NOU 2019: 24

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene. Utredningen ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet den 16. desember 2019.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg: