Statleg finansiering av dei regionale helseføretaka

Dei fire regionale helseføretaka har ansvar for å sørge for spesialisthelsetenester til befolkninga i eigen region. Finansieringa frå staten skal understøtte dette ansvaret.

Dei regionale helseføretaka har eit sjølvstendig ansvar for å fordele tilskota vidare til helseføretak som leverer spesialisthelsetenester. Derfor blir tilskota deira utbetalt basert på lokal kunnskap om kostnadsforhold, pasientsamansetning og kostnadsstruktur.

Dei regionale helseføretaka kan også inngå avtalar med private verksemder og behandlarar, som er ein del av den offentleg finansierte spesialisthelsetenesta.

Todelt finansiering

Finansieringa av dei regionale helseføretaka er todelt og består av ein aktivitetsuavhengig basisløyving og aktivitetsbasert finansiering.

Basisløyvinga utgjer den største delen av den totale finansieringa. Dette er ei årleg grunnløyving som skal legge til rette for mest mogleg likeverdige tenester i heile landet.

Basisløyvinga blir fordelt mellom dei regionale helseføretaka etter ein inntektsmodell som tar omsyn til regionale skilnader i behovet for spesialisthelsetenester og skilnader i kostnader ved å levere desse tenestene.

Årleg oppdatering av basisbevilgninga

Inntektsmodellen som basisløyvinga blir fordelt på bakgrunn av blir oppdatert årleg med nye befolkningstal og helse- og sosiale kriterium som har dokumentert betydning for behovet for spesialisthelsetenester.

Dagens inntektsmodell bygger på forslaget i NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. Dagens inntektsmodell er nærmare beskrive i kap. 2.2 av Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjettforslag for 2021

Kva er innsatsstyrt finansiering?

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er det viktigaste aktivitetsbaserte tilskotet. ISF blei innført i 1997 og skal stimulere til kostnadseffektiv pasientbehandling. Gjennom ISF blir delar av budsjettet avhengig av kor mange og kva slags pasientar som får behandling.

Dersom aktiviteten blir mindre enn føresett, vil tilskota til dei regionale helseføretaka bli lågare. Dersom aktiviteten blir høgare enn føresett, vil tilskota til dei regionale helseføretaka bli høgare.

Kven er omfatta av ISF?

Det som er omfatta av ISF inkluderer somatisk spesialisthelseteneste, både innleggingar, poliklinisk utgreiing og behandling, samt pasientbehandling utanfor sjukehus, inkludert pasientadministrert legemiddelbehandling.

I tillegg har den aktivitetsbaserte finansieringa av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfagleg spesialisert rusbehandling vore ein del av ISF-ordninga sidan 2017. ISF baserer seg på medisinske registreringar, som også er ein viktig del av verksemdsstyringa i sjukehusa.

I Helse- og omsorgsdepartementet si årlege budsjettproposisjon til Stortinget, jf. Prop 1 S, finn ein ei nærare beskriving av dei ulike finansieringsordningane.