Helse og omsorg

Psykisk helse, rus og vold

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for en helhetlig og samordnet politikk innenfor psykisk helse- og rus- og voldsfeltet. Politikken skal bidra til å fremme god helse og livskvalitet, forebygge at problemer utvikler seg, og sørge for at personer med psykiske plager og lidelser, rusmiddelproblemer eller avhengighetslidelser gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Departementet har også en sentral rolle i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold og overgrep, og sørge for god oppfølging og hjelp til personer som er utsatt for eller som utøver vold og overgrep. Arbeidet med psykisk helse, rus og vold ses i sammenheng.

Psykisk helse

Politikken innenfor psykisk helsefeltet skal bidra til helsefremming og forebygging av psykiske helseproblemer, og sørge for at personer med psykiske plager og lidelser gis nødvendig hjelp og gode tjenester.

Rusmiddelfeltet

Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn. Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet.

Vold og overgrep

Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Helse- og omsorgstjenestene har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep, og i oppfølging og behandling av både personer som er utsatt for eller som utøver vold.

Aktuelt nå

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Kommunetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 85 61
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo