Rusmidler og psykisk helse

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Vi vil arbeide for at alle mennesker skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker – vi vil skape brukernes og pasientens helse- og omsorgstjeneste. Det gjelder ikke minst for rusavhengige og personer med psykiske lidelser og deres barn og pårørende.

Kommunalt rus og psykisk helsearbeid

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Rus og psykisk helse

Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet - kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander.

Rusmidler i Norge

Rusmiddelpolitikk inkluderer følgende rusmidler: alkohol, narkotika, vanedannende legemidler, spillavhengighet og doping som samfunnsproblem.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

300 millioner kroner til Opptrappingsplanen for rusfeltet

11.05.2016: Regjeringen varsler at 300 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2017 skal være knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet. Økningen skal styrke kommunenes tilbud til personer med rusproblemer.

Forsideillustrasjon ungdomshelsestartegien

Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

14.06.2016: Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Illustrasjonsbilde tvang. Foto: Colourbox.no

Styrker pasientens rettigheter ved tvangsbruk

17.06.2016: Regjeringen foreslår lovendringer som vil gi pasienter i psykisk helsevern økt selvbestemmelse og bedre rettssikkerhet.

Flere saker om Rusmidler og psykisk helse

Dokumenter

Meld. St. 30 (2011–2012)

Se meg!

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig alkohol. Det største omfanget av sykdom, skade, vold og konsekvenser for tredjepart finner vi likevel hos den store delen av befolkningen som har et moderat rusmiddelbruk.

Prop. 15 S (2015–2016)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Kommunetjenesteavdelingen (KTA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo