Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger frem Nasjonal helse- og omsorgsminister

Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor

For første gang siden staten overtok sykehusene i 2002 får Stortinget presentert en nasjonal plan for utviklingen av sykehusene. Regjeringen legger til rette for en mer demokratisk forankret nasjonal politikk for utvikling av sykehusene.

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen foreslår 10 millioner til infokampanje om hjerneslag

11.05.2016: Informasjonskampanjen skal øke kunnskapen om risiko og symptomer på hjerneslag i befolkningen, slik at flere settes i stand til å redde liv.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

Revidert nasjonalbudsjett:

50 millionar til vedlikehaldstiltak i helseføretaka

11.05.2016: Regjeringa foreslår ei ytterlegare styrking av eingongstilskot med 50 millionar kroner til vedlikehaldstiltak i helseføretaka.

Flere saker om Sykehus

Dokumenter

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Rapport:

På ramme alvor

En arbeidsgruppe utnevnt av regjeringen har vurdert hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Eieravdelingen

Telefon: 22 24 82 99
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo