Psykisk helse, rus og vold

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for en helhetlig og samordnet politikk innenfor psykisk helse- og rus- og voldsfeltet. Politikken skal bidra til å fremme god helse og livskvalitet, forebygge at problemer utvikler seg, og sørge for at personer med psykiske plager og lidelser, rusmiddelproblemer eller avhengighetslidelser gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Departementet har også en sentral rolle i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold og overgrep, og sørge for god oppfølging og hjelp til personer som er utsatt for eller som utøver vold og overgrep. Arbeidet med psykisk helse, rus og vold ses i sammenheng.

Kvinne og mann blåser bobler på en gresslette sammen med en gutt på en sommerdag

Psykisk helse og livskvalitet

Artikkel 19.09.2023

Å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet er et viktig område for departementets folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet skal bidra til psykisk helsefremmende tiltak for hele befolkningen.

Hvitt pulver, et barberblad, en sprøyte og flere piller på et trebord

Rusmiddelfeltet

Artikkel 06.10.2022

Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn. Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet.

En ung kvinne ligger i fosterstilling med hendene foran ansiktet

Vold og overgrep

Artikkel 24.08.2022

Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Helse- og omsorgstjenestene har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep, og i oppfølging og behandling av både personer som er utsatt for eller som utøver vold.

Mann sitter og ser trist ut

Psykisk helse

Artikkel 07.02.2023

Politikken innenfor psykisk helsefeltet skal bidra til helsefremming og forebygging av psykiske helseproblemer, og sørge for at personer med psykiske plager og lidelser gis nødvendig hjelp og gode tjenester.

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Kommunetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 85 61
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo