til forbedring

16.12.2016: Regjeringen ønsker større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. I dag presenteres den tredje årlige meldingen til Stortinget om status.

Flere saker om Sykehus

Dokumenter

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Rapport:

På ramme alvor

En arbeidsgruppe utnevnt av regjeringen har vurdert hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Eieravdelingen

Telefon: 22 24 82 99
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo