Rusmidler og psykisk helse

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Vi vil arbeide for at alle mennesker skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker – vi vil skape brukernes og pasientens helse- og omsorgstjeneste. Det gjelder ikke minst for rusavhengige og personer med psykiske lidelser og deres barn og pårørende.

Kommunalt rus og psykisk helsearbeid

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Rus og psykisk helse

Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet - kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander.

Norsk alkoholpolitikk

Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn.

Aktuelt nå

Mann med tatovering står med ryggen til i rotete rom

Statsbudsjettet 2020:

Prøveprosjekt med heroinassistert behandling

07.10.2019: Regjeringen foreslår å starte et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen. - Gjennom prøveprosjektet kan disse menneskene få bedre livskvalitet og styrket funksjonsnivå, sier helseminister Bent Høie.

Kvinne sitter fremfor høstfarget trær og ser ut i luften

Statsbudsjettet 2020:

Målet om 2,4 milliarder kroner til rusfeltet er overoppfylt

07.10.2019: Regjeringens innsats for rusavhengige gir resultater og har gitt mange med rusproblemer en bedre hverdag. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer at det økonomiske målet for Opptrappingsplanen for rusfeltet på 2,4 milliarder kroner blir overoppfylt.

Dokumenter

Meld. St. 30 (2011–2012)

Se meg!

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig alkohol. Det største omfanget av sykdom, skade, vold og konsekvenser for tredjepart finner vi likevel hos den store delen av befolkningen som har et moderat rusmiddelbruk.

Prop. 15 S (2015–2016)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester.

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Primærhelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo